Arvo

Arvo on filosofian oppimispolun teema. Oppiaineiden välisen yhteistyön edistämiseksi teemasta on laadittu tehtäviä myös muihin oppiaineisiin. Seuraavat tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi yhteistyössä filosofian kanssa.

Tietotekniikka ja matematiikka

Tehkää koulussanne mahdollisimman laaja kysely, jossa tiedustelette oppilaiden arvoja. Haastatelkaa myös opettajia ja henkilökuntaa tai tehkää kysely esimerkiksi vanhempienne työpaikalla ja mahdollisuuksien mukaan myös vanhainkodissa. Suunnitelkaa kysymykset tai kysymyslomake huolellisesti. Kootkaa tuloksenne yhteen ja laatikaa niistä tietokoneen avulla graafisia pylväitä, sektoriympyröitä yms. Verratkaa eri ikäryhmien välisiä tuloksia. Miten tulokset eroavat toisistaan? Ovatko erot ikäryhmien välillä tilastollisesti merkittäviä esimerkiksi jonkin tietyn arvon kohdalla?

Yhteiskuntaoppi ja historia

Toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa vallitsi voimakas tahto estää vastaisuudessa sekä ensimmäisen että toisen maailmansodan tragediat. Vuonna 1919 perustettu Kansainliitto ei ollut onnistunut estämään toista maailmansotaa, ja Kansainliittoa korvaamaan perustettiin Yhdistyneet Kansakunnat 20.10.1945. Ranskan ulkoministeri Robert Schuman ehdotti vuonna 1950, että rauhan säilyttämiseksi perustettaisiin yhteisö, jossa yhdistettäisiin Ranskan ja Saksan tärkeimmät voimavarat hiili ja teräs, jotka olivat olleet merkittävä tekijä sotien synnyssä. Euroopan Unionin perustamiseen johtanut teräs- ja hiiliyhteisö perustettiin 1951.

Arvioikaa tämän päivän näkökulmasta toisen maailmansodan jälkeistä maailmanpoliittista tilannetta ja verratkaa sitä ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen tilanteeseen. Miksi Kansainliitto ei onnistunut estämään sotaa? Mitä Euroopassa ja Suomessa tapahtui 1920–30-luvuilla? Arvioikaa kriittisesti kansainvälisten järjestöjen toimintaa ja kansainvälistä diplomatiaa viimeisten 50 vuoden aikana. Miten toisen maailmansodan perintö ja koko 1900-luku on muovannut yksilöiden, perheiden ja kokonaisten kansakuntien elämää? Miten toinen maailmansota on nähtävissä tässä ajassa?

Hanna Lämsä