Psykologia

Kirjallisuutta

Alasuutari, Pertti (1989): Menneisyyden jäsentäminen identiteetin ilmauksena teoksessa Aika ja sen ankaruus, (toim.) Pirkko Heiskanen. Gaudeamus, Helsinki.
Bagh, von Peter (1999): esipuhe teoksessa Fellini, Federico: Fellini. Lasipalatsi, Helsinki. Alkuperäisteos Aufsätze und Notizen (Fellini on Fellini), toim. Christian Strich ja Anna Keel. Diogenes Verlag AG. Zürich 1974.
Fuhrer, Urs (2004): Cultivating minds: identity as meaning making practice. Routledge, Lontoo.
Holland, Dorothy et.al. (1998): Identity and agency in cultural worlds. Cambridge Mass.: Harvard University Press.
Ihanus, Juha (1999): Kulttuuri ja psykologia. Yliopistopaino, Helsinki.
Nikander, Pirjo (1999a): Elämänkaaresta elämänkulkuun: Iän muuttuva merkitysmaailma teoksessa Naiset ja ikääntyminen, (toim.)Ilka Kangas & Pirjo Nikander. Gaudeamus, Helsinki.
Rahkonen, Keijo (1995): Elämäkerta - tarua ja totta teoksessa Kerro vain totuus -Elämäkertatutkimuksen omaelämäkerrallisuus, (toim.) Elina Haavio-Mannila et.al. Gaudeamus, Helsinki.
Ricoeur, Paul (1988): Time and Narrative. The University of Chicago Press.
Saarenheimo, Marja (1997): Jos etsit kadonnutta aikaa. Vanhuus ja oman elämän muisteleminen. Vastapaino, Tampere.
Saastamoinen, Mikko (2000): Elämänkaari, elämänkerta ja muisteleminen teoksessa Ruumis, minä ja yhteisö - Sosiaalisen konstruktionismin näkökulma, (toim.) Pekka Kuusela & Mikko Saastamoinen. Kuopion yliopiston selvityksiä E, Yhteiskuntatieteet 21.
Seppo, Aura (1997): Ympäristöpsykologian perusteet. WSOY, Porvoo.
Serpell, Robert (1978): Kulttuuri ja käyttäytyminen. Weilin+Göös, Espoo.
Taylor, Charles (1995): Autenttisuuden etiikka. Gaudeamus, Helsinki.
Valsiner, Jan (2000): Culture and human development. An introduction. Sage Publications, London.

Linkkejä

Kirkon tutkimuskeskus - Kati Niemelä: "Rippikoulu ja Prometheus-leiri aikuistumisriitteinä"
Lapinlahti.net, Arkisto - Helsingin yliopiston estetiikan laitos: Ympäristöestetiikan tapaus 2000-2001
Mielenterveyden keskusliitto
Opinto.net - Maailmanuskonnot
Verkkouutiset: "Naisten magia ilmentää suomalaisen kansanperinteen eksotiikkaa"

Hanna Lämsä