Oppimispolut oppiaineisiin


Tekemällä oppimista. Kuva: Pekka ja Tyko Elo

Oppimispolut ovat oppiaineisiin laadittuja tehtäväpolkuja, joissa käsitellään samaa teemaa esiopetuksen tehtävistä lukion tehtäviin.

Tehtävät on jaoteltu ikäryhmiin. Luovalla muokkauksella kaikki tehtäväideat ovat kuitenkin toteutettavissa kaikilla vuosiluokilla. Oppimispolun idean mukaisesti tehtävät on numeroitu juoksevasti alkaen esiopetuksesta ja päättyen lukioon. Oppimispolun ajatuksena on, että siirryttäessä luokka-asteelta toiselle kaikkea ei tarvitse aloittaa alusta vaan käsiteltävää teemaa on mahdollista syventää.

Poikkeukset opetussuunnitelmien perusteista

Joihinkin oppiaineisiin on laadittu tehtäviä myös ikäluokille, joilla ei ole varsinaista opetusta oppiaineesta. Tavoitteena on ollut muodostaa mahdollisimman eheitä oppimispolkuja esikoulusta lukioon.

yhteiskuntaoppi: tehtäviä esiopetukseen ja vuosiluokille 1-6. 
ks Aihekokonaisuus Osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys

filosofia ja psykologia: tehtäviä esi- ja perusopetukseen
ks. Aihekokonaisuus Ihmisenä kasvaminen

Esiopetus

Jokaiseen oppiaineeseen on laadittu tehtäv(i)ä myös esiopetukseen. Esiopetuksen oppikokonaisuuksien tavoitteissa ja sisällöissä on kulttuuri-identiteettiin liittyviä painotuksia. Esiopetus on luonteeltaan ja lähestymistavaltaan kokonaisvaltaista ja integroivaa, mikä vastaa hyvin aihekokonaisuuksien opettamisen ajatusta.

Hanna Lämsä