Esi- ja perusopetus

Lasten osallisuus liikenneturvallisuuden parantamisessa

Lasten on voitava olla aktiivisia yhteiskuntansa jäseniä ja heillä on oikeus olla osallisina asioissa, jotka koskevat heidän hyvinvointiaan. Liikenne ja liikenneturvallisuuden parantaminen on asia, joka vaikuttaa kaikkien lasten hyvinvointiin.
Liikennesuunnittelussa lapsilla on tärkeä rooli erityisesti turvallisten ja turvattomien paikkojen asiantuntijoina. Lapsilta on mahdollista kerätä tietoa eri tavoin, esimerkiksi kyselyillä, haastatteluilla, turvallisuuskävelyillä, aloitteilla sekä karttapohjaisten palautejärjestelmien kautta, silloin kun ne on tehty riittävän helppokäyttöisiksi.

Lasten asiantuntemusta on hyödynnettävä myös turvallisen liikennekulttuurin kehittämisessä. Lapset tietävät mitkä asiat heitä liikenteessä askarruttavat ja millainen liikenneopetus kiinnostaa ja tuottaa tuloksia. Liikennekasvatuksen tuleekin lähteä liikkeelle siitä, että lapsilta kysytään heidän arkisista liikennekokemuksistaan ja heitä mietityttävistä asioista. Lasten esittämät ongelmat ja tarjoamat ratkaisuvaihtoehdot pitää käsitellä ennakkoluulottomasti. Koulujen tulee toimia aktiivisina linkkeinä eri viranomaisiin ja järjestöihin lasten näkemysten eteenpäin viemiseksi.

Esiopetus ja perusopetuksen vuosiluokat 1–6

Pyöräilymerkki
Pyöräilevät ja kävelevät koulubussit
Pyöräilykuntien verkoston nettisivujen lapsille ja nuorille suunnattu osuus sisältää muun muassa tietoa ja oppaita pyöräilevien ja kävelevien koulubussien perustamiseen. Oppaat on suunnattu opettajille ja toimintaa käytännössä pyörittäville vanhemmille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaali Pyöräilymerkin suorittamiseksi. Vuonna 2014 uudistettu pyöräilymerkki koostuu kolmesta eritasoisesta opetuskokonaisuudesta: pronssinen pyöräilymerkki 1.-luokkalaisille, hopeinen pyöräilymerkki 2.-luokkalaisille ja kultainen pyöräilymerkki 3.-luokkalaisille.

Vaaranpaikkakartoitus
Liikenneturvan Vaaranpaikkakartoitus on lasten osallisuutta vahvistava liikennekasvatuksen ja -suunnittelun väline, jolla liikennekasvatus voidaan liittää oppilaiden jokapäiväiseen liikkumisympäristöön. Kartoittamalla koulureitin vaaranpaikat, mahdolliset fyysiset puutteet ja ongelmakohdat löydetään liikenneopetukseen olennaiset sisällöt. Samalla saadaan parannusehdotuksia tienpitäjälle.

Vaaranpaikka.fi
Vaaranpaikkakartoitus voidaan toteuttaa joko perinteisesti paperilomakkeita hyväksikäyttäen tai Liikenneturvan sähköisellä Vaaranpaikka.fi- työkalulla. Opettaja tilaa salasanan työkaluun, jonka jälkeen siihen pystyy lisäämään oman koulun ja/tai luokan. Tämän jälkeen oppilaat voivat syöttää vaaranpaikat kartalle. Havainnot kannattaa purkaa opettajan johdolla yhdessä.

Liikenneturvan toteutusvinkkejä: Liikenneaiheinen teemapäivä alakouluun
Liikenneturvan Liikenneaiheinen teemapäivä -aineisto sisältää liikenneturvallisuustehtäviä alakoulun liikennekasvatukseen. Liikennerastien kuvauksissa on ohjeet toteutukseen eri luokka-asteilla. Ideat voi ottaa sellaisenaan käyttöön tai räätälöidä koulun koon, sijainnin ja muiden tarpeiden mukaan. Rastit voi toteuttaa yksittäin tai koota niistä esimerkiksi liikenneturvallisuusaiheisen tapahtumapäivän.

Liikenneturvan Jalankulkijan kortti (pdf)
Liikenneturvan Jalankulkijan kortti-materiaali on ryhmitelty neljään kokonaisuuteen: jalankulkijan paikka liikenteessä, tien ylittäminen, pimeällä liikkuminen ja autossa matkustaminen. Jokaisessa osiossa on opettajalle muutamia toimintavinkkejä.

Liikenneturvan Pyöräilijän kortti (pdf)
Liikenneturvan Pyöräilijän kortti -materiaalissa on neljä kokonaisuutta: pyöräilyn perussäännöt, kypärä ja muut turvavarusteet, liiku viisasti sekä ajotaitoni ja pyöräni. Kussakin osassa on annettu opettajalle toimintavinkkejä, josta opettaja kokoaa mieleisensä kokonaisuuden oman luokkansa tarpeisiin. Käsitelty asia ”kuitataan” tehdyksi oppilaan omaan Pyöräilijän korttiin.

Liikenneturvan vinkit liikenneaiheisen teemapäivän järjestämiseksi (pdf)

Liikenneturvan Jalan ja pyörällä -opas (pdf)
Liikenneturvan Jalan ja pyörällä -opas sisältää keskeiset jalankulkuun ja pyöräilyyn liittyvät liikennesäännöt.

Pyöräilykuntien verkosto
Pyöräilykuntien verkoston nettisivujen lapsille ja nuorille suunnattu osuus sisältää muun muassa tietoa ja oppaita pyöräilevien ja kävelevien koulubussien perustamiseen. Oppaat on suunnattu opettajille ja toimintaa käytännössä pyörittäville vanhemmille. Lisäksi sivustolta löytyy materiaali Pyöräilymerkin suorittamiseksi. Vuonna 2014 uudistettu pyöräilymerkki koostuu kolmesta eritasoisesta opetuskokonaisuudesta: pronssinen pyöräilymerkki 1.-luokkalaisille, hopeinen pyöräilymerkki 2.-luokkalaisille ja kultainen pyöräilymerkki 3.-luokkalaisille.

Pyöräilykuntien verkoston Pyörällä kouluun -sivusto
Pyöräilykuntien verkoston Pyörällä kouluun -sivusto on tarkoitettu hyödynnettäväksi koulun oman Pyörällä kouluun –päivän suunnittelussa ja koululaisten pyöräilyn edistämisessä ympäri vuoden. Sivusto rohkaisee kouluja pohtimaan erityisesti sitä, miten alimpien luokkien oppilaiden koulumatkapyöräilyä voitaisiin edistää.

Terve koululainen (TEKO) hanke
Terve koululainen (TEKO) on hanke, jonka tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten liikuntavammoja ja vapaa-ajan tapaturmia sekä edistää liikkumista koulussa ja vapaa-ajalla. Hanke tuottaa nettiin tietopaketteja, käytännönläheisiä materiaaleja ja toimintamalleja, jotka tukevat terveellistä ja turvallista liikuntaa.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rautatieturvallisuussivusto
Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin rautatieturvallisuussivustolla on kasvattajalle suunnattu osio, jonne on koottu tietoa hyödynnettäväksi lasten rautatieturvallisuuskasvatuksessa. Materiaalia voi käyttää esimerkiksi koulussa tai iltapäiväkerhossa. Osa materiaaleista sopii hyödynnettäväksi myös nuorempien lasten kanssa.

Vanhempainliiton liikenneturvallisuussivut
Vanhempainliiton liikenneturvallisuussivuilla annetaan vinkkejä siitä, miten vanhempainyhdistykset voivat edistää liikenneturvallisuutta. Sivuilla on muun muassa ideoita teemapäivistä, kampanjoista ja kilpailuista, joissa vanhemmat voivat olla mukana koulun kumppaneina.

Aalto-yliopiston MIND-tutkimusryhmän raportti (pdf)
Aalto-yliopiston MIND-tutkimusryhmän raportti ”Kuinka luodaan nuorten pyöräilykypärän käyttöä edistävä kulttuurinmuutos - Uusia keinoja vaikuttaa asenteisiin” tarjoaa nuorten havainnoimisen pohjalta syitä kypärän käyttämättömyydelle ja ratkaisumalleja kypärän käytön lisäämiselle.

Vuosiluokat 7–9

Liikenneturvan materiaalit yläkoululaisille
Yläkouluun siirryttäessä oppilaat liikkuvat paljon ja liikkuminen ikätovereiden kanssa niin koulu- kuin vapaa-ajan matkoillakin lisääntyy. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen lisäksi mopot tulevat yläkouluikäisten kulkumuotovalikoimaan.
Yläkouluikäiset ovat alttiita kaveripiirin vaikutukselle myös liikenteessä ja joukkoon kuuluakseen saattavat tehdä asioita, joita eivät normaalisti tekisi. Tämä näkyy lisääntyneenä riskinottona ja omien taitojen yliarviointina. Koska riski itselle tapahtuvasta onnettomuudesta koetaan vähäiseksi, voi etenkin yläkouluiässä kypärä ja turvavyö jäädä käyttämättä.

Turvavälineiden tarkkailulomake (pdf)
Turvavälineiden käytön tarkkailulomake.

Onnettomuustarinat (pdf)
Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan (VALT) liikenneonnettomuustutkijalautakuntien aineistojen pohjalta on laadittu onnettomuustarinoita opetuskäyttöön.

HSL:n materiaalit
HSL:n tuottamia materiaaleja oppilaitoksille.

Liikenneturvan vinkkejä pyöräilykäpärän valintaan ja käyttöön

Mielikuvaharjoitus

Yläkoululaisten kanssa voi kokeilla liikennetapaturmiin liittyviä mielikuvaharjoitteita. Ohjaa oppilaita lyhyen rauhoittumisen jälkeen painamaan silmät kiinni ja kuvittelemaan miltä tuntuu kaatua polkupyörällä. Mitä tuntemuksia iholle tulee, kun asfaltti ja iho kohtaavat? Miltä tuntuu kun polveen iskeytyy kiviä ja hiekkaa? Nämä harjoitteet voidaan liittää erilaisten turvalaitteiden kuten ranne- ja polvisuojat käyttämisen mielekkyyttä pohdittaessa.

Pyöräilykypärän käyttöön liittyvä mielikuvaharjoite voi koostua mielikuvasta, jossa pyöräilijä törmää kulman takaa tulevaan henkilöön kovaa vauhtia ja on lentämässä pyörän tangon yli kohti tulikuumaa asfalttia. Mitä sitten tapahtuu…

Ennakoitu katumus

Ennakoitu katumus -työskentely pyrkii aktivoimaan ajatuksia ja omakohtaisia tunteita, joita epämiellyttävästä kokemuksesta seuraa. Tietoon riskeistä ja varoitteluun liittyvä omakohtaistaminen tunteiden avulla on todettu varsin toimivaksi terveyskasvatuksen alueella.

Terve koululainen -sivustolta löydät tarinat ja ohjeet niiden työstämiseen

Pyörätarina
Onnettomuustarina: Pyöräily. Onnettomuustarinan käsittely.

Mopotarina
Onnettomuustarina: Mopoilu. Onnettomuustarinan käsittely.

Liikennetruvan aineisto: Ennakoitu katumus - Kannattaa katua ennen kuin on syytä! (pdf)

Thl.fi
Tavoitetteena on vähentää riskikäyttäytymistä aktivoimalla ajatuksia ja omakohtaisia tunteita, joita seuraa epämiellyttävästä kokemuksesta. Oman harkitsemattoman toiminnan seurauksia tehdään harjoitusten avulla konkreettisiksi ilman, että mitään vakavaa on vielä ehtinyt tapahtua. Hyödyntää riskikäyttäytymisen seurausten herättämiä tunteita

Draaman hyödyntäminen

Turvavarusteitten käyttämisen pohtiminen sopii myös draamalliseksi harjoitteeksi. Ennakoitu katumus –harjoitteen tarinaa voi hyödyntää myös draaman kehyksenä ja luoda siihen yhdessä oppilaiden kanssa lisää rooleja kuten vanhemmat, kaverit, ”se yksi”, isovanhemmat, naapurit, poliisi jne.

Ryhmän kanssa tehdään ”draamasopimus”, jossa kerrataan vapaaehtoisuuden periaate, kenenkään ei tarvitse tehdä sellaista, mitä ei halua. Harjoitteet voivat herättää tunteita, joista on hyvä keskustella. Voit hyödyntää esim. ”kuumaa tuolia” ja ”kätkettyjä ajatuksia”. Kuumassa tuolissa yleisö kyselee roolihenkilöltä kysymyksiä, jotka syventävät harjoitetta. Kätkettyjen ajatusten ideana taas on tuoda esille roolihenkilön tunteita ja ajatuksia eli niitä asioita joita ei yleensä sanota ääneen.

Lisää materiaalia (sovellataidetta.fi)

Oppilaat mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan

Oppilaiden osallisuus on liikennekasvatuksen voimavara. Ota oppilaat mukaan Liikenneturvallisuus –viikkoa suunnittelemaan. työskentele yhdessä oppilaskunnan ohjaajan kanssa, pyydä tukioppilaita mukaan tai perusta aiheelle fokus ryhmä. Nuoret voivat tuoda mukaan sellaisia tietoja, näkökulmia ja taitoja, joita emme ole ajatelleetkaan ennen. Tai voihan viikkoa viettää vaikka flasmobbaamalla, mielipidekirjoituksia julkaisemalla, julistenäyttelyn kokoamisella lähikirjastoon tai kutsumalla vanhemmat mukaan koululle liikenneturvallisuusasioissa.

Viisas liikkuminen

  • edistetään omaehtoista liikkumista kävely-pyöräily-joukkoliikenne
  • omin voimin oppimaan -kehys
  • toisten ottaminen huomioon – et ole yksin
  • viisas voittaminen
  • riskien kartoitus – koulut-vanhemmat mukaan
  • koulukuljettajat mukaan
  • ennakointi esim. pyöräilyn edistämisessä
  • mopoautot kestävän kehityksen näkökulmasta
  • joukkoliikennekäyttäytyminen: VR, HSL, HKL., Taksiliitto