Juhlavuoden hankkeet osana opetusta

Suomen itsenäisyyttä juhlistetaan jo loppusyksystä 2016 sekä juhlavuonna 2017 laajasti erilaisilla hankkeilla.

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä siitä, kuinka juhlavuoden hankkeita voi liittää osaksi eri oppiaineiden opetusta peruskouluissa ja lukioissa. Monet hankkeista soveltuvat erinomaisesti myös useita oppiaineita yhdistävään opetukseen sekä laaja-alaisen osaamisen vahvistamiseen.

Historian ja yhteiskuntaopin oppiaineeseen liittyviä juhlavuoden hankkeita

Kansanedustajat kouluissa -teemaviikko 16.–27.1.2017 (oppaan sivut 41-42)

Tammikuussa 2017 kansanedustajia jalkautuu kouluihin kertomaan työstään sekä vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden kysymyksiin. Koulut aikatauluttavat ja suunnittelevat itse tapahtuman, johon voi kutsua yhden tai useamman kansanedustajan omalta alueelta. Koulussa voi siis vierailla useampikin kansanedustaja samaan aikaan, jolloin lisäarvoa tuo kansanedustajien välinen vuoropuhelu ja ajatustenvaihto. Kysyessään kansanedustajilta heidän näkemyksistään ja arvioidessaan kuulemiaan perusteluja oppilaat pääsevät harjoittelemaan paitsi vuorovaikutustaitoja myös tiedon ja näkökulmien arviointia.

Kansanedustajan vierailuun on helposti yhdistettävissä yhteiskuntaopin oppiaineen lisäksi äidinkielen ja kirjallisuuden sekä filosofian ja elämänkatsomustiedon oppiaineiden opetusta. Kansanedustajien kyselytunti kouluissa täydentää yhteiskuntaopin opetusta ja nivoutuu myös historian sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineisiin.

Alakoulun opetuksen tavoitteista kyselytunti tukee esim.

 • yhteiskuntaopin tavoitteita T6 (tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä)
 • ja T7 (kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä).

Sekä alakoulun että yläkoulun sisällöistä kansanedustajien kyselytunti tukee sisältöalueita

 • S2 Demokraattinen yhteiskunta
 • sekä S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen.

Koulut sopivat vierailuajasta suoraan kansanedustajan kanssa.

Naisten Ääni -verkkojulkaisu (oppaan sivut 159-160)

Verkkosivulle www.naistenaani.fi kerätään elämäkertoja suomalaisista naisista. Historian opetuksessa voidaan sekä kannustaa oppilaita kirjoittamaan elämäkertoja, että tutustua yhdessä verkkojulkaisun elämäkertoihin.

Etenkin vuosiluokilla 7–9 naisten elämäkerrat linkittyvät Suomen historian sisältöihin (S2-S5) ja tukevat opetuksessa historiallisen tiedon kriittistä tarkastelua. Opetukseen voidaan myös yhdistää elämäkertojen tuottaminen verkkojulkaisuun: Elämäkerrallisten tekstien kirjoittaminen haastatteluiden avulla tukee historian taitoja opettamalla hankkimaan ja käyttämään tietoja menneisyydestä. Lisäksi elämäkertojen kautta oppilasta voidaan kannustaa omien tulkintojen tekemiseen sekä ohjata ymmärtämään, kuinka historiallista tietoa voidaan tulkita eri tavoin.

Myös alakoulun historian tunneilla elämäkertoihin tutustuminen tukee historian opetuksen tavoitteita mm. auttamalla tunnistamaan historiallisia lähteitä (haastattelu, muistelmat, päiväkirjat, kirjeenvaihto), joiden avulla naisten elämäkertoja on kirjoitettu. Elämäkertoja lukemalla oppilasta voidaan ohjata ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja sekä esittämään muutokselle syitä. Elämäkertojen kautta voidaan auttaa tunnistamaan muutoksia historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muutokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.
Hankkeen kautta on myös mahdollisuus yhdistää mm. historian, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä elämäkatsomustiedon oppitunteja.

Elämänkatsomustiedon oppiaineeseen liittyviä hankkeita

Luonnon päivät 2017 -luontoon yhdessä! (oppaan sivut 19-20)

Luonnon päivän toteutukseen löytyy ohjeet hankkeen esittelystä. Tuotoksessa tuodaan esille oppiaineen tavoitteitten ja sisältöjen mukaisia asioita. Retkipäivä tai -tunti toimii myös keskusteluvirikkeenä aihepiirin käsittelyyn sekä johdanto oppikirjojen luontoteeman käsittelyyn. Luonnon päivän vietossa on helppo yhdistää ympäristöopin, biologian ja maantiedon sekä elämänkatsomustiedon opetusta.

Luonnon päivät voidaan liittää osaksi elämänkatsomustiedon opetusta sekä alakouluissa että yläkouluissa:

 • vuosiluokat 1-2 T9, S4 Tutkitaan oppilaan omaa lähiympäristöä. etsitään luontoon liittyviä merkityksellisiä kokemuksia.
 • vuosiluokat 3-6 T10, S4 Tutkitaan erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä.
 • vuosiluokat 7-9 T9, S3 Perehdytään luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin.

Minusta jää jälki (oppaan sivut 153-154)

Hanke tarjoaa valmiin oppimispaketin. Samalla voidaan alustavasti tutustua Unescon maailmanperintöohjelmaan ja suomalaisiin maailmanperintökohteisiin. Voidaan miettiä ja dokumentoida mikä olisi paikallisesti ja henkilökohtaisesti ”suojeltavaa perintöä”. Unescon maailmanperintöohjelman pohjalta voidaan miettiä ja dokumentoida olisi paikallisesti ja henkilökohtaisesti ”suojeltavaa perintöä”.

Minusta jää jälki -hanketta voidaan hyödyntää eri ikäisten elämänkatsomustiedon opetuksessa:

 • vuosiluokat 1-2 T7 opastaa oppilasta tuntemaan lähiympäristön tapakulttuureja, S2 pohditaan kysymystä ”kuka minä olen?”
 • vuosiluokat 3-6 T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen… kulttuuriperintöön, S2 Perehdytään suomalaiseen kulttuuriin
 • vuosiluokat 7-9 T2 ohjata oppilasta tutustumaan erilaisiin kulttuureihin … ja perehtymään Unescon maailmanperintöohjelmaan, S1Perehdytään Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa.
 • Lukio: ET4 sisältöalue kulttuuriperintö

Ympäristöopin, biologian ja maantiedon oppiaineisiin liittyviä hankkeita

Metsäluonnon monimuotoisuus tutuksi -koulukiertue (oppaan sivut 146-147)

Alakouluille suunnattu WWF:n koulukiertue antaa oppilaille mahdollisuuden oppia monimuotoisuuden merkityksestä ja olla mukana vaikuttamassa metsäluonnon monimuotoisuuden edistämiseen.

Kouluvierailija pitää oppitunnin, jossa tutuiksi tulevat lahopuulla elävät hyönteiset ja niiden merkitys metsälle. Vierailun jälkeen oman opettajan kanssa voi tehdä ötökkäaskarteluja ja -käsitöitä sekä retki lähimetsään. Hanke liittyy useaan perusopetuksen sisältöön ja tavoitteeseen ja voidaan liittää osaksi myös taito- ja taideaineiden opetusta:

Ympäristöoppi vuosiluokilla 1–2:

 • T7 ohjata oppilasta kuvailemaan, vertailemaan ja luokittelemaan monipuolisesti eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä nimeämään niitä
 • T14 rohkaista oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista
 • S3 Lähiympäristön ja sen muutosten havainnointi: Havainnointia ja luonnossa tutkimisen ja toimimisen taitoja harjoitellaan koulun lähellä erilaisissa luonnonympäristöissä ja rakennetuissa ympäristöissä. Tunnistetaan maastossa yleisimpiä eliölajeja ja niiden elinympäristöjä sekä rakennetun ympäristön kohteita.

Ympäristöoppi vuosiluokilla 3–6:

 • T15 ohjata oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen ja ekologiseen ajatteluun sekä ohjata oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen
 • S4 Ympäristön tutkiminen: Sisällöiksi valitaan omaan elinympäristöön liittyviä tutkimustehtäviä. Elinympäristössä kiinnitetään huomiota elolliseen ja elottomaan luontoon, rakennettuun ja sosiaaliseen ympäristöön sekä ympäristön ilmiöihin, materiaaleihin ja teknologisiin sovelluksiin.

Ideoita taito- ja taideaineiden opetukseen

Kotitalouden oppiaineeseen voi liittää esimerkiksi Syödään yhdessä: #kouluruokapäivä (oppaan sivut 35-36), sekä Evakkojen Suomi -video (oppaan sivut 132-133).

Liikunnan oppiaineeseen voi liittää esimerkiksi Koko Suomi tanssii 2017 (oppaan sivut 31-32), 100 tilaa: Teatterikorkeakoulun taiteellis-pedagoginen tapahtuma (oppaan sivut 85-86) sekä Unelmat liikkeelle: ideoita liikkumisen lisäämiseksi (oppaan sivut 113-114).

Kuvataiteen ja käsityön opetukseen voi liittää esimerkiksi hankkeen Villasukkakeräys juhlavuotena syntyville (oppaan sivut 175-176) sekä hankkeen Tulevaisuuden esine (oppaan sivut 124-125). Lisäksi oppaassa on kuvattu lukuisia taidenäyttelyitä, joissa koulut voivat vierailla.

Musiikin opetukseen voi liittää esimerkiksi Sata laulua Suomesta ja suomalaisuudesta -hankkeessa (oppaan sivut 156-157) kerätyn materiaalipankin teoksia. Oppaassa on lisäksi kuvattu lukuisia konsertteja sekä työpajoja, joihin koulut voivat osallistua tai joissa koulut voivat vierailla.

Taito- ja taideaineita yhdistäviä hankkeita ovat esimerkiksi Lasten ja nuorten taidekalenteri Suomi 100 (oppaan sivut 37-38) sekä 100visio: Nuorten visio seuraavalle sadalle vuodelle (oppaan sivut 173-174).

Lisäksi historiaa, matematiikkaa, tietotekniikkaa ja kuvataidetta yhdistää ISLP -kansainvälinen tilastojulistekilpailu nuorille (oppaan sivut 201-202).

Suomi 100

Opas kouluille ja oppilaitoksille

Suomi 100 -opas kouluille