Tutkielma

Tutkielma perustuu tieteelliseen aineistoon, joka on kerätty eri lähteistä. Lähteinä voidaan käyttää alan kirjallisuutta ja tutkimuksia. Tutkielma voi painottua myös oman tutkimuksen esittelyyn. Tutkielman tekemiseen kuuluu laaja asioihin perehtyminen ja lähteiden oikeaoppinen käyttö. (Salo-Gunst &Vilkko-Riihelä, 2000, s. 222.) Käytetyt lähteet tulee merkitä tutkielmaan lähdeviitteinä ja laatia myös lähdeluettelo tutkielman loppuun.

Tutkielman aihe valitaan kiinnostuksen ja tarpeiden mukaan. Aihe kannattaa rajata tarkkaan ja pyytää tähän apua ohjaajalta. Seuraavaksi kerätään materiaalia eri lähteistä huomioiden se, että materiaali todella liittyy tarkasti valittuun aiheeseen. Tämän jälkeen aineistoa jäsennetään ja kirjoitetaan ensimmäinen luonnos. Muokkaamisen ja tarkistamisen kautta teksti saa lopullisen muodon. (Salo-Gunst &Vilkko-Riihelä, 2000, s. 224.)

Kirjalliseen materiaaliin perustuvan tutkielman rakenne on seuraava:

 • Kansilehti (otsikko, tekijä jne.)
 • Tiivistelmä
 • Sisällysluettelo
 • Varsinainen tekstiosa:
  • Johdanto (aiheen valinta, tausta, tarkoitus, eniten käytettyjen lähdemateriaalien esittely, taustateorioiden esittely)
  • Aiheen käsittely (valitun näkökulman mukaiset ilmiöt)
  • Loppupohdinta (päätelmät, kokoava katsaus, johtopäätökset, merkitys, mahdollinen tulevan pohdinta)
 • Lähdeluettelo
 • Liitteet (Salo-Gunst &Vilkko-Riihelä, 2000, s. 223.)