Yhteiskuntaoppi

Kirjallisuutta

Ahonen, Sirkka (2003): Yhteinen koulu - Tasa-arvoa vai tasapäisyyttä? Koulutuksellinen tasa-arvo Suomessa Snellmanista tähän päivään. Vastapaino, Tampere.
Antikainen, Marjo-Riitta (2004): Sääty, sukupuoli, uskonto - Mathilda Wrede ja yhteiskunnan muutos 1883-1913. SKS, Helsinki.
Elo, Pekka et.al. (toim.)(1999): Oma koulu – tutki ja opi. Suomen Tammi –projekti, Museovirasto ja Opetushallitus,  Helsinki.
Elo, Pekka et. al. (toim.)(2001): Maailmanperintö -tutki ja opi. Suomen Tammi Plus –projekti ja Unescon Suomen toimikunta, Helsinki.
Hatakka, Mari & Juha Nirkko (toim.)(2000): Oikeutta maalla ja kaupungissa. Tuomiokuntien ja raastuvanoikeuksien muistitietoa. Kansanelämän kuvauksia 49. SKS, Hämeenlinna.
Horelli, Liisa (2004): Lapset ja nuoret osallistujina julkaisussa  Aihekokonaisuudet perusopetuksen opetussuunnitelmassa. (toim.) Marja-Leena Loukola. Opetushallitus, Helsinki.
Hovi-Wasastjerna, Päivi (1999): Politiikan kasvot: poliittisen mainonnan kehityksestä Suomessa sadan vuoden ajalta ja vaalimainonnan tarkastelua vuosina 1907-1999. Kauniainen.
Huttula, Tapio (2000): Nauloilla laadittu laki. SKS, Helsinki.
Jensen, Henrik (toim.)(2002): The Welfare State. Past, Present, Future. Edizioni Plus - Università di Pisa. 
Kallioinen, Mika (2000): Kauppias, kaupunki, kruunu - Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. Bibliotheca Historica 59. SKS, Helsinki.
Katajala, Kimmo (2002): Suomalainen kapina - Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kulttuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150-1800). SKS, Helsinki.
Kettunen, Pauli & Raimo Parikka & Anu Suoranta (toim.)(1996): Äänekäs kansa. Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, Helsinki
Kinnunen, Merja (2001): Luokiteltu sukupuoli. Vastapaino, Tampere.
Kirveennummi, Anna & Räsänen Riitta (2000): Suomalainen kylä kuvattuna ja muisteltuna. SKS, Helsinki.
Kjellberg, Seppo & Kanerva, Raimo (2004): Luonteva kaupunki arvojen valossa - Kansalaisten näkemyksiä kestävästä kehityksestä ja osallisuudesta. Tampere University Press.
Laaksonen, Pekka et. al. (toim.)(1995): Leivän tähden. Suomalaisen työn historiaa. SKS, Helsinki.
Lamberg, Marko (2004): Nuoruus ja toivo. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 1934-2003. JYY:n julkaisusarja 70. Kampus kustannus, Jyväskylä.
Linjakumpu, Aini & Susan Villa & Pirjo Jukarainen (toim.)(2003): Sodan ja rauhan identiteetit. Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen (TAPRI) tutkimustiedote No. 89, Tampere.
Linnanmäki, Seija et. al.(toim.)(2003): Rakennettu kestämään -tutki ja opi, Suomen Tammi Plus –projekti, Helsinki.
Manninen, Antti (2004): Puretut talot. Helsingin Sanomat. WSOY, Helsinki.
Mylly, Juhani (2002): Kansallinen projekti - Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa. Kirja-Aurora, Turku.
Mäenpää, Pasi & Stadipiiri (toim.)(2000): URBS. Kirja Helsingin kaupunkikulttuurista. Helsingin kaupungin tietokeskus. Edita, Helsinki.
Mäkinen,Virpi (2003): Keskiajan aatehistoria - Näkökulmia tieteen, talouden ja yhteiskuntateorian kehitykseen 1100-1300-luvuilla. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä.
Niinistö, L.J. (1998): Paavo Susitaival 1896-1993. Aktivismi elämänasenteena. SHS, Tampere.
Nyyssönen, Heino (1999): The Presence of the Past in Politics. SoPhi, Jyväskylä.
Osara, Leo (2003): Kestävä rakennus on ekologinen teoksessa Rakennettu kestämään -tutki ja opi, (toim.) Seija Linnanmäki et.al. Suomen Tammi Plus –projekti, Helsinki.
Rinne, Matti (2001): Aseman kello löi kolme kertaa -Suomen rautateiden kulttuurihistoriaa. Otava, Keuruu.
Saarikangas, Kirsi et.al. (toim.)(2004): Suomen kulttuurihistoria, osa 4: Koti, kylä, kaupunki. Tammi, Helsinki.
Saarinen, Tuija (2003): Poikkeusyksilö ja kyläyhteisö - Tutkimus Heikan Jussin (Juho Mäkäräisen) elämästä ja huumorista. SKS, Helsinki.
Salminen, Juhani (1999): Eripurasta yksituumaisuuteen - Tie konsensusyhteiskuntaan. Gummerus, Jyväskylä.
Simola, Matti & Tuula Sirviö (1999): Isänmaan puolesta - Suojelupoliisi 50 vuotta. Gummerus, Jyväskylä.

Linkkejä

Exploring Carta Marina - Kulttuuriperintöfoorumi
Finlex.fi: Suomen lait  
Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan Kansalaismuisti - hanke
Helsingin yliopiston estetiikan laitos: Lapinlahti.net - Ympäristöestetiikan tapaus 2000-2001
Suomi.fi: Julkishallinnon verkkopalvelu
Suomen Amnesty
Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi
Suomen Unesco-koulujen maailmanperintösivut
Suomen Unesco-toimikunta
Unescon maailmanperintösivut
Verlan tehdasmuseo
Ympäristö.fi: Kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia, julistuksia, suosituksia ja lakeja rakennus- ja luonnonperinnöstä sekä kulttuuriympäristöistä

Artikkeleita

Hanna Lämsä