Praktiska åtgärder och möjligheter i anslutning till användningen av sociala medier

De sociala medierna som en del av mediefärdigheterna

Mediefärdigheter är en del av medborgarkompetenserna i informationssamhället. Mediefärdigheterna som en grundläggande medborgarkompetens kan indelas i kreativ mediekompetens, kritisk mediekompetens och social mediekompetens. I de sociala medierna kan vem som helst verka som medieproducent och konsument och påverka de gemensamma angelägenheterna. I skolan utvecklas mångsidiga mediekompetenser hos eleverna när dessa verkar i olika roller.

Praktiska åtgärder

 • I inlärningssituationerna stöds elevernas självuttryck, kreativitet, kunskaps- och kompetensdelning och samarbete och sociala medier utnyttjas som en naturlig del av inlärningen.
 • Eleverna uppmuntras till och får övning i att på ett ansvarsfullt sätt vara aktiva och delaktiga i diskussioner på nätet.
 • I skolan lär man sig om mottagarens och producentens rättigheter och skyldigheter i fråga om innehållsproduktion och om de frågor som ansluter sig till informationssäkerheten.
 • Eleverna får tillfälle att använda olika tjänster och applikationer såsom bloggar, mikrobloggar, wikier, dokumenttjänster, informations- och tidshanteringstjänster, tjänster för delning av bilder, videor, länkar och andra innehåll och produkter, diskussions- och chattjänster samt sociala plattformer och grupparbetsplattformer.
 • När informationsmängden ökar och informationen blir allt lättare tillgänglig, har läraren som en viktig roll att lära eleverna att bedöma kvaliteten på den information de finner och använder.

Sociala medier som en aktiv del av skolans interaktiva och inkluderande verksamhetssätt

De sociala medierna gör det möjligt att bygga upp och underhålla sociala relationer både inom den närmaste kretsen och med personer mer fjärran. I de sociala mediernas tjänster och applikationer är kommunikationen mellan aktörerna ofta realtidsdiskussion och problemlösning, vilket ökar känslan av social gemenskap och närvaro. Användning av smarttelefoner och andra mobila enheter gör lärmiljön mångsidigare och förflyttar inlärningen till olika platser och situationer. Dessa möjligheter försöker man utnyttja genom aktiv användning av sociala medier när skolans verksamhetskultur utvecklas.

Praktiska åtgärder

 • I olika läroämnens skapas möjligheter för eleverna att på olika sätt (text, bild, rörliga bilder) spara sitt arbete och sin inlärning och bygga upp egna inlärningsvägar.
 • Olika tjänster används i inlärningssituationerna för att genomföra samarbetsprojekt, öka interaktionen mellan elever och lärare, stödja inkluderande arbete och genomföra en inlärning som är oberoende av tid och rum.
 • De sociala mediernas möjligheter utnyttjas i internationella samarbetsprojekt.
 • Som stöd för inlärning och undervisning utvecklas modeller som ger eleverna möjligheter att tillsammans skriva dokument, bearbeta bilder och producera videor samt spara och dela sina alster och kommentera andras alster.
 • De sociala mediernas tjänster utnyttjas i olika läroämnen så att eleverna har möjlighet att öva sig i att samla information, hantera informationsflödet och sammanställa och kombinera uppgifter samt reflektera över vilket medium eller vilken tjänst som fungerar bäst i en viss situation.
 • Eleverna uppmuntras till sociala verksamhetssätt och tas med i beslutfattande.

De sociala mediernas roll i samarbetet mellan hem och skola

I samarbetet mellan hem och skola är det bra att vid sidan av de traditionella kommunikationssätten införa nya och annorlunda kommunikationsverktyg. I detta samarbete är det meningsfullt att utnyttja också de möjligheter som de sociala medierna erbjuder. Att interaktionen kan ske så lätt och i realtid ger större flexibilitet i samarbetet.

Det är viktigt att märka att ingen konfidentiell information eller information som kränker integritetsskyddet får läggas ut på de sociala medierna. De sociala medierna erbjuder ett tilläggsvärde i kontakterna mellan hem och skola vid sidan av övrig kommunikation.

Praktiska åtgärder

 • I samarbete med föräldrar, vårdnadshavare och elever skapas en verksamhetsmodell för användning av sociala medier i samarbetet mellan hem och skola.
 • Den interna och externa kommunikationen och samarbetet med skolans intressegrupper utvecklas genom att i mån av möjlighet använda de tjänster som de sociala medierna erbjuder.
 • Metoder som gör det möjligt för föräldrar och vårdnadshavare att följa elevernas arbete (bloggar, wiki-områden, bildtjänster, videor osv) utvecklas.
 • Ingen konfidentiell information eller information som bryter mot integritetsskyddet får läggas ut på de sociala medierna.

De sociala medierna som del av mångsidiga lärmiljöer


Som lärmiljöer utnyttjas i allt högre grad miljöer utanför skolan, såsom t.ex. kulturinstitutioner, arbetsplatser, samarbetsskolor, andra sammanslutningar osv. Studiebesök blir mer givande om det är möjligt att före eller efter besöket utbyta tankar eller fråga mera om det man lärt sig. De sociala medierna fungerar som brobryggare mellan skolan och andra lärmiljöer. De unga har på webben olika möjligheter att påverka skötseln av gemensamma angelägenheter och delta i beslutsfattande.

Praktiska åtgärder

 • tillsammans med aktörerna inom det egna området utvecklas en modell som gör det möjligt för elever, arbetsliv och kulturinstitutioner att stå i kontakt med varandra och som gör det lättare att få sakkunniga inom olika områden med i skolarbetet (t.ex. wiki-områden, videokontakt vid avtalade tidpunkter).
 • De unga uppmuntras att ta initiativ i beslutsfattande och deltagande inom det egna området och visa sin kompetens.