Materiaalia opetuksen tueksi

MediataitoviikkoLöydät alta mediakasvatukseen liittyviä ja sitä tukevia materiaaleja.

Opetushallituksen tuottamia materiaaleja

Rakentava vuorovaikutus, kriittinen ajattelu ja osallisuus

Rakentavaa vuorovaikutusta -julkaisu

Julkaisu on tarkoitettu oppaaksi demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen sekä vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn kouluissa.

Kiistanalaisia aiheita opettamassa -julkaisu

Julkaisu pohjautuu opettajien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä: kiistanalaisia aiheita opettamassa demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin; julkaisujen tarkoituksena on muodostaa kattava ammatillisen kehittymisen materiaalipaketti, joka tukee koulun toiminnan kaikkia kiistanalaisiin aiheisiin liittyviä osa-alueita.

Tasa-arvo on taitolaji -opas

Opas tuo esiin sukupuolten tasa-arvon haasteita, kannustaa lisäämään ymmärtämystä sukupuolen moninaisuudesta sekä antaa tietoa sukupuoleen perustuvasta ja seksuaalisesta häirinnästä. Opas sisältää runsaasti ehdotuksia ja käytännön esimerkkejä siitä, miten suunnitelmallista tasa-arvotyötä tehdään ja miten toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma laaditaan.

Multilitteracitet - Upptäck och utveckla din kompetens, Jan Hellgren och Pamela Granskog (red.)


Tieto- ja viestintätekniikan käyttö opetuksessa

Monipuolisesti mobiililla -tietopaketti

Tukimateriaalia tvt:n käytöstä koulujen ammattilaisille sekä lapsille, nuorille ja heidän vanhemmilleen.

Opas tietokoneen, kännykän ja muiden mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista koulussa

Opas mobiiliaitteiden käytöstä on laadittu erityisesti perusopetusta varten, mutta sitä voidaan soveltaa myös lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa ottaen kuitenkin huomioon opiskelijoiden ikä ja ohjauksen tarve.

Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset

Sosiaalinen media tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen.Sosiaalisen median opetuskäytön linjausten tavoitteena on edistää sellaisten toimintatapojen muotoutumista, jotka luovat kaikille oppijoille tasavertaiset mahdollisuudet oppia hyödyntämään sosiaalista mediaa osana mediataitoja ja ymmärtämään sosiaalisen median roolia yhteiskunnassa.

MENTEP-hanke

Opettaja, kokeile eurooppalaista opettajien TVT-osaamisen itsearviointityökalua. MENTEP-hankkeessa on kehitetty ja testattu uutta TET-SAT (Technology Enhanced Teaching Self-Assessment Tool) -työkalua, jonka tarkoituksena on tukea opettajia arvioimaan omia digitaalisia pedagogisia taitojaan. Työkalu voi erityisesti auttaa reflektoimaan omaa TVT-osaamista suhteessa opetussuunnitelman perusteiden mukaisen laaja-alaisen osaamisen tukemiseen.

European Schoolnet

European Schoolnet on kolmenkymmenenyhden eurooppalaisen opetusministeriön konsortio, jonka tehtävänä on edistää digitaalista oppimista ja tekniikan käyttöä oppimisessa ja opetuksessa. EUN on voittoa tavoittelematon ja se perustettiin vuonna 1997. Suomen jäsenenä European Schoolnetissä on Opetushallitus.

European Schoolnet EU-hankkeet

Hankkeita joissa Opetushallitus on mukana

Muuta mediakasvatusmateriaalia verkossa

Oppimateriaalia ja hankkeita

Kansallisen audiovisuaalisen arkiston (KAVI) yleisötyö ja kasvatus

KAVIn kulttuurin edistämisen yksikkö toteuttaa elokuvakasvatusta paitsi konkreettisesti käytännön työssä järjestämällä näytöksiä eri luokka-asteille myös tuottamalla materiaalia elokuvakasvatuksen tueksi nettiin.

Elokuvapolku kouluille

Kaikille avoin Elokuvapolku on suunniteltu kouluissa tehtävän elokuvakasvatuksen tueksi. Se antaa opettajille ja kasvattajille konkreettisia keinoja havainnollistaa elokuvakerronnan tekniikoita ilmaisten näytteiden avulla. Nettipalvelu on tarkoitettu peruskoulu- ja lukioikäisille lapsille ja nuorille.

Elävä muisti

Elävä muisti tuo Suomen audiovisuaalisen historian kaikkien saataville. Sen keskeisenä voimavarana ovat elokuva-arkiston sekä radio- ja televisioarkiston monipuoliset kokoelmat. Näkökulma Suomen historiaan avautuu kotimaisten dokumenttielokuvien, uutiskatsausten, mainosfilmien ja aikansa tuntoja välittävän fiktion kautta.

Mediakasvatus.fi -materiaalit

Mediakasvatusseuran verkkosivujen materiaalihakukone, jossa laaja valikoima eri toimijoiden tuottamia mediakasvatuksen materiaaleja. Sopivaa materiaalia voi etsiä teemojen ja/tai ikäryhmän avulla esimerkiksi varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen.

Lapset & media – kasvattajan opas

Opas tarjoaa mediakasvatuksen perustietoa kaikille alle 12-vuotiaiden kasvattajille

Kehittämiskeskus Opinkirjon mediakasvatusmateriaalit

Opinkirjon mediakasvatusmateriaalin tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten valmiuksia median kriittiseen tulkintaan ja taitoja rakentavaan yhteiskunnalliseen osallistumiseen.

Kehittämiskeskus Opinkirjon osallisuusmateriaalit

Opinkirjo tarjoaa erilaisia maksuttomia julkaisuja ja oppaita lasten ja nuorten osallisuuskasvatukseen. Oppaista löytyy ideoita ja tukea kerho- sekä oppilaskuntatoimintaan.

Mediataide kasvattaa! -verkkopalvelu, AV-arkki

Opettajien työn tueksi opetusmateriaalia eri ikäisten lasten kanssa työskentelyyn.

Esimerkiksi AV-arkin oppiminateriaali: Mitä tarkoittaa? Mediataide monilukutaidon lähteenä

Mitä tarkoittaa? -oppimateriaalin teokset ja teemat on erityisesti suunnattu yläkouluikäisille nuorille. Oppaan teoksien tavoitteena on toimia johdantona omalle pohdinnalle ja herättää kysymyksiä

Mannerheimin lastensuojeluliiton mediakasvatusaineistot

MLL:n tuottamien mediakasvatusaineistojen tarkoituksena on antaa perustietoa mediaan ja nettiin liittyvistä ilmiöistä sekä valmiuksia käsitellä näitä ilmiöitä omassa työssään lasten ja nuorten parissa.

Globaalikoulu

Plan Suomi on tuottanut globaalikasvatusmateriaaleja, joita voi tilata opetuskäyttöön. Aineistot on tehty useiden eri yhteistyötahojen kanssa ja ne on tarkoitettu erityisesti koulujen, nuorisotalojen, järjestöjen, päiväkotien ja seurakuntien työvälineiksi.

Kamerakynän pedagogiikka, opettajan käsikirja

Kamerakynän pedagogiikka hyödyntää videokuvaa opetuksessa. Menetelmässä kameraa käytetään kynän tavoin oppilaan ajattelun ja oppimisen välineenä.

Kaikki kuvaa EDU -verkkokoulutus

Kurssilla oppii käyttämään videokuvaamista monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä niin perusopetuksessa kuin varhaiskasvatuksessa. Kurssilla tutustututaan sekä kamerakynän pedagogiikkaan että elokuvallisen ajattelun teoriaan.

Lue kuvaa – monilukutaitoa kaikilla aisteilla

Materiaalissa ja koulutuksessa opitaan erilaisia tapoja hyödyntää kuvia ja taidetta osana opetusta sekä tutustutaan kokonaisvaltaiseen kuvien lukemisen malliin, jossa identiteettityö, ympäröivän kulttuurin tarkastelu ja katsomustenvälinen dialogi tukevat toisiaan. Työskentely ja materiaali edistää monilukutaitoa osana opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista.

Mediatarinat jakoon! -toimintamalli -julkaisu

Tekniikan museon Mediatarinat jakoon! – Nuorten mediakulttuuria tallentamassa ja tukemassa -toimintamalli on tarkoitettu apuvälineeksi toimittaessa nuorten kanssa sosiaalisen median maailmassa. Toimintamalli on suunnattu 13–15-vuotiaiden nuorten kanssa töitä tekeville kasvattajille. Lue lisää.

Museot ja mediakasvatus -julkaisu

Suomen museoliiton ja Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran kokoama julkaisu tarjoaa inspiraatiota ja vinkkejä museoiden mediakasvatustyön käynnistämiseen

Mediakasvatusta museoissa

Suomen museoliiton sivulle on koottu esimerkkejä museoiden tekemästä mediakasvatuksesta.

Monilukutaitoa Opitaan Ilolla (MOI) -kehittämisohjelma

Uusimpaan tieteelliseen tutkimustietoon pohjautuva varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen sekä kirjasto- ja kulttuurialan henkilöstön käyttöön suunnattu lasten monilukutaitoa edistävä ohjelma.

Koulukinon Disinformaatio, vihapuhe ja mediakasvatuksen keinot -oppimateriaali

Materiaali on tarkoitettu yläkoulun ja toisen asteen opetukseen.

Tutkimuksia, selvityksiä, verkkoartikkeleita ja esitysmateriaaleja

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVIn julkaisut ja materiaalit

Mediakasvatukseen ja kuvaohjelmiin liittyviä selvityksiä sekä tiedotus- ja opetusmateriaaleja.

Opettajaopiskelijat ja mediakasvatus 2017 -selvitys

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI kartoitti yhteistyössä Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL:n kanssa mediakasvatuksen asemaa suomalaisessa opettajankoulutuksessa vuonna 2017. Selvitys koostui opettajaopiskelijoille suunnatusta kyselystä sekä lastentarhan- ja luokanopettajankoulutuksen opetussuunnitelmien sekä opettajan pedagogisten opintojen sisällöllisestä tarkastelusta.

Monimuotoinen mediakasvatus -julkaisu

Artikkelikokoelma tarkastelee mediakasvatuksen ajankohtaisia kysymyksiä eri aloilla joko tutkimuksellisista tai tutkimukseen linkitetyistä käytännöllisistä näkökulmista. (toim. Leo Pekkala, Saara Salomaa & Sanna Spišák, Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI)

Monilukutaito kaikki kaikessa -julkaisu

Artikkeleita monilukutaidosta (Kaartinen, Tapani, Tampereen yliopiston normaalikoulu, 2015)

Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia – Pedagogisia perusteita.

Mitä kriittinen ajattelu on ja miten sitä voisi opetuksessa käytännössä edistää? (Tuukka Tomperi; Niin & Näin , 4/2017)

SoMe ja nuoret.

Vuonna 2015 tehdyn suomalaisten ja nuorten ja nuorten aikuisten sosiaalisen median käytön tutkimus.

Media ja digitaidot

YLEn verkkosivusto tukee medialukutaitoa, lähdekriittisyyttä, teknologiaymmärrystä, monilukutaitoa ja vuorovaikutustaitoja.

Näin sinua ohjataan sosiaalisessa mediassa

Esitys Digioppimisen areenassa 7.12.201, Lauri Palsa.

Totta vai tarua. Media- ja digitaitoja 2010-luvulle

Esitys Digioppimisen areenassa 7.12.2017, Ville Alijoki.

Mediataitoviikko