Talo

Talo on matematiikan  ja fysiikan ja kemian oppimispolkujen teema. Oppiaineiden välisen yhteistyön edistämiseksi teemasta on laadittu tehtäviä myös muihin oppiaineisiin. Seuraavat tehtävät on suunniteltu suoritettaviksi yhteistyössä matematiikan ja/tai fysiikan ja kemian kanssa.

Kuvataide

1)Piirtäkää tai maalatkaa oma koulurakennuksenne. Pohtikaa, miksi koulu on tehty sellaiseksi kuin se on. Miettikää, mitä haluaisitte muuttaa koulussa tai koulurakennuksessa. Millainen olisi kunkin unelmakoulu?  Laatikaa unelmakoulunne pohjapiirros ja selostakaa, millaisia tiloja unelmakoulustanne löytyy ja miten se on sisustettu. Piirtäkää tai maalatkaa unelmakoulunne ulkoapäin tai tehkää piirros omasta luokastanne unelmakoulussa.

2)Ranskalaisen valokuvaajan Henri Cartier-Bressonin (1908–2004) mukaan kaikki on geometriaa. Hänen mukaansa valokuvassa on olennaisinta kuvassa olevien elementtien kompositio ja niiden väliset suhteet. On olemassa lyhyitä hetkiä, jolloin kaikki elementit asettuvat sellaiseen geometriseen muodostelmaan, joka paljastaa kaiken yksittäisestä tapahtumasta.

Tutkikaa suomalaista valokuvataidetta geometrian näkökulmasta ja pohtikaa, mitä Cartier-Bresson tarkoittaa sanoessaan, että kaikki on geometriaa. Etsikää valokuvista janoja ja suoria, kappaleita ja geometrisia kuvioita ja muodostelmia ja pohtikaa niiden komposition merkitystä valokuvan kokonaisuuteen, sen vaikuttavuuteen ja kauneuteen. Huomioikaa valojen ja varjojen muodostamia kulmia, muotoja ja pinta-aloja. Kokeilkaa valokuvaamista Cartier-Bressonin hengessä. Havainnoikaa luonnossa ja muussa ympäristössä geometriaa, kuvioita, linjoja ja muodostelmia, ja harjoitelkaa sellaisten kuvien ottamista, joissa keskeisenä tekijänä ovat eri elementtien muodostamat kompositiot. 

Opinto-ohjaus

Tutustukaa opinto-ohjauksessa arkkitehdin ammattiin.

Historia ja käsityö

Käykää esimerkiksi kotiseutumuseossa ja tarkastelkaa hirsirakennuksia, joita ei ole laudoitettu. Kiinnittäkää huomiota seinien rakenteeseen: miten hirret on koottu ja miten nurkat rakentuvat, eli millainen on salvos. Ottakaa kirjallisuuden avulla tarkemmin selvää erilaisista nurkkasalvostekniikoista. Suunnitelkaa ja valmistakaa jakkaran tapaiset pienet arkut salvostekniikkaa käyttäen. Saatte töistänne eri näköisiä valitsemalla erilaisia salvoksia, kuten sulkanurkka, jyrkkänurkka, tasanurkka ja koirankaula. Käyttäkää ”hirsinä” esimerkiksi pyöreäksi sorvattua, noin käsivarren vahvuista puumateriaalia, joita voitte halutessanne tasoittaa eli piiluta erityisellä piilukirveellä. Tutkikaa museossa, miten hirsiseinästä saadaan tällä tavoin kauniin aaltoileva ja pinnaltaan elävä.

Maantieto ja historia

1)Tutkikaa rakentamista maantiedon näkökulmasta. Miksi marmori on hyvä rakennusmateriaali Etelä-Euroopassa, mutta ei pohjoisessa? Eritelkää erilaisia maantieteellisiä ennakkoehtoja rakentamiselle: ottakaa huomioon esimerkiksi maanjäristykset, kosteus, kylmyys ja maaperän koostumus. Ottakaa selvää, miten rakentaminen vaihtelee alueen ilmaston ja muiden maantieteellisten olosuhteiden mukaan.

Suunnitelkaa eri paikkoihin, Suomessa ja muualla maailmassa, rakennus, jonka materiaalien ja tekniikoiden valinnassa on huomioitu maantieteelliset erityisolosuhteet. Millä eri tavoin sijainti maapallolla vaikuttaa rakennusmateriaalien ja -tekniikoiden valintaan? Etsikää rakennuksia, joiden rakentamisessa ei ole otettu maantieteellisiä olosuhteita huomioon (tasakattorakentaminen Suomessa, Kiasma).

2)Tutustukaa suomalaiseen puurakentamisen perinteeseen maantiedon ja kestävän kehityksen näkökulmasta. Ottakaa selvää siitä, mitä kautta puurakentaminen on levinnyt Suomeen ja miten puurakentamisen osuus koko rakentamisesta on muuttunut myöhäisrautakaudelta tähän päivään asti. Puurakentaminen on perinteistä ja kansanomaista rakentamista, jota leimaa läheinen yhteys luontoon sekä mahdollisuus saada rakennusaineita välittömästä läheisyydestä. Sitä voidaan pitää myös ekologisena rakentamisena: perinteiset rakennusmateriaalit, kuten puu, savi ja hiekka sekä eristeinä käytetyt olki ja sammal, ovat luonnonmukaisia tuotteita ja niitä oli saatavilla lähiympäristöstä. Tutustukaa vanhaan rakennukseen ja kiinnittäkää huomiota materiaalien ja tekniikoiden valintaan. Miten kylmyyteen ja kosteuteen varautuminen näkyy tehdyissä ratkaisuissa? (esimerkiksi kylmät ullakot, kuistit ja ikkunoiden sijoittelu)´Tutkikaa, missä mielessä perinteinen rakentaminen on ekologisempaa kuin nykyaikainen rakentaminen. Kiinnittäkää huomiota materiaalien valmistukseen, kierrätykseen ja uudelleen käyttöön.

Äidinkieli, historia ja kuvataide

Valokuvatkaa paikallisia rakennusperintökohteita, kulttuuriympäristöjä tai molempia. Laatikaa vuosikalenteri, jonka kuvitatte ottamillanne kuvilla. Tehkää kuvien yhteyteen myös kuvaa selittävät tekstit. Kalenterin tekemisen lisäksi voitte järjestää valokuvanäyttelyn. Työ kannattaa toteuttaa yhteistyössä eri aineiden opettajien kanssa. Hakekaa rahoitusta projektiinne koululta, kaupungilta, järjestöiltä ja yrityksiltä.

Hanna Lämsä