Lukio

Tehtävä 7: Ihminen, luonto ja ympäristö

Ihminen, luonto ja ympäristö ovat monitasoisessa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Vuorovaikutus ihmisen, luonnon ja ympäristöjen välillä on kuitenkin muuttunut valtavasti vuosien varrella: luonto merkitsee meille nyt eri asioita kuin aiemmin.

A: Tutustukaa lähiympäristöönne ja ottakaa selvää siitä, miten lähialueen kasvillisuus on muuttunut ihmisen toiminnan myötä. Onko alueen suunnittelussa ja käytössä huomioitu luonnonympäristöjen monimuotoisuuden säilyttäminen? Tutkikaa ja verratkaa myös kotiseutunne erilaisten kulttuuri- ja luontoympäristöjen kasvillisuutta ja eliörakennetta.
Tarkasteltavia ympäristöjä voivat olla esimerkiksi:

 • oma piha ja koulun piha
 • kartanopuistot ja -alueet
 • kaupunkiluonto
 • puistot ja puutarhat
 • koskematon luonto
 • metsät.

B: Pohtikaa kestävää kehitystä ja eri elinkeinojen (viljely, puuteollisuus) ja viljelytekniikoiden vaikutusta ekosysteemiin. Miten ympäristö on muuttunut maanviljelyksen seurauksena eri aikakausina? (Vertaa kaskiviljelyä, perinteistä viljelyä, pientiloja ja suurtiloja.) Esimerkiksi perinnebiotyyppien alamäen voi sanoa alkaneen jo 1800-luvun lopulla, kun maatalouden voimakas rakennemuutos sai alkunsa ja maanviljely koneellistui ja kemikalisoitui. Pohtikaa tekniikan kehitystä ja suurtuotantoviljelyä luonnonperinnön näkökulmasta. Miten perinteinen maanviljely, luomuviljely ja geeniviljely eroavat toisistaan?
 
C: Kartoittakaa Suomen luonnonsuojelualueet. Tutustukaa Unescon luonnonperintökohteisiin maailmalla. Suomesta ei tällä hetkellä ole listalla yhtään luontokohdetta. Mitä kohdetta Suomesta voisi ehdottaa listalle? Mitä luontokohteelta edellytetään? Miettikää muun muassa suojelun tehokkuuden vaatimusta. Miettikää, mitä merkitystä luonnonsuojelu- ja luontoperintökohteilla on nyt ja mikä merkitys niillä voi olla tulevaisuudessa?

Lisätehtävä

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan kokonaisuutta, jonka muodostavat rakennettu kulttuuriympäristö, kulttuurimaisema ja muinaisjäännökset. Rakennettua kulttuuriympäristöä eli rakennusperintöä ovat rakennukset ja rakennetut alueet sekä erilaiset rakenteet, kuten tiet, sillat tai majakat. Kulttuurimaisemassa näkyy, miten ihminen on sopeutunut ja käyttänyt hyödyksi luonnon elementtejä, maaperää, topografiaa ja ilmastoa. Kiinteät muinaisjäännökset ovat maisemassa ja maaperässä säilyneitä jälkiä muinoin eläneiden ihmisten toiminnasta.

Pohtikaa edellistä kappaletta. Jatkakaa sitä luontoympäristön kuvauksella. Miten luontoympäristö eroaa kulttuurimaisemasta? Miten ihminen on vuorovaikutuksessa luonnon ja erilaisten ympäristöjen kanssa? Ovatko vuorovaikutuksen tavat muuttuneet ajan myötä, ja jos ovat, pohdi miten ja miksi?

Tehtävä 8: Suomi elää metsästä

Laatikaa metsänoppimispolku: mistä kaikista eri näkökulmista metsää voi lähestyä? Laatikaa oppimispolun varrelle tehtäviä, joissa metsää käsitellään luontoympäristönä, kulttuuriympäristönä ja kansalliseen identiteettiin liittyvänä ympäristönä. Mitä kaikkea metsästä voi oppia? Laatikaa tehtäviä esimerkiksi seuraavista näkökulmista.

 • Ravintoa metsästä
 • Terveys ja sairaudet: lääkkeet ja rohdot
 • Metsän eläimet
 • Puurakentaminen ja puuesineet (ennen ja nyt)
 • Sananlaskut, lorut ja arvoitukset
 • Metsä mystisenä, myyttisenä ja rentoutumisen paikkana
 • Metsien suojelu
Hanna Lämsä