Klasserna 1–2

På de här sidorna finns tips för undervisning i korgboll i klasserna 1–2. Under rubriken Övningar hittar du lekar och övningar för den här åldersklassen som hjälper dig att lägga upp en meningsfull och bra gymnastiklektion. 

Under rubriken Spelmodeller finns referensspel som passar åldern. Under Tips får du goda råd som lönar sig att beakta då du undervisar i korgboll i klasserna 1–2. 

Övningarna och spelmodellerna är planerade så att lättare kommer före svårare. Beroende på elevernas färdighetsnivå lönar det sig också för läraren att läsa råden för de högre klasserna.

Övningar

Linjekull 

 • De elever som har bollar springer undan jägarna genom att dribbla bollen på planens linjer. 
 • Jägarna försöker springa fatt och ta dem. 
 • När jägaren tagit någon byter eleverna roller.

Tunnelkull

 • Eleverna dribblar fritt bollen och springer undan jägarna.
 • Jägarna försöker springa fatt och ta dem. 
 • Då en elev blir tagen ställer han sig bredbent och roterar bollen runt sin kropp. 
 • Han blir befriad då en annan elev studsar bollen mellan hans ben.

Kaptenen befaller

 •  Läraren är kapten. 
 • Eleverna lär sig att känna igen linjerna och områdena på en korgbollsplan. 
 • Läraren säger till exempel: ”Kaptenen befaller er till straffkastlinjen!” 
 • Eleverna dribblar i väg bollen och när de kommer till den angivna platsen tar de upp bollen.

Följa John parvis

 •  Båda eleverna har en boll. 
 • Först är den ena ledare och den andra följer honom. 
 • Ledaren använder sin fantasi och gör olika tricks som liknar korgboll, rör sig åt olika håll, på olika sätt och med varierande hastighet. 
 • Då läraren ger tecken byter eleverna roller 

Sitta och passa parvis

 • Eleverna sitter på golvet med fotsulorna mot varandra och passar eller sträcker bollen till varandra. 
 • Efter sex lyckade passningar backar eleverna cirka en halv meter bakåt och prövar samma sak. 
 • Om bollen rör marken, måste eleverna starta om från början. 
 • Målet är att lyckas komma så långt från varandra som möjligt. 

Poängtävling (1–2 poäng) gruppvis

 • Eleverna står i led i närheten av korgen, exempelvis vid straffkastlinjen
 • Varje grupp har minst två bollar. 
 • Eleverna dribblar turvis bollen framåt och försöker två gånger kasta den i korg.
 • Om bollen på första försöket går i korg, får gruppen två poäng.
 • På andra kastet får gruppen en poäng. 
 • Samma elev kan alltså få maximalt tre poäng per gång. 
 • Efter skottförsöken ger skytten bollen till följande elev i kön. Han får sätta i gång genast. 
 • Gruppens alla poäng räknas ihop.
 • I poängtävlingen kan grupperna exempelvis tävla om vilken grupps resultat som förbättrats mest mellan den första och den andra omgången (eleverna får veta detta först efter att man räknat poängen efter den första omgången). 

Spelmodeller

A. Passningsmatch

Matchens syfte

I en passningsmatch övar eleverna sig att samarbeta, passa, ta emot bollen och röra sig på korgbollsplanen. De får inte dribbla bollen, utan rör sig endast med hjälp av roteringsfoten.
Tanken är att spelarna i det ena laget ska passa bollen till varandra så att det andra lagets spelare inte lyckas fånga bollen. Lagen ska försöka få till exempel sex passningar i rad för att få två poäng (som är vanligt i korgboll). 

Det lönar sig (åtminstone till en början) att tillämpa två undantagsregler i passningsmatcherna:
1) Man får inte rycka bollen av motståndaren. 
2) Samma spelare får inte passa fram och tillbaka till varandra.
På det viset löper matcherna betydligt smidigare. 

Spelplan och utrustning 

Vilket avgränsat område som helst passar som spelplan, till exempel ena planhalvan av en korgbollsplan. I en passningsmatch kan bollen ta i salens väggar, så inga egentliga sidlinjer används.
Som spelredskap duger mjuka bollar eller lekbollar som studsar eller små korgbollar (storlek 5). Det viktiga är att bollen är sådan att eleverna övervinner sin s.k. bollskräck och vågar försöka ta bollen.

Matchens gång

I en passningsmatch spelar två lag med 3–5 spelare i varje. Det är bra att dela området så att flera matcher kan spelas samtidigt. Matchen börjar med att en spelare ur vartdera laget ställer sig i mitten av planen för uppkast. De övriga spelarna ställer sig i en ring runt dem. Läraren kastar underifrån upp bollen och spelarna i mitten hoppar och försöker slå bollen med ena handen (handflatan) till en spelare i sitt eget lag. Det lag som får bollen börjar sitt anfall och det andra laget försvarar. 

Spelarna i det anfallande laget försöker passa bollen till varandra. Om spelarna i det försvarande laget får bollen, börjar de omedelbart passa till varandra. På det sättet blir de anfallare och de andra försvarare. Rollerna byts också efter att något lag fått två poäng, d.v.s. ett tillräckligt antal passningar i rad. 

Matchen kan spelas en viss tid (exempelvis fem minuter) eller till ett visst antal poäng (till exempel 10 poäng). Det lag vinner som fått flera poäng eller snabbast fått poäng. 

Läraren ska uppmana eleverna att försöka hitta lediga platser på planen och att passa via marken. Barn samlas ofta som magneter kring en boll och då är det betydligt svårare att få flera passningar i rad att lyckas. Genom att understryka att de ska springa dit som bollen är på väg, lär de sig att använda planen så som man gör i alla bollspel. Då eleverna passar via marken ser de konkret betydelsen av att vara ledig. En passning som studsar via marken lyckas bara om det inte finns någon försvarare eller andra hinder emellan.

B. Tillämpning: Tornboll

I tornboll ska eleverna, i stället för att passa bollen till varandra, passa bollen till ”ett torn”, d.v.s. en spelare som står på en upphöjning. För en lyckad passning får man två poäng. När något av lagen fått poäng, börjar det andra laget passa från det motsatta lagets torn. 

Eleverna turas om att vara torn. Tornet bevakas (markeras) inte, utan får i lugn och ro försöka ta emot bollen. En elev som annars inte kan delta i gymnastiklektionen på grund av att han till exempel har sjuk fot kan bra fungera som torn.

Tips

Det lönar sig att tänka på följande saker då du planerar en lektion i korgboll. 

1. ”Oroliga bollar”

 • Studsandet av bollar för mycket oväsen. 
 • Låt inte eleverna studsa samtidigt som du ger instruktioner. 
 • Använd bollkorgar eller andra förvaringsplatser för överlopps bollar.

2. Gruppindelning

 • Det blir lätt ”kaos” när eleverna tränar att kasta, passa och dribbla.
 • Var noggrann med gruppindelningen och instruktionerna.

3. Differentiering

 • För att eleverna ska lära sig krävs övningar på olika nivå och individuella anvisningar. 
 • Det optimala är att elever med färdigheter på samma nivå tränar och spelar tillsammans.

4. Lagstorlek 

 • Det är viktigt att alla elever känner sig viktiga då de spelar. 
 • Lagen ska bildas så att alla spelare får röra bollen så ofta som möjligt.

5. Grenspecifikt

 • Det är viktigt att använda båda händerna i korgboll. 
 • Låt eleverna träna allt både med högra och vänstra handen.