Miten edistää inkluusiota?

“Inkluusio vaatii yleisopetuksen luokkahuoneen olemuksen ja laadun muuttamista." (Sapon-Shevin 1996, 37)

Inkluusio on ihmisen elämänkulun kattava ajattelutapa, joka vaatii koulutusjärjestelmämme kehittämistä monella eri tasolla. Osallistavan  kasvatuksen ja osallistavan koulun piirteitä kuvaillaan seuraavassa opetusryhmätasolla, koulutasolla, kuntatasolla ja valtakunnan tasolla.

Osallistava kasvatus syntyy monentasoisten muutosten tuloksena.  Booth & Ainscow määrittelevät osallistavan kasvatuksen seuraavasti:

  • Lisätään kaikkien oppilaiden osallistumismahdollisuuksia paikallisten koulujen kulttuurien, opetussuunnitelmien ja yhteisöjen tarjoamiin toimintoihin sekä pyritään vähentämään oppilaiden pois sulkemista kyseisistä toiminnoista.
  • Koulujen kulttuureja, toimintalinjauksia ja käytäntöjä uudistetaan rakenteellisesti niin, että rakenteet pystyvät ottamaan huomioon alueen oppilaiden erilaiset oppimisprosessit.
  • Kaikkien - ei vain erityisoppilaiksi luokiteltujen - oppilaiden oppimista ja osallistumista tuetaan koulussa.
  • Pyritään kehittämään koulu paremmaksi sekä henkilökunnalle että oppilaille.
  • Painotetaan, että vain tiettyjen oppilaiden - mm. erityisoppilaiksi luokiteltujen - oppimisen ja osallistumisen esteiden vähentämiseen tähtääminen voi koulun toiminnassa tulla esille puutteita muiden oppilaiden oppimisen ja osallistumisen esteiden vähentämisessä.
  • Taataan kaikille oppilaille oikeus käydä asuinalueensa koulua.
  • Oppilaiden erilaisuutta ei pidetä ongelmana, vaan rikkaana voimavarana kaikkien oppilaiden oppimisen tukemisessa.
  • Vahvistetaan koulujen ja lähiyhteisöjen keskinäistä vuorovaikutusta.
  • Osallistava kasvatus on osallistavan yhteiskunnan osa.

Tärkein osallistavan kasvatuksen toteuttaja yhteiskunnassa on osallistava koulu.  Lipsky & Gartner luonnehtivat osallistavaa koulua seuraavasti: “inkluusio on koulutuspalvelujen tarjoamista toimintarajoitteisille, myös vaikeavammaisille oppilaille lähikoulussa ikätason mukaisissa yleisopetuksen luokissa tarvittavien (oppilaille ja opettajille) tarjolla olevien tukipalvelujen ja apuvälineiden avulla.  Tarkoituksena on taata oppilaan akateeminen (…) ja sosiaalinen menestyminen ja valmistaa oppilasta osallistumaan täysivaltaisena ja oman osansa tekevänä yhteiskunnan jäsenenä.”

Teksti: Aimo Naukkarinen, Tarja Ladonlahti & Timo Saloviita