Lärmiljöer

Avsikten med ett vidgat lärmiljöbegrepp är att också lärande som sker utanför skolan ska omfattas av läroplanen och att elevens lärande ska stödas av ett nätverk av samhällsfunktioner.

Med begreppet lärmiljö beskrivs miljöer, lokaler, fastigheter, samfund, aktiviteter och olika tillvägagångssätt som bidrar till lärande. Ett traditionellt klassrum är en lärmiljö men likaväl kan vi se det kringvarande samhällets olika element som lärmiljöer.

Kännetecknande för lärmiljön är att den utgör en social omgivning som med eftertanke utnyttjas didaktiskt och pedagogiskt. Det krävs gynnsamma yttre omständigheter, både socialt och fysiskt, för att innovativitet och kreativitet skall väckas hos elever och studerande.

I och med lärmiljötänkandet kan dörrar "öppnas" även innanför det formella skolsystemet.
(Miljöer som stöder lärande En introduktion till lärmiljötänkande Utbildningsstyrelsen 2007)