Tapakasvatusta läpi oppiaineiden

Kuva: Hanna AnttilaTapakasvatus on kokonaisuus, joka läpäisee luontevasti sekä koko opetussuunnitelman että koulun arkisen toimintakulttuurin. Tapatietoutta voidaan jakaa eri oppiaineiden – oikeastaan kaikkien oppiaineiden - tunneilla. On kuitenkin tiettyjä oppiaineita, joissa tapakasvatus on erityisen keskeinen asia, joka ansaitsee runsaasti huomiota. Näistä oppiaineista on alla muutama esimerkki.

Kielet

Kielten opetuksella on oma tehtävänsä tapakasvatuksessa, sillä vuorovaikutustaitojen harjaannuttaminen ovat luonteva osa kielten oppitunteja. Kulttuurit, tavat ja kansallisuudet kohtaavat kieltenopinnoissa suomalaisen kielen ja kulttuurin erityispiirteet. Jokainen opiskeltava kieli tarjoaa oivan mahdollisuuden tutkia kulttuurisesti monimuotoista maailmaa, jossa tavat ja tahto ymmärtää toista osapuolta ovat avainasemassa. Voidaan pohtia, mitkä oman ja opiskeltavan kielen ja kulttuurin piirteet on erityisen hyvä tuntea ja hyödyntää muun maalaisia kohdatessa ja maailmalla liikuttaessa. Tapakasvatus on kielenkäyttöä ja viestintää sekä kotona että muilla mailla!

Käsityö

Käsityön opetuksen lähtökohtiin kuuluvat luova innostus, erilaisten perinteiden ja työn tekemisen arvostus sekä toisten tekemisen ja yhdessä tekemisen kunnioitus. Suomalaiseen tapakulttuuriin kuuluva vastuullisuus omasta työstä kasvaa vähitellen eri ikäkausina. Keskeisiä sisältöjä ovat ympäristön huomioiminen ja turvallinen käyttäytyminen. Käsityön opetus tarjoaa mahdollisuuden myös tilanteeseen sopivan pukeutumisen merkityksen ymmärtämiselle. Käsityötunneilla tutustutaan eri kulttuureihin ja niiden sivistysperintöön, muotiin ja niihin liittyviin ilmiöihin. Koulun yhteiset juhlat, näytelmät ja erilaiset teemaviikot tarjoavat niin ikään monia erilaisia toimintatapoja käsityönopetuksessa huomioitaviksi.

Kotitalous

Hyvät tavat, tapakulttuuri ja kodin juhlat sekä sosiaalinen vastuu ja välittämisen ilmapiiri sisältyvät kotitalouden oppiaineen keskeisiin sisältöalueisiin. Kotitalous monitieteisenä oppiaineena antaa erityisen mahdollisuuden yhteistyöhön muiden oppiaineiden ja kouluruokailun kanssa sekä mahdollisuuden soveltaa tietoisesti käytäntöön tapatietoutta.

Ruoka- ja tapakulttuuri ovat tärkeä osa kotitalousopetusta, ja ne muodostavat ison osan siitä sisällöstä, jonka tehtävänä on auttaa oppilasta omaksumaan arkipäivän elämässä tarvittavia valmiuksia. Ryhmässä työskennellessään oppilaat oppivat yhteisvastuuta, työnjakoa ja itsenäistä työntekoa. Kotitalouden oppimisympäristössä toimitaan tasa-arvon ja tasavertaisuuden periaatteiden mukaisesti ja huolehditaan myös koulukavereista. Ruokakulttuuriin liittyy estetiikkaa, ruokaperinnetietoutta, oikeaoppisen kattauksen hallitsemista sekä pöytätapojen harjoittelua. Erilaiset teemapäivät, juhlien vietot ja vierailut opettavat tilanteissa käyttäytymistä, osallistavat oppilaita ja ovat siksi merkittävä osa tapakasvatusta. Jos ryhmässä on muualta tulleita oppilaita, heidän kotimaansa kulttuuriin ja arvoihin on luontevaa tutustua ruokalajien ja ruokailutapojen sekä arjen toimintojen kautta. Kansainvälisyyskasvatus sopii mutkattomasti kotitalouden opetukseen.

Liikunta

Liikunnanopetuksen päämääränä perusopetuksessa on vaikuttaa myönteisesti oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja hyvinvointiin sekä ohjata oppilasta ymmärtämään liikunnan terveydellinen merkitys. Liikunta tukee ihmissuhdetaitoja ja työskentelytaitoja toiminnallisuuden kautta ja avulla. Liikunnallinen yhteistoiminta ohjaa toisten huomioon ottamiseen ja itsehallintaan sekä auttaa oppilaita ymmärtämään yhteisten sääntöjen ja niiden noudattamisen välttämättömyyden esimerkiksi yhteispelien ja leikkien onnistumisen kannalta. Liikunnassa opitaan ottamaan vastuuta omasta toiminnasta ja yhteisistä oppimistilanteista.

Koulun toimintakulttuuriin kuuluu oppituntien ulkopuolinen toiminta, johon sisältyvät erilaiset juhlat ja tapahtumat sekä monenlaiset eri teemapäivät. Oppiaineiden välinen yhteistyö ja toiminta ja sekä oppilaiden osallisuus mahdollistuvat, ja hyville käytöstavoille syntyy luonteva opetuksellinen tilaus ja harjoittelumahdollisuus. Erityisesti juhlien ja muiden tapahtumien järjestelyissä on helppo yhdistää esimerkiksi kotitalouden, kielten, liikunnan ja musiikin opetus. Biologian ja liikunnan opettajat puolestaan voivat ideoida vaikkapa yhteisiä luontoretkiä, ja kielten opetus yhdistettynä kotitalouteen voi poikia mitä mielikuvituksellisimpia makumatkoja uusiin kulttuureihin.

Teksti perustuu osioon “Tapakulttuuria oppiaineissa” kirjassa Aho, Kaarina (toim.): Tavattomasti tapoja – koulu hyviin tapoihin ohjaamassa (OPH 1996). Asiasisältöä on päivitetty ottaen huomioon vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteita varten tehdyt luonnokset sekä niiden kommentoinnin yhteydessä saatu palaute.