Miksi inkluusio?

1. Yhteinen koulu on kansalaisoikeus

Perustuslain mukaan lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Kansalaisten perusoikeuksiin kuuluu yhdenvertaisuus. Erilliskohtelu (segregaatio) on syrjintää, ellei siihen ole hyväksyttävää syytä. Suomalainen lainsäädäntö ei tue oppilaiden opettamista erillään toisistaan sukupuolen, alkuperän, vammaisuuden tai muunkaan syyn nojalla. Vammaisten henkilöiden osalta laissa on sääntö, jonka mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen tarjoamat yleiset palvelut soveltuvat myös vammaiselle henkilölle (380/1987).

Suomi on sitoutunut kaikkien lasten yhteisopetukseen kansainvälisissä ohjelmajulistuksissa. Niihin kuuluvat YK:n yleiskokouksen vuonna 1993 hyväksymä “Vammaisten henkilöiden mahdollisuuksien yhdenvertaistamista koskevat yleisohjeet” sekä vuonna 1994 hyväksytty kansainvälinen Salamanca-julistus.

2. Yhteinen koulu merkitsee hyvää opetusta ja rakentaa hyvää yhteiskuntaa

Kaikkien lasten ja nuorten opetus samoissa ryhmissä lasten omien lähtökohtien mukaisesti merkitsee hyvää opetusta kaikille. Kasvatustieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset ja nuoret hyötyvät sekä tiedollisesti että sosiaalisesti koulunkäynnistä, joka on järjestetty erottelematta lapsia toisistaan.  Oppilaiden tarvitsemat tukitoimet voidaan tuoda tavalliseen luokkaan niin, että tuloksena on hyvä oppiminen. Yhdessä oppiminen kehittää myös lasten itsetuntoa ja sosiaalisia taitoja.

Yhdessä oppiminen poistaa ennakkoluuloja, pelkoja ja syrjiviä asenteita. Se luo edellytyksiä ystävyyden ja keskinäisen arvostuksen kehittämiselle ja rakentaa tasa-arvoista yhteiskuntaa, jossa kunnioitetaan ihmisten erilaisuutta ja oikeutta täysivaltaiseen toimintaan.

Teksti: Aimo Naukkarinen, Tarja Ladonlahti & Timo Saloviita