Vuosiluokat 1-5

Tehtävä 2: Koti ja huone

Koti on merkityksellinen paikka, joka kertoo asujastaan sekä persoonana että kulttuurin jäsenenä. Tehtävässä tarkastellaan huoneita ja koteja ennen ja nyt, meillä ja muualla. Voitte tutkia joko omaa tai jonkun toisen huonetta ja kotia. Olisi hedelmällistä, jos luokalla olisi oppilaita eri kulttuuritaustoista. Huomioikaa aiheen käsittelyssä kuitenkin myös se, että koti on yksityinen ja intiimi paikka.

A: Tarkastelkaa, mitä omasta huoneesta tai jostakin muusta huoneesta löytyy, ja kuvailkaa huonetta mahdollisimman tarkasti. Mitä huonekaluja, esineitä ja koristeita huoneessa on? Minkälainen näkymä huoneen ikkunasta avautuu? Piirtäkää tai maalatkaa kuva huoneesta.

B: Piirtäkää kotitalonne ulkoapäin ja harjoitelkaa yhdessä myös pohjapiirustuksen laatimista. Montako huonetta kodissa on? Miten huoneet ovat jakaantuneet ja mikä tehtävä niillä on? Missä on kunkin perheenjäsenen huone, ja missä huoneessa itse yleensä olet? Onko sinulla oma huone vai jaatko huoneen veljesi tai sisaresi kanssa? Millaisia kiistoja huoneen jakaminen veljen tai sisaren kanssa voi aiheuttaa? Miten kiistat voidaan selvittää?

C: Tutustukaa myös historiallisiin huoneisiin ja koteihin: 1800-luvun lopun porvariskotiin ja talonpoikaiskulttuurin kotitaloihin, maalaistaloihin ja rintamamiestaloihin. Järjestäkää vierailuja, katselkaa kuvia ja käykää museoissa. Millaisia huoneita kodeista löytyy? Mitä huonekaluja ja esineitä huoneista löytyy? Mitä sellaista entisajan kodeista ja huoneista löytyy, jota nykyajan kodeissa ja huoneissa ei ole? Keskustelkaa lopuksi siitä, mikä koti on.

D: Tutustukaa myös muiden kulttuurien asumismuotoihin. Tutustukaa toisen maan kotiin, pihapiiriin ja siellä elettyyn arkeen. Miettikää, mitä toisen kulttuurin lapsen kodista ja huoneesta voisi löytyä. Lähtökohtana voivat olla esimerkiksi kuvat toisen maan kulttuurista, ihmisistä ja kodeista. Miten toisen maan asuminen eroaa suomalaisesta asumisesta? Piirtäkää kuva omasta huoneesta tai omasta kodista ja kodista jossain muussa maassa.

Tehtävä 3: Arjen käyttöesineitä

Maailmassa on paljon esineitä, joiden nimeä tai käyttötarkoitusta emme tunne. Niitä löytyy museoista ja kaupoista, ja monia meille tuntemattomia esineitä joku käyttää päivittäin. Tässä tehtävässä keskitytään arjen esineiden tutkimiseen. Olemme tottuneet arjen esineiden olemassaoloon ja osaamme käyttää niitä ilman erillisiä ponnisteluja. Ne saattavatkin olla meille ikään kuin näkymättömiä, hajuttomia ja mauttomia. Seuraavassa tehtävässä pyritään antamaan arjen ja kodin esineille ääni. Mitä kerrottavaa niillä on meille? Mitä vanhat arjen esineet kertovat meille entisajan elämäntavasta? 

A: Ottakaa selvää, mikä on kotinne vanhin ja mikä uusin esine. Mikä on niiden tarina? Tuokaa esineet kouluun ja kertokaa niiden tarina muille.

B: Etsikää tietoa kodin käyttöesineistä eri aikakausilta. Tutustukaa muun muassa vanhoihin lehtiin ja kerätkää kuvia ja mainoksia arkeen liittyvistä esineistä. Vierailkaa myös museossa. Tehtävään voi liittää haastattelun, jossa selvitetään vanhemman sukupolven edustajalta, millaisia esineitä hänen lapsuudessaan liittyi arkisiin askareisiin, esimerkiksi ruoanlaittoon, siivoukseen tai pyykinpesuun. Miten samat työt hoidetaan nykyään? Miten teknologian kehitys on vaikuttanut arkielämään?

C: Laatikaa erilaisia julisteita – informatiivisia tai mainostavia – joissa tuotte esille vanhojen esineiden erilaisia ominaisuuksia, kuten niiden käyttötarkoituksen, omistajan, paikkakunnan ja valmistusajankohdan.

Hanna Lämsä