Graafiset esitykset ja kuvat oppimisen edistäjinä 

Verkkoon laitettavaan materiaaliin on mahdollista lisätä kuvia. Pelkistettyjä kaavakuvia voi laatia kuvankäsittelyohjelmien työvälineiden avulla tai käyttää leikekirjaston valmiita kuvia. Myös omia valokuvia voi liittää mukaan. On kuitenkin huomioitava, että jos valokuvassa esiintyy henkilöitä, heiltä pitää yleensä kysyä lupa kuvan käyttämiseen verkossa. Verkossa jo olevia kuvia taas ei yleensä saa liittää omaan materiaaliinsa ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Kuvat kannattaa muokata tiedostokooltaan mahdollisimman pieniksi, sillä suurten kuvien lataaminen hitaan verkkoyhteyden kautta vie aikaa. (Kalliala, 2002, s. 69.)

Käytettyjen esityksien ja kuvien tulisi tukea oppimista ja selkiyttää asian ymmärtämistä. Niiden tulisi lisätä tekstin ymmärrettävyyttä. Parhaimmillaan ne ovat osana tekstikokonaisuutta tekstiä täydentäen, rikastaen ja elävöittäen.

Oppimisen työkaluna mindmap eli ajatuskartta ja käsitekaavio ovat kokeilemisen arvoisia muistiinpanotekniikoita. Tekemällä haun internetissä esimerkiksi googlesta sanoilla käsitekaavio ja/ tai mindmap löytyy runsaasti ajatuksia sekä tietoa näiden käytöstä.

Mindmap eli ajatuskartta on hyvä apu oppimisessa, ideoinnissa sekä kokemuksien ja tapahtumien muistamisessa. Mindmapin perusidea on, että asia pyritään ymmärtämään ja painamaan mieleen nopeasti. Myöhemmin tarvitaan vain kertaamista, muistiin palauttamista tai asioiden uudelleen järjestelyä! Mindmapin huonoksi puoleksi voidaan ajatella, että muistiinpanot / kuvio eivät helposti aukene tilanteeseen osallistumattomille eli mindmapin laatijan tulee selostaa asiat tilanteeseen osallistumattomille.

Tietoa mindmapista ja vinkkejä sen laatimiseen  löytyy Käsikirjasta opiskeluun ja opetuksen kehittämiseen. Mindmapin voi laatia esim. seuraavalla tavalla:
1. Suuri paperi (A4 tai A3) asetetaan vaakasuuntaan pöydälle. Viivaton paperi on tässä sopivin. On hyvä aloittaa paperin keskeltä kuvalla ja nimetä aihe, josta tekee mindmapia. Aihe kannattaa kirjoittaa keskelle paperia.
2. Voi käyttää myös kuvia/ symboleja ja erilaisia värikoodeja selkiyttämään ja erottamaan eri asioita. Erilaiset kuviot, merkit, nuolet, piirrokset ja värit osoittavat asioiden järjestystä ja yhteyttä toisiinsa. Tässä voi käyttää mielikuvitustaan erottamaan asioita ja aiheita toisistaan.
3. Mindmapin pääoksiin valitaan sellaiset avainsanat, jotka ovat laajoja ja vaativat selkiyttämistä. Asiat voidaan oksittaa toisistaan jaottelemalla asiat edeten isoista asioista pienempiin yksityiskohtiin.

Käsitekaaviossa on sama ajatus kuin mindmapissa. Ideana on piirtää ja kuvata aihealueen keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet. Käsitekaavio on oppimisen työkalu, jolla voi kuvata tietojen ja käsitteiden rakennetta. Se rakennetaan usein laatikoista. Kaavioiden tekemiseen on olemassa myös valmiita ohjelmia. Oheinen esimerkki havainnollistaa oppimista ja siihen liittyviä käsitteitä kaavion avulla: