Kulttuuri ja minä

Yksilön kulttuuri-identiteetin hahmottuminen on koko elämän jatkuva prosessi. Sen edellytyksenä on oman kulttuuriperinnön tunteminen.
Oman kulttuurin tuntemus ja kyky toimia sen jäsenenä sekä kulttuurisen identiteetin hahmottuminen mahdollistavat muiden kulttuurien ymmärtämisen ja toimimisen kansainvälisessä ja kulttuurisesti moninaisessa yhteisössä.


Maailmanperintö tutuksi. Kuva: Pekka ja Tyko Elo

Ulkomailla ollessamme saamme usein vastata kysymykseen ”mistä olet kotoisin?”. Mistä tulemme, kertoo jotakin myös siitä keitä me olemme. Omaksumamme kulttuuriperintö on muovannut meitä syntymästämme saakka. Tietyn kulttuurin jäseninä olemme oppineet kielen ja omaksuneet tapoja ja uskomuksia. Olemme myös perineet tietynlaisia käsityksiä oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, häpeästä ja kunniasta. Omassa kulttuurissani ymmärrän mitä minulta odotetaan ja osaan reagoida oikein erilaisissa tilanteissa.

Artikkelissaan "Kulttuurin pinta ja pohja" Lauri Honko (2001) toteaa, että se miten suhtaudumme perinteisiin ja perintöön ja miten uusinnamme niitä omassa toiminnassamme edellyttää perinnön tuntemista ja ainoastaan sen pohjalta voimme tehdä valintoja, jotka rakentavat meidän kulttuuri-identiteettiämme. Stuart Hallin (1999) mukaan identiteetin sijaan meidän tulisi puhua identiteeteistä. Identiteettimme muuttuvat ja saavat uusia sävyjä ja vivahteita elämämme aikana.

Kulttuuri-identiteetin hahmottuminen antaa rohkeutta ja valmiutta osallistua ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Oman kulttuurin syvärakenteen tutkiminen ja ihmisen toiminnan kulttuurisidonnaisuuden sisäistäminen auttavat myös ymmärtämään muiden kulttuurien perintöä ja erityispiirteitä. Suvaitsemattomuus muita kulttuureja ja toimintatapoja kohtaan liittyy usein tietämättömyyteen ja heikkoon itsetuntoon. Oman kulttuurin tuntemus parantaa itsetuntemusta ja vahvistaa siten itsetuntoa sekä edesauttaa kulttuurien välistä kommunikointia.

Lähteet:
Hall, Stuart (1999): Identiteetti. Vastapaino, Tampere.
Honko, Lauri (2001): "Kulttuurin pinta ja pohja" julkaisussa Tieteessä tapahtuu 2001/8

Hanna Lämsä