Allmänna riktlinjer för användningen av sociala medier i undervisningen

I grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004 förutsätts upprättande av en IT-strategi som del av den lokala läroplanen. IT-strategins innehåll definieras inte närmare i grunderna, utan denna fråga överlåts åt beslutsfattarna på den lokala nivån. När examensgrunderna i yrkes-utbildningen uppdateras, granskas nyckelkompetenserna för livslångt lärande i fråga om sociala medier och möjligheten att verka i dagens samhälle och arbetsliv.
I den nationella planen för användning av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen (2010) vägleds om aktiv och ansvarsfull användning av sociala arbetssätt som utnyttjar information- och kommunikationsteknik. De flesta IT-strategier på alla skolstadier tar troligtvis inte upp de sociala medierna, eftersom deras roll i samhället har vuxit först under de senaste åren.

I IT-strategin bör ingå riktlinjer för användningen av sociala medier i undervisningen. En av uppgifterna för strategin är att ur ett IT-perspektiv arbeta fram en vision av på vilket sätt samhället kommer att förändras inom den närmaste framtiden och vilka kompetensbehov förändringarna kommer att generera i arbetsliv, fortsatta studier och samhällspåverkan.

Praktiska åtgärder

 • IT-strategin granskas med avseende på användningen av sociala medier i undervisningen.
 • Utbildningsanordnaren gör årligen en lägeskartläggning, där apparatursituationen, mängden e-läromedel och bedömningsgrunderna utreds med avseende på användingen av sociala medier i undervisningen.
 • Utgående från lägeskartläggningen fastställs målnivån för apparatur, dataförbindelse, e-läromedel och bedömningsgrunder samt det årliga lärarfortbildningsbehovet.

Gemensamma verksamhetsmodeller för användningen av sociala medier i undervisningen

IT-strategins allmänna riktlinjer för användningen av sociala medier i undervisningen konkretiseras i anordnarspecifika verksamhetsmodeller. Tydliga modeller, som beaktar elevernas ålder, utarbetas tillsammans med personalgrupperna inom undervisningsväsendet och IT-administrationen. Systematiskt val av tjänster och applikationer och etiska verksamhetsmodeller för användningen stöder en aktiv användning av sociala medier i undervisningen.

Vid valet av tjänster är det viktigt att man beaktar olika lärande och olika inlärningsstilar. Helheten av tjänster och applikationer ska vid sidan av samarbete och diskussion göra det möjligt åtminstone att producera, dela och behandla text, bilder och rörliga bilder. Samarbete mellan föräldrar, elever och lärare när man funderar på verksamhetsmodeller gör det lättare att finna fungerande lösningar. Valet av de enskilda tjänsterna och applikationerna baserar sig på utbildningsanordnarens lokala utgångspunkter vid genomförandet av läroplanen.

I de gemensamma verksamhetsmodellerna bör avtalas bl.a. om

 • vad för tjänster som ska tas i bruk på olika klass- och skolstadier och instruktioner för dessa utarbetas
 • hur lärarens arbetsprofil ska definieras i olika tjänster
 • hur de lärande ska instrueras om interaktionen på nätet

Trygg och etisk användning av sociala medier

En trygg lärmiljö ska garanteras alla lärare och elever också på nätet. Grunden för en trygg miljö skapas av gemensamt uppgjorda och avtalade verksamhetsmodeller och kännedom om och iakttagande av författningar och bestämmelser. Samma lagar och författningar gäller i fråga om virtuella tjänster och skrivande som inom det övriga samhället.

I instruktionerna för användningen ska man se till att:

 • Alla har tillräcklig kunskap om upphovsrätt. Användning av olovligt material i undervisningen accepteras inte och eleverna känner till påföljderna av plagiering och piratism. Lärarnas och elevernas upphovsrätt respekteras.
 • Konfidentiella uppgifter får i ingen situation läggas ut på de sociala medierna. Elever och lärare känner till bestämmelserna om förande av personregister.
 • Eleverna får lära sig att skapa inloggningsnamn och att använda trygga lösenord samt om integritetsskyddet.
 • Användningsvillkor som uppställs av olika tjänsteproducenter och åldersgränser för användare iakttas.
 • Vikten av ett gott uppförande, att tillägna sig kollaborativa handlingssätt och respekt för andra också i de sociala medierna betonas. Störande beteende och mobbning accepteras inte.
 • Man kommer överens om följderna för brott mot reglerna.
 • För användningen av sociala medier i undervisningen utarbetas en steg för steg-modell, som gör det möjligt för eleverna att handledda, i en trygg miljö, utveckla sin kompetens och sina färdigheter i att använda olika slags tjänster.