Tehtävä 5

Maantiede ja maailmanperintö

Jaotelkaa maailmanperintöluettelon kohteita eri tavoin

a) rakennus-, luonto- ja maisemakohteet
b) maittain
c) vyöhykkeittäin
d) aineeton, aineellinen perintö
e) keksikää muita jaotteluja!

(1) Tutkikaa maailmanperintökohteiden avulla eri alueiden ilmasto-olosuhteita, maisemaa, ihmisen toimintaa ennen ja nyt sekä kulttuurin piirteitä ja virtauksia. Huomioikaa myös aineeton kulttuuriperintö: musiikki, tanssi ja kertomukset. Aineettomasta perinnöstä on syytä etsiä tietoa myös muualta kuin maailmanperintöluettelosta, vaikka lista siltä osin laajeneekin koko ajan.

(2) Pyrkikää muodostamaan kokonaiskuva jostain alueesta. Ottakaa tavoitteeksi laajentaa käsitystänne alueista ja kulttuureista valtion rajojen ulkopuolelle, maapallo voidaan jakaa esimerkiksi ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin. Kokeilkaa jaotella maailmaa kulttuurivyöhykkeisiin, uskontovyöhykkeisiin, perinnevyöhykkeisiin, talousvyöhykkeisiin. Miten vyöhykkeet asettuvat suhteessa toisiinsa?

(3) Mitä lisäarvoa maantieteen näkökulma tuo kulttuuriperinnön ymmärtämiseen? Millä tavalla maantieteellinen näkökulma on huomioitu maailmanperintölistaa laadittaessa? Onko maailmanperintökohteiden lista vääristynyt eli onko eri alueet edustettuina tasapuolisesti vai suosiiko se joitakin alueita toisten kustannuksella. Mistä mahdolliset vääristymät voisivat johtua? Miten eri alueiden esimerkiksi maisemien arvoa ja ainutlaatuisuutta on mahdollista vertailla ja arvottaa? Onko listalla vähemmistökulttuureille arvokkaita kohteita?

Tämä tehtävä myös kohdassa Maantiede/lukio

Hanna Lämsä