Regler

Här följer en kort beskrivning av de officiella reglerna i korgboll. I skolgymnastiken lönar det sig att anpassa reglerna efter behov. Man behöver inte behärska reglerna till punkt och pricka för att en lektion ska bli lyckad.

  • Spel 
  • Överträdelser 
  • Foul

Korgbollsmatch

I korgboll spelar två lag med vartdera fem spelare. Bägge lagen försöker kasta bollen i motståndarens korg och hindra motståndarlaget från att kasta korg.
Beroende på serien kan ett lag ha 5–15 spelare i matchprotokollet. En match inleds alltid med fem spelare per lag. Under matchens gång kan spelarantalet sjunka till två spelare per lag.
Det lag som fått mest poäng när speltiden är slut vinner matchen. Två eller tre poäng utdelas för spelmål och en poäng för straffkast. 

Spelplan 

Spelplanen är rektangulär, golvytan ska vara slät och hård och inga hinder ska finnas på planen. Planen är 28 m lång och 15 m bred.
Korgen sitter 305 cm ovanför golvet. Yngre spelare spelar i korgar som är 260 cm ovanför marken.
Öppning och slut på en match eller period
Den första perioden börjar då en av spelarna som hoppar vid uppkast rör bollen enligt reglerna. Alla övriga perioder börjar efter inkast då en spelare på planen rör bollen enligt reglerna. 

Uppkast 

Domaren startar den första perioden med ett uppkast i mittcirkeln mellan två spelare från motsatta lag.
Uppkast sker också vid hållen boll, d.v.s. då två spelare håller så hårt i bollen med en eller båda händerna att ingendera lyckas rycka loss bollen. 

Alternerande bollinnehav 

Alternerande bollinnehav är en metod för att sätta bollen i spel med inkast i stället för med uppkast.
Vid alla uppkastsituationer (utom vid start) tilldelas lagen turvis inkast närmast den plats där uppkastsituationen uppkom.
Det lag som inte får kontroll över bollen vid uppkastet i den första perioden, tilldelas inkast vid den första uppkastsituationen. Det lag som står i tur för inkast när en period är slut, börjar följande period med ett inkast vid den förlängda mittlinjen, mittemot bordet där sekretariatet sitter. 

Bollberöring 

Under spelets gång får bollen röras endast med händerna. Man får passa, kasta, slå, rulla eller dribbla bollen.
Under en dribbling får man kasta upp bollen i luften, så länge den rör golvet eller en annan spelare innan man själv åter rör den.
Det finns inga begränsningar för hur många steg den som dribblar får ta när han inte rör bollen. 

Inkast 

Vid inkast har inkastaren fem sekunder på sig att bli av med bollen. Han får inte passera gränslinjen med bollen, inte heller röra sig med bollen mer än en meter åt endera sidan från den plats som domaren anvisat för inkast. Han får ändå röra sig från linjen rakt bakåt så långt det är möjligt.
Vid inkast efter mål får inkastaren röra sig fritt bakom kortlinjen.
De andra spelarna får inte ens delvis vara bakom linjen förrän bollen passerat den, inte heller närmare inkastaren än en meter, om området utanför linjen vid inkastningsstället är smalare än två meter. 

Time out 

Tränaren eller hjälptränaren kan begära time out, d.v.s. avbrott i spelet. En time out varar en minut.
Ett time out tillfälle börjar när domaren blåser av spelet eller när motståndarlaget gör spelmål.
Vartdera laget kan begära två time outer när som helst under första halvlek, tre time outer när som helst under andra halvlek och en time out när som helst under varje förlängning. Outnyttjade time outer kan inte överföras till följande halvlek eller förlängning. 

Spelarbyte 

Spelarbyte är ett avbrott i matchen som begärs av en avbytare.
Ett bytestillfälle börjar när domaren blåser av spelet eller när motståndarlaget gör spelmål under de två sista spelminuterna av fjärde perioden eller vilken som helst av eventuella förlängningar.
Endast avbytaren har rätt att begära spelarbyte. Han ska vara beredd att börja spela omedelbart. 

Överträdelser

En överträdelse innebär att en spelare begått ett fel som är mot reglerna.

Stegfel

Då en spelare har bollen och flyttar sin roteringsfot blir det stegfel. Spelaren kan ta ett eller flera steg åt vilket håll som helst med den ena foten, så länge han håller den andra foten, roteringsfoten, på samma ställe på golvet. 

Spelaren får välja roteringsfot då han får bollen 

Spelaren står med bägge fötterna på golvet:

  • Då han första gången lyfter någondera foten från golvet, blir den andra foten roteringsfot. 
  • Om en fot är på golvet, är det den som blir roteringsfot.
  • Om båda fötterna är i luften och spelaren landar på golvet med bara en fot, blir den foten roteringsfot. Om spelaren tar sats och hoppar på den foten och landar jämfota, kan ingendera foten väljas som roteringsfot. 

Bollberöring när spelaren valt roteringsfot:

  • När spelaren ska börja dribbla får han inte flytta roteringsfoten förrän han passat bollen vidare. 
  • Om spelaren passar eller kastar korg, kan han ta sats med roteringsfoten och landa med en eller två fötter på golvet, men efter det måste han bli av med bollen innan någondera foten åter landar på golvet. 
  • Vid passning eller målkast får spelaren lyfta den ena eller båda fötterna i luften men får inte sätta ner foten eller fötterna igen förrän han blivit av med bollen. 

Spelare som faller, sitter eller ligger på golvet 

En spelare som håller bollen får falla till golvet och en spelare som sitter eller ligger på golvet får också fånga bollen. Det är en överträdelse om spelaren efter det glider, rullar eller försöker resa sig upp medan han håller bollen.

3-sekundersregeln 

En spelare får inte uppehålla sig längre än tre sekunder i gången inom motståndarens 3-sekundersområde, då hans lag har kontroll över bollen på främre planhalvan och matchklockan går. 

Tät markering 

En spelare med boll är tätt markerad, då motståndaren står i aktiv försvarsställning på högst en meters avstånd. Den tätt markerade spelaren måste passa, kasta eller dribbla bollen inom fem sekunder. 

8-sekundersregeln 

Då en spelare får bollen på sin bakre planhalva, måste hans lag få bollen till främre planhalvan inom åtta sekunder.
En påbörjad 8-sekundersperiod fortsätter, om laget som före avbrottet hade bollkontroll tilldelas inkast på sin bakre planhalva som följd av att bollen spelas ut från planen, en spelare i det egna laget skadas, om det blir uppkastsituation eller domaren dömer dubbelfoul. 

24-sekundersregeln

Ett lag måste göra ett målkastförsök inom 24 sekunder från och med att det fått kontroll över bollen.
Bollen ska lämna skyttens händer innan 24-sekunderssignalen ljuder och bollen ska efter att den lämnat skyttens händer träffa ringen eller gå i korg.

Bakåtspel

När en spelare i det lag som har bollkontroll har rört bollen på den främre planhalvan och bollen genast därefter rörs av samma lags spelare på den bakre planhalvan utdöms det som bakåtspel.

Foul

I en korgbollsmatch där 10 spelare samtidigt rör sig inom ett begränsat område kan kroppskontakt inte undvikas. 

En spelare bestraffas med foul vid otillåten kroppskontakt eller osportsligt uppträdande eller bäggedera. 

En spelare kan få fem foul, varefter han omedelbart måste lämna matchen. 

Ett lag befinner sig i lagfoulsläge, då lagets spelare tilldömts fyra foul. Efter det får motståndarlaget två straffkast om inte domaren dömer ett strängare straff eller om inte det lag som begick felet hade bollkontroll då felet begicks.

Otillåten kroppskontakt

En spelare gör sig skyldig till otillåten kroppskontakt om han rör vid motståndaren på ett sätt som är mot reglerna. En spelare får inte hålla fast, blockera, knuffa, rusa på eller tackla sin motståndare med handen, armen, armbågen, axeln, höften, foten eller knäet eller genom att böja sig onormalt hindra sin motståndare från att avancera, inte heller får han spela på ett hårdfört eller våldsamt sätt.

Charging

Charging är ett regelbrott där en spelare med eller utan boll rusar på eller knuffar en annan spelare.

Blockering

Blockering är otillåten kroppskontakt och innebär att en spelare hindrar motståndaren från att avancera med eller utan boll.

Otillåten kroppskontakt med hand eller arm

Då en försvarare i försvarsställning placerar handen eller händerna på motståndaren (med eller utan boll) för att hindra honom från att avancera är det fråga om otillåten användning av hand eller utsträckt arm.

Otillåten markering bakifrån

Otillåten markering bakifrån innebär att en spelare markerar motståndaren bakifrån så att det leder till kroppskontakt. Även om försvararen försöker fånga bollen, ger det honom inte rätten att röra motståndaren bakifrån.

Holding

Holding innebär att en spelare begränsar motståndarens rörelsefrihet genom kroppskontakt. Kroppskontakten (fasthållningen) kan ske med vilken kroppsdel som helst.

Knuff

En spelare knuffar och gör sig därmed skyldig till otillåten kroppskontakt, då han med vilken som helst kroppsdel använder kraft för att flytta eller försöka flytta en motståndare med eller utan boll från stället.

Dubbelfoul

Dubbelfoul är en situation där två motståndare begår foul mot varandra så gott som samtidigt.

Osportslig foul

Osportslig foul innebär otillåten kroppskontakt, där spelaren enligt domaren inte gör ett ärligt försök att spela bollen enligt reglerna och syftet.

Diskvalificerande foul

Om en spelare, avbytare, tränare, hjälptränare eller medhjälpare som hör till laget gör sig skyldig till grovt osportsligt uppträdande utdelas diskvalificerande foul.

Teknisk foul

En teknisk foul delas ut för osportsligt uppträdande som inte innehåller kroppskontakt med motståndaren, till exempel om en spelare talar nedlåtande till domaren, kommissarien, funktionärerna eller motståndaren, eller använder kränkande språk eller gester som kan förolämpa eller uppvigla publiken eller irritera motståndaren.

Slagsmål

Slagsmål innebär en våldsam sammandrabbning mellan två eller flera spelare.

Straffkast

Om en spelare begår foul vid ett skottförsök eller om laget fått lagfoul, får motståndaren 1–3 straffkast. 

Skottförsöket börjar då spelaren påbörjar en rörelse som vanligtvis leder till att han kastar bollen och då domaren anser att han har inlett ett försök att få korg genom att kasta, tippa eller dunka bollen i korgen. Skottförsöket är slut då bollen lämnar spelarens händer eller, om spelaren är i luften, då han landat med båda fötterna på golvet. 

Vid straffkast ska skytten stå innanför halvcirkeln bakom straffkastlinjen. Han får kasta hur som helst så att bollen går uppifrån i korgen eller rör ringen. Han ska kasta inom fem sekunder från och med att domaren överlåter bollen till honom. Skytten får inte stå på straffkastlinjen eller beträda 3-sekundersområdet innan bollen gått i korgen eller rört ringen. Vid straffkast är det förbjudet att distrahera skytten.