Rekommendation för användning av sociala medier i undervisningen

De sociala medierna är ”en kommunikationsform som utnyttjar informationsnät och informationsteknik och där interaktivt och användargenererat innehåll behandlas och mänskliga relationer skapas och upprätthålls. ” (Terminologicentralen TSK 40, 2010)

De sociala medierna har på kort tid blivit en betydande del av samhället. De tillåter var och en att påverka och lära sig genom aktivt deltagande och samarbete. De sociala medierna och den digitala kulturen i sin helhet förändrar inlärningen i en riktning som aktiverar den lärande. Utnyttjandet av informations- och kommunikationsteknik har ökat inom många samhällsområden. Användning av sociala medier som en del av arbetslivsverksamheten ökar. Cirka 86 % av 16–24-åringarna har följt någon social nätverkstjänst (Statistikcentralen 2010). De unga är flitiga användare av de virtuella världarna, som kan indelas i spelvärldar och sociala världar

Med hjälp av de nya mobila enheterna är det möjligt att utnyttja informations-och kommunikationstekniken oberoende av lärmiljö. Användningen skapar förutsättningar för att utveckla nya verksamhetssätt. Vårt sätt att arbeta och kommunicera samt producera och dela information befinner sig i ett brytningsskede i och med den ökande användningen av sociala medier.

Syftet med att dra upp riktlinjer för användningen av sociala medier i undervisningen är att främja verksamhetssätt som skapar jämlika möjligheter för alla lärande att lära sig att använda sociala medier som del av mediefärdigheterna och att förstå de sociala mediernas roll i samhället. Med dessa rekommendationer vill vi betona skolans fostrande uppgift i att lära eleverna att använda sociala medier tryggt, ansvarsfullt och etiskt hållbart. Rekommendationen tar inte ställning till användningen av enskilda tjänster och applikationer i skolarbetet.

Med undervisningsanvändning avses all verksamhet i anslutning till inlärning och undervisning som sker med hjälp av verktyg som de sociala medierna erbjuder. Med skola avses i dessa rekommendationer även läroanstalter och med lärande både elever och studerande.

Rekommendationen om användningen av sociala medier i undervisningen är indelad i två delar. I den första delen granskas riktlinjerna för användningen av sociala medier som en del av IT-strategin. I den andra delen presenteras praktiska åtgärder för planering av undervisningen och eventuell annan användning i skolans verksamhet.

Mer information på Utbildningsstyrelsen

expert Tina Heino