Koti

Koti on elämänkatsomustiedon oppimispolun teema. Oppiaineiden välisen yhteistyön edistämiseksi teemasta on laadittu tehtäviä myös muihin oppiaineisiin. Seuraavat tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi yhteistyössä elämänkatsomustiedon kanssa.

Historia ja kuvataide

Piirtäkää sarjakuva jonkun henkilön päivästä. Tutustukaa esimerkiksi edellä oleviin tehtäviin ja kuvittakaa henkilön päivä aamusta iltaan; missä hän asuu, mitä tekee aamulla, missä viettää päivänsä? Keskittykää sarjakuvassa yksityiskohtiin: mitä esineitä henkilö käyttää päivän aikana ja miten hän pukeutuu? Miten hän kulkee paikasta toiseen? Voitte käyttää sarjakuvaa myös animaation, dokumentin tai lyhytelokuvan käsikirjoituksena. Hankkikaa tai valmistakaa itse tarvittavat asusteet ja esineet elokuvaa varten ja luokaa mahdollisimman autenttinen miljöö. Etsikää myös ulkoa rakennetusta ympäristöstä paikkoja ja rakennuksia, jotka ajoittuvat aikaan, jolloin päähenkilönne eli. Pyrkikää tekemään mahdollisimman autenttinen kuvaus ajankohdasta (editoikaa esimerkiksi autojen äänet). Voitte myös tehdä kokeilevan teoksen esimerkiksi päähenkilön koulumatkasta, jossa mennyt aika ja nykyaika vuorottelevat. Vaihtoehtoisesti voitte kutsua animaatio-ohjaajan tai -opiskelijan kouluunne opettamaan animaation tekemistä.

Käsityö ja kuvataide

Tutustukaa edellä olevaan tehtävään 2, Arjen käyttöesineitä. Laajentakaa näkökulmaanne käyttöesineistä myös koriste-esineisiin ja ottakaa selvää, milloin ja kuka on suunnitellut kodissanne olevia esineitä. Tutustukaa myös vanhaan esineistöön isovanhempienne tai muiden saman sukupolven edustajien kotona ja antikvariaateissa ja ottakaa selvää, milloin esineet ovat olleet käytössä ja kuka esineet on suunnitellut. Nykyajan suunnittelussa ja muotoilussa on nähtävissä vaikutteita eri vuosikymmeniltä ja eri kulttuureista. Suunnitelkaa ja valmistakaa käyttö- tai koriste-esine, jonka väreissä, linjoissa tai käyttötarkoituksessa on nähtävissä suomalainen muotoiluperintö.

Yhteiskuntaoppi

Tutustukaa perhe- ja avioliittolainsäädäntöön. Tutkikaa ja pohtikaa, millaisia arvoja lait ilmentävät ja millaiseen asemaan ne asettavat eri perheenjäsenet. Miten avioliittolaki ja avioliittoasetus säätelevät aviopuolisoiden välisiä suhteita, ja miten aviopuolisoiden keskinäinen asema on muuttunut ajan myötä? Miten eri perheenjäseniin kohdistuvat asenteet ja arvot ovat muuttuneet vuosien varrella? Miten lasten ja nuorten asema perheessä on muuttunut? Käyttäkää lähteenä esimerkiksi Helsingin yliopiston kirjaston Historiallista sanomalehtikirjastoa (vuodet 1771–1890).

Esimerkkejä perhe-elämää säätelevistä laeista

Avioliittolaki 13.6.1929/234
Avioliittoasetus 6.11.1987/820
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 8.4.1983/361
Lastensuojelulaki 5.8.1983/683
Laki lapseksiottamisesta 8.2.1985/153
Perhe-eläkelaki 17.1.1969/38
Sosiaalihuoltolaki 17.9.1982/710

Valtion säädöstietopankki FINLEX

Hanna Lämsä