Kotiseutu

Kotiseutu on historian oppimispolun teema. Oppiaineiden välisen yhteistyön edistämiseksi teemasta on laadittu tehtäviä myös muihin oppiaineisiin. Seuraavat tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi yhteistyössä historian kanssa.

Biologia

Tehtävässä tutkitaan, miten paikallinen historia on vaikuttanut ympäristöön ja miten ympäristö on vaikuttanut esimerkiksi paikallisiin elinkeinoihin. Valitkaa tutkimuksen kohteeksi jokin historiallinen pihapiiri, esimerkiksi kartanopuisto, tallipiha tai maatila. Tehtävä on ajateltu toteutettavaksi niin, että kohde inventoidaan mahdollisimman tarkoin. Huomioikaa, että inventointi on kohtuullisen raskas ja haastava tapa lähestyä rakennus- tai luonnonperintöä. Aina se ei ole myöskään tarkoituksenmukaisin keino. Inventoinnin tulisikin olla vain yksi osa kokonaistehtävää. Yhtä olennaista on myös kohteen välitön havainnoiminen ja oma kokemus. Voitte laatia inventointikysymykset ja suunnitella lomakkeen yhdessä ennen vierailua kohteeseen. Lomakkeiden tai korttien käytössä olennaista on myös tehtävän huolellinen purkaminen jälkikäteen ja sen jatkotyöstäminen esimerkiksi draaman avulla. 

Pihan tai puiston inventointilomakkeeseen merkitään

 • inventointikortin täyttäjä, päivämäärä, koulu
 • historiallisen ympäristön sijainti kartalla ja puiston tai pihan sijainti ympäristössä
 • pihan/puiston yleisvaikutelma: kunto ja häiriötekijät
 • pihapiirin tarkempi kuvaus (paikan päällä esimerkiksi luonnokset)
 • entinen ja nykyinen käyttötarkoitus
 • perustamisajankohta ja tärkeimmät muutokset
 • keskeiset historialliset vaiheet (myös laajempi historiallinen konteksti)
 • kasvillisuus ja maaperä (tärkeät kasvustot, puukujat, koristeistutukset, puu- ja pensasryhmät, yksittäispuut ja pensaat)
 • rakennetut elementit (huvimajat, veistokset, terassit, käytävät)
 • omia havaintoja, erityisiä mieleen jääviä seikkoja ja esiin nousseita kysymyksiä.

Puiston/pihapiirin rakennuksista voi olla erillinen kortti, johon merkitään 

 • rakennuksen alkuperäinen ja nykyinen käyttö
 • rakentamisaika
 • rakennusmateriaalit
 • kattomuoto, katemateriaali
 • ulkovärit (seinät, ovet, listat, katto)
 • ikkunat (puitejako)
 • koristeet, joista voi piirtää myös kuvan
 • mahdolliset muut havainnot ja kysymykset.

Kuvataide

Tarkastelkaa kouluanne arkkitehtuurin näkökulmasta ja esimerkkinä rakennetusta ympäristöstä. Valokuvatkaa koulua – sisältä ja ulkoa – sekä koulun pihaa ja lähiympäristöä. Kiinnittäkää huomiota arkkitehtonisiin yksityiskohtiin ja esineisiin. Pystyttäkää valokuvanäyttely esimerkiksi yhteistyössä paikallisen kotiseutumuseon kanssa, jolloin voitte mahdollisesti liittää uusien kuvien rinnalle vanhoja kuvia. Etsikää myös itse vanhaa kuvamateriaalia, joka koskee kotiseutuanne tai omaa kouluanne. Ottakaa selvää kuvaamienne paikkojen historiasta ja liittäkää valokuvien yhteyteen kirjalliset selostukset kuvatusta paikasta, esineestä tai jostain yksittäisestä yksityiskohdasta. Kun näyttely on ohi, voitte pystyttää näyttelyn uudestaan virtuaalisessa muodossa koulunne kotisivuille. Näin materiaali tallentuu myös koulun tulevien oppilaiden käyttöön.

Harjoitelkaa näyttelyn oppaina toimista ja järjestäkää opastuskierroksia koulun henkilökunnalle ja muille oppilaille. Opiskelkaa samalla museotyön periaatteita esimerkiksi museotyön ammattilaisen ohjauksella.

Voitte myös piirtää tai maalata koulustanne ja sen lähiympäristöstä löytyviä maisemia, esineitä tai yksityiskohtia. Laatikaa valokuvatuista, piirretyistä ja maalatuista yksityiskohdista salapoliisitehtävä esimerkiksi koulun nuorimmille. Salapoliisien tehtävänä on löytää kuvattu yksityiskohta koulurakennuksesta tai koulun lähiympäristöstä. Kuvan lisäksi kohteen paikantamista helpottamassa voi olla myös kohdetta kuvailevaa tekstiä. Tehtävää voidaan elävöittää siten, että kustakin kohteesta salapoliisi löytää vihjeen, esimerkiksi: ”Tämän esineen nimen toinen kirjain”. Kirjainvihjeistä muodostuu lopulta jokin sana, lause, perinteinen sananlasku tai arvoitus.

Käsityö ja matematiikka

Entisajan koulussa kirjoitettiin mustekynällä ja sitä varten tarvittiin myös mustekynäpyyhin. Piirtäkää harpin avulla pahville ympyrä, joka on halkaisijaltaan noin 8 cm. Kopioikaa malli kankaalle, josta tehdään 7–10 pyöreää kangastilkkua. Tilkut ommellaan muutamalla pistolla päällekkäin, ja lopuksi ommellaan keskelle koristeeksi nappi.
Harjoitelkaa vanhanajan kirjaimia ja kirjoittakaa niitä mustekynällä!

Käsityö ja kuvataide

Tutustukaa paikkakunnan patsaisiin tekemällä niistä savijäljennöksiä. Voitte myös kuvata patsaat. Jäljennystehtävää voidaan laajentaa esimerkiksi portfolio-työskentelyn avulla, jolloin saadaan kytkettyä käytännön työhön myös kirjallista aineistoa kulttuuriperinnöstä. Liittäkää työhönne tietopohjainen essee, johon liitätte tietoa esimerkiksi patsaan aiheesta, tekijästä, aikakaudesta, jolloin patsas on tehty ja patsaan tyylisuunnasta. Pohtikaa, mikä merkitys patsailla on kotiseudullanne.

Maantieto

Laatikaa kotiseudustanne kartta, johon sijoitatte historialliset kohteet ja paikat, joilla on ollut tiettynä aikakautena erityistä merkitystä kotiseudullenne.

Mistä päin Suomea tai maailmaa oppilaiden vanhemmat ja sukulaiset ovat kotoisin?

Hanna Lämsä