Kumppanit

Suomen ReferNet-verkostoa koordinoi Opetushallitus. Opetushallitus on opetuksen kehittämisvirasto, joka vastaa esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammatillisen peruskoulutuksen, aikuiskoulutuksen, vapaan sivistystyön sekä taiteen perusopetuksen kehittämisestä. Opetushallitus toimii opetusministeriön alaisuudessa

Kansallinen ReferNet konsortium on perustettu kansallista ammatillisen koulutuksen yhteistyötä varten. Yhteenliittymä koostuu ammatillisen koulutuksen asiantuntijaorganisaatioiden edustajista, jonka tehtävänä on varmistaa tiedon levitys ja tiedon tuotanto jokaisesta jäsenmaasta.

Kansallinen konsortium:

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK):
Asiantuntija Tarja Tuominen

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ):
Erityisasiantuntija Merja Laamo

Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto (SAK):
Koulutuspoliittinen asiamies Jari-Pekka Jyrkänne

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:
Erityisasiantuntija Petri Lempinen

Opetusministeriö (OKM):
Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO):
Tulosaluepäällikkö Mikko Nupponen

Opetushallitus (OPH):
Opetusneuvos Matti Kyrö, Informaatikko Arja Mannila, Opetusneuvos Kari Nyyssölä ja Yli-insinööri Arto Pekkala

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto (KTL):
Professori Päivi Tynjälä

Jyväskylän yliopiston kirjasto (JYK):
Kirjastonhoitaja Liisa Hughes

Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto:
Tutkija Karin Filander

Koulutussosiologian tutkimuslaitos (RUSE), Turun yliopisto:
Tutkija Sakari Ahola

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK)
 
Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa jäseniään elinkeino- ja työmarkkinapoliittisissa asioissa sekä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Tavoitteena on luoda suomalaiselle yritys- ja elinkeinotoiminnalle entistä parempi ja kilpailukykyisempi toimintaympäristö. EK:n jäsenyritykset kattavat yli 70 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta ja yli 95 prosenttia maamme viennistä. EK edustaa kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä. Siihen kuuluu 35 jäsenliittoa ja noin 16 000 jäsenyritystä, joista 96 prosenttia on pk-yrityksiä.

Elinkeinoelämän keskusliitto
Vierailuosoite: Eteläranta 10
PL 30
00131 Helsinki
Puh. 09 42020
Fax. 09 4202 2299
Sähköposti: netti[at]ek.fi

Opetusalan ammattijärjestö (OAJ)

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. OAJ:n jäsenmäärä on 117 100. Työssäkäyvistä opettajista yli 95 prosenttia on OAJ:n jäseniä.

Opetusalan ammattijärjestö
Vierailuosoite: Rautatieläisenkatu 6
PL 20
00521 Helsinki
Puh. 020 748 9600
Fax. 09 145 821
Sähköposti: oaj[at]oaj.fi

Suomen Ammattijärjestöjen Keskusliitto (SAK)

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on ammattijärjestöistä vanhin. Se on valvonut suomalaisten palkansaajien etuja jo sadan vuoden ajan, vuodesta 1907. Nyt SAK on yli miljoonan suomalaisen ja 22 ammattiliiton keskusjärjestö. Se on Suomen suurin etujärjestö, mutta samalla myös kansalaisjärjestö, joka tarjoaa palkansaajille vaikutusväylän työelämään ja yhteiskuntaan. SAK:n toiminnan perustana ovat tasa-arvo, demokratia ja solidaarisuus. Siihen kuuluu 23 jäsenliittoa, 140 paikallisjärjestöä ja n. 4 000 ammattiosastoa.

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Vierailuosoite: Hakaniemenranta 1, 3. krs
PL 157
00531 Helsinki 
Puh. 020 774 000
Faksi 020 774 0225
Sähköposti: sak[at]sak.fi

Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK) 
 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on Suomen suurin toimihenkilökeskusjärjestö, johon kuuluu 19 jäsenliittoa. STTK:laiset liitot tarjoavat järjestäytymisvaihtoehdon kaikille koulutustasosta riippumatta. Työelämän vaatimustason noustessa STTK tarjoaa voimakkaan vaikuttamisväylän erityisesti hyvän koulutuksen hankkineille: ammatillisen oppilaitoksen, ammattikorkeakoulun sekä yliopisto- ja tiedekorkeakoulun suorittaneille ja niissä opiskeleville. STTK:n jäsenliitoissa on yhteensä noin 640 000 jäsentä. Jäsenistöstä noin kaksi kolmasosaa on naisia.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Vierailuosoite: Pohjoisranta 4A, 4. krs
PL 421
00171 Helsinki
Puh. vaihde 09 131 521
Fax: 09 652 367
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]sttk.fi

Opetusministeriö (OKM) 
 
Opetusministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Opetusministeriö edistää sivistystä ja kulttuuria sekä luo edellytyksiä osaamiselle, luovuudelle ja kansalaisten osallistumiselle ja hyvinvoinnille. Toimialan yhteisinä arvoina korostuvat sivistys, hyvinvointi, demokratia ja luovuus, jota opetusministeriö edistää toimillaan. Opetusministeriön toiminnan keskeiset arvot ovat asiantuntijuus, vastuullisuus, avoimuus ja yhteistyö sekä tulevaisuuteen suuntautuneisuus.

Opetusministeriö
Vierailuosoite: Meritullinkatu 10
PL 29
00023 VALTIONEUVOSTO  
Puh. 09 160 04 / (09) 578 14 (keskus)
Fax. 09 135 9335 (kirjaamo) 
Sähköposti: opmkirjaamo[at]minedu.fi

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus (CIMO)

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO on opetusministeriön alainen kansainvälisten asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio. Se koordinoi ja toteuttaa apuraha- ja henkilövaihto-ohjelmia ja vastaa lähes kaikkien Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta. Se edistää lisäksi Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa. Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMOn toiminta-ajatuksena on lisätä suomalaisen yhteiskunnan osaamista edistämällä kansainvälistä yhteistyötä koulutuksessa, työ- ja kulttuurielämässä sekä nuorison keskuudessa.

Leonardo da Vinci -ohjelman kautta tuetaan projekteja, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä ammatillista perus-, jatko- ja täydennyskoulutusta mukaan lukien ammatillinen aikuiskoulutus. Leonardo da Vinci on osa Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa 2007–2013. Leonardo-ohjelman toiminnot ovat opiskelija- ja harjoittelijavaihdot, asiantuntijavaihdot, kumppanuushankkeet, innovaatioiden siirto, innovaatioiden ja hyvien käytäntöjen kehittäminen sekä temaattiset verkostot.

Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO
Vierailuosoite: Säästöpankinranta 2 A
PL 343
00531 Helsinki
Puh. 0207 868 500 (vaihde)
Fax. 0207 868 601
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]cimo.fi

Opetushallitus (OPH) 

Opetushallitus vastaa kansallisena kehittämisvirastona opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden laadinnasta, osana kansallista arviointiverkostoa kansallisista oppimistulosten arvioinneista sekä tarjoaa monipuolisesti tukea koulutuksen järjestäjille, oppilaitoksille, rehtoreille, opettajille, opiskelijoille, oppilaille ja näiden vanhemmille. Opetushallitus tarjoaa koulutusta, tietopalvelua ja neuvontaa. Lisäksi sillä on viranomaistehtäviä, kuten opiskelijavalintajärjestelmien kehittäminen ja ylläpito, valtionosuuslaskentajärjestelmän toteutustehtävät, opetusalan kansainvälisen yhteistyön viranomaistehtäviä. Virasto ylläpitää toisen asteen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintarekisteriä, järjestää kielitutkintoja, järjestää ja rahoittaa jatkokoulutusta opettajille sekä muulle koulutoimen henkilökunnalle, vastaa ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta sekä kehittää ja myy oppimateriaalia.
 
Opetushallitus
Vierailuosoite: Kumpulantie 3
PL 380
00531 HELSINKI
Puh. 09 774 775
Fax  09 7747 7865
Sähköposti: etunimi.sukunimi[at]oph.fi

Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Koulutuksen tutkimuslaitos on valtakunnallinen koulutustutkimuksen keskus, joka toimii Jyväskylän yliopiston erillislaitoksena. Se on vuodesta 1968 lähtien harjoittanut monitieteistä koulutusalan tutkimusta. Ihmisen hyvinvoinnin edistäminen koulutusta ja oppimista kehittämällä on Koulutuksen tutkimuslaitoksen toiminnan perusta. Tutkimuslaitoksen tehtävänä on koulutuksen kehittäminen tutkimuksen avulla. Haasteena on tieteen ja teorian yhdistäminen koulutuksen käytännön ja yksittäisen oppijan parhaaksi. Koulutuksen tutkimuslaitoksella on kansallinen tehtävä tutkia, arvioida ja kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää. Tutkimus kohdistuu koko koulutusjärjestelmään varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen, ammatillisesta koulutuksesta aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin.

Koulutuksen tutkimuslaitos
Vierailuosoite: Keskussairaalantie 2
PL 35
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. 014 260 3200
Fax. 014 260 3201

Jyväskylän yliopiston kirjasto (JYK)

Jyväskylän yliopiston kirjasto palvelee päivittäin yli 5000 ja vuotuisesti 2 miljoonaa asiakasta. Kokoelmissa on yli 1,5 milj. teosta ja saapuvia lehtiä n. 15 000 kappaletta. Asiakkaiden käytössä on koti- ja ulkomaisia tietokantoja sekä yli 7000 elektronista lehteä. JYK on vapaakappalekirjasto ja Euroopan Unionin EU-tallekirjasto (EDC-kirjasto). Kirjasto harjoittaa erityisesti kasvatustieteiden, psykologian ja liikuntatieteiden kansallista tietohuoltotoimintaa.

Jyväskylän yliopiston kirjasto
Vierailuosoite: Seminaarinkatu 15
PL 35 (B)
40014 Jyväskylän yliopisto
Puh. 014 260 1211
Fax 014 260 3371
Sähköposti: jyk[at]library.jyu.fi

Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto

Työelämän tutkimuskeskus on vuonna 1988 Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitoksen yhteyteen perustettu yksikkö. Sen tavoitteena on edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla sekä tukea jatko- ja täydennyskoulutusta omilla erityisalueillaan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimustyötä: tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, hallintotiede, kunnallistalous, psykologia, kasvatustieteet ja aluetiede.
 
Työelämän tutkimuskeskus
Vierailuosoite: Kanslerinrinne 1
33014 Tampereen yliopisto
Pinni B, 3. krs
Puh. 03 3551 7021
Fax  03 3551 7265
Sähköposti: wrc[at]uta.fi

Koulutussosiologian tutkimuslaitos (RUSE), Turun yliopisto

Turun yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa sijaitseva Koulutussosiologian tutkimuskeskus (RUSE = research unit for the sociology of education) on yksikkö, joka on erikoistunut koulutussosiologiaan ja –politiikkaan. RUSE tekee kotimaista ja kansainvälisesti vertailevaa tutkimusta ja järjestää jatkokoulutusta koulutussosiologiassa. Tärkeimmät tutkimuskohteet ovat koulutuksen ja työelämän väliset suhteet, työssä oppiminen ja osaaminen sekä ammattitaito ja työllistyminen. Osa tutkimuksista tehdään yhteistyössä kansainvälisten tutkimusyksiköiden kanssa.

Koulutussosiologian tutkimuslaitos
Hämeenkatu 1
20014 Turun yliopisto
Puh. 02 333 6533
Fax. 02 333 6524
Sähköposti: ruse[at]utu.fi