Verkko-opiskelun ominaispiirteitä

Verkko opiskeluympäristönä on hyvin monipuolinen. Kommunikointi muiden kanssa voi olla syvällisempää kuin tavallisessa luokkaopetuksessa. Verkko-oppimisalustat sisältävät toimintoja, joita voidaan käyttää myös perinteisen opiskelun lisänä tietojen syventämiseen.

Verkko-opiskeluympäristön piirteitä

 • materiaalin ja tehtävien jako
 • kommunikointi opettajan kanssa
 • kommunikointi muiden oppilaiden kanssa (keskustelut, chat, sähköposti)
 • tiedon syventäminen keskustelujen ja yhteisten tehtävien avulla
 • työssäoppimisen aikana tapahtuva tiedon vaihto ja syventävät tehtävät
 • verkkoportfolion esittämiseen
 • opiskelijan ohjaus verkon kautta
 • oppimisprosessin näkyminen opiskelijalle, ohjaajalle/opettajalle
 • tehtävien palautus
 • kokeiden tekeminen verkossa
 • sähköiset lomakkeet (hops, työssäoppimisen lomakkeet)

Parhaimmillaan verkko-opiskeluun liittyy useita edellä mainittuja piirteitä. Erityisesti verkko-opiskeluun sisältyy aiheeseen syventävät keskustelut. Esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa työssäoppimisen aikana voidaan vaihtaa kokemuksia ja saada apua muilta. Usein ohjaaja aloittaa keskustelut yhdessä sovituista aiheista. Kommunikointi on pääosin opiskelijoiden välistä. Ohjaaja puuttuu yleensä vain tarvittaessa, jos esimerkiksi tarvitaan paluuta sivuseikoista pääasioihin tai tarvitaan asioiden syventämisestä. Dialogi muodostuu kysymyksistä, toisten kuulemisesta ja kommentoinneista. 
Lisätietoja dialogisesta oppimisesta

Kullakin kurssilla on omat tarkoituksensa ja työtapansa

Opiskelijan on syytä ottaa selville, miten hänen valitsemassaan kurssissa työskennellään. Onko kurssi vain materiaalin jakoa ja tehtävät palautetaan perinteisesti esim. sähköpostin liitteenä tai lähipäivänä vai sisältääkö se keskustelua ja muita toimintoja? Kannattaa selvittää, kuinka paljon vaaditaan osallistumista keskusteluun ja milloin se tapahtuu. Jos kaikkien tulee olla yhtä aikaa paikalla, niin opiskelijoiden pitää olla yhtä aikaa koneen ääressä vaikka eri paikoissa. Joillakin kursseilla tehdään ryhmätöitä verkossa. Tämä on haastavaa ja vaatii paljon yhteistyötä. Ohjaajan tulee antaa tieto myös omasta roolistaan ja siitä, minkälaista aktiivisuutta hän odottaa opiskelijalta.

Oppimisprosessi

Oppiminen syntyy vähitellen opiskelijan paneutuessa asiaan, tehtäviä tehden ja kommunikoinnin avulla. Ohjaajan tehtävänä on opastaa opiskelijaa ja opiskelijaryhmää tarpeen mukaan tavoiteltavan oppimisprosessin ja siitä johdettujen työtapojen mukaisesti. Opiskelijat voivat saada paljon tietoa ja vertaistukea toisiltaan.

Kun itsellä on rohkeutta kysyä ja kommentoida muiden tekstejä tai mielipiteitä niin tieto syvenee ja oppii enemmän. Aktiivinen kysymysten asettaminen antaa myös kanssaopiskelijoille mahdollisuuden pohtia ongelmia, antaa laadukkaita vastauksia ja mielipiteitä. Tällöin oppimisprosessi etenee syventyen.

Verkkokeskustelussa jää näkyviin dialogi. Jälkeenpäin saadaan selville miten on lähdetty aihetta käsittelemään ja mihin päädytty ja ketkä ovat osallistuneet keskusteluun. (Tärkeätä on tiedon syventyminen.)

Myös ohjaajan tulee muistaa, että oppiminen verkossa on erilaista opiskelun eri vaiheessa. Alussa opiskelija tarvitsee rohkaisua ja tukea omien ajatuksien esille tuomiseen ja oppimisen syventämiseen. Myöhemmin opiskelijat kykenevät työskentelemään itseohjautuvammin ja yhteisöllisemmin.

Arviointi

Kullakin kurssilla on omat arviointikriteerinsä. Tehtävien ja kokeiden arviointi on yleensä ohjaajan tehtävä. Myös opiskelijoiden omaa arviointia voidaan käyttää esimerkiksi portfolioiden arvioinnissa. Vertaisarvioinnin avulla voidaan vielä syventää asian käsittelyä. Yksi arviointikriteereistä voi olla aktiivisuus ja asiallisuus keskustelussa ja keskustelun laadullinen edistäminen. Keskusteluun osallistumissa voi olla vähimmäismäärä.


Sinikka Ranta ja Tuula Sivén