Vuosiluokat 7-9: Kemia

Tehtävä 4: Rakennusperintökohteeseen tutustuminen ja restaurointi

Valitkaa kotiseudultanne rakennusperintökohde ja tutustukaa siihen etsimällä vastauksia ainakin seuraaviin kysymyksiin. Koettakaa löytää mahdollisimman vanha kohde. Rakennus voi olla myös huonossa kunnossa.

  • Mistä materiaalista talon seinät on tehty?
  • Miten talo on pintakäsitelty?
  • Mistä materiaalista ulkorakennukset on tehty?
  • Miten ne on maalattu?
  • Mikä ympäristössä voi olla haitallista vanhan talon säilymiselle kauniina ja hyväkuntoisena?
  • Miten sääolosuhteet (lämpötilan vaihtelut, kosteus), ilmansaasteet ja raskas liikenne vaikuttavat vanhoihin rakennuksiin?

A: Luokitelkaa rakennuksessa käytetyt materiaalit ja perehtykää ryhmissä tai pareittain materiaalien ominaisuuksiin, valmistamiseen ja käyttötarkoituksiin. Ovatko materiaalit uusia vai perinteisiä? Miten niitä valmistetaan? Minkälainen on niiden lämmönvarauskyky ja kestävyys? Entä esteettiset ominaisuudet? Mitkä kemialliset ominaisuudet tekevät jostain maalista tai pintakäsittelyaineesta sellaisen, että maalattu pinta kestää hyvin erilaisia sääolosuhteita?

B: Ottakaa selvää, onko paikkakunnallanne perinteisen rakentamisen asiantuntijoita, ja järjestäkää joko vierailu tai pyytäkää häntä käymään koululla. Käsitelkää perinteistä rakentamista: tekniikoita ja materiaaleja. Laatikaa yhdessä rakennuskohteen restaurointisuunnitelma, jossa käytetään perinteisiä rakennusmenetelmiä ja materiaaleja. Ottakaa selvää, miten perinteisiä pintakäsittelyaineita (sahajauhokitti, uunimaali, maitomaali, tapettiliisteri, tuhkalipeä) valmistetaan, suunnitelkaa niille käyttötarkoitus ja valmistakaa niitä tarpeen mukaan.

C: Pohtikaa perinteisen ja nykyaikaisen rakentamisen ja restauroinnin eroja muun muassa ekologisista ja taloudellisista ja näkökulmista. Tutustukaa laajemmin lähiseutunne vanhoihin kunnostuksen tarpeessa oleviin, purettaviksi määrättyihin tai purku-uhan alla oleviin rakennuksiin. Miksi rakennuksia puretaan eikä restauroida? Mikä kotonanne vaatisi kunnostusta? Miten restaurointi olisi mahdollista suorittaa siten, että siinä otettaisiin huomioon talossa alun perin käytetyt materiaalit?

Tehtävä 5: Tiilen valmistus ja rakentaminen

Perehtykää ryhmä- tai parityönä tiilen käytön, tiilten valmistamisen ja tiiliteollisuuden historiaan.

Tiilirakentaminen levisi Suomeen munkkien matkassa 1200-luvun lopulla. Tiilen käyttö oli kuitenkin pitkään melko vähäistä ja tutumpi puu säilyi tärkeimpänä rakennusmateriaalina. Tiiltä käytettiin keskiajalla lähinnä holvirakenteissa, ovi- ja ikkuna-aukoissa, kirkkojen päädyissä sekä muissa arkkitehtonisissa yksityiskohdissa. Tiilirakentaminen yleistyi kaupungeissa 1600-luvun aikana. 1700-luvulla tiiltä suositeltiin käytettäväksi sen paloturvallisuuden ja kestävyyden vuoksi. Tiilen varsinainen läpimurto tapahtui Suomessa 1800-luvulla, kun kaupunkien yleisissä rakennusjärjestyksissä kiellettiin yli yksikerroksisten puurakennusten rakentaminen.

1900-luvun alkupuolella tiili oli jo tärkeä rakennusmateriaali, jota näkyi julkisivuissa sekä puhtaaksimuurattuna että rapattuna. Tiilen valta-asema kaupunkirakennusten rakennusmateriaalina kesti 1950-luvulle asti. 1960-luvulle tultaessa teräsbetoni syrjäytti tiilen sekä rakenteena että julkisivumateriaalina.

A: Etsikää kotiseudultanne rakennuskohteita, jonka rakentamisessa on käytetty tiiltä. Tutustukaa tiilen valmistamisen prosessiin: tiili muotoillaan savesta ja hiekasta ja poltetaan tiiliuunissa yli tuhannen asteen lämpötilassa. Valmistakaa tiiliä joko luonnon savesta tai ostosavesta. Analysoikaa tiilen ominaisuuksia materiaalina: miten valmistusprosessi ja lisäaineet vaikuttavat tiilen ominaisuuksiin? Ottakaa selvää, miten tiilirakennuksia tulisi huoltaa ja mitkä olosuhteet ovat tiilelle epäsuotuisat.

Hanna Lämsä