Vuosiluokat 5-6

Tehtävä 5: Lähihistoriaa: suku, perhe, minä

Tehtävässä käsitellään suvun ja perheen historiaa ja henkilöhistoriaa. Tavoitteena on saada yleiskuva aiheeseen liittyvistä käsitteistä. Tarkoitus on myös auttaa oppilasta luomaan mielikuva historiallisesta jatkumosta suhteuttamalla itsensä aiempiin sukupolviin.

Alustuksena opettaja voi kertoa entisajan perhemalleista (suurperheet, rengit ja piiat osana perhettä). Pohtikaa esimerkiksi syitä lasten runsauteen (työvoima, vanhuudenturva, lapsikuolleisuus) ja keskustelkaa entisajan uusperheiden syntymisestä (vanhempien kuolema, ottolapset). Käsitelkää myös nykyajan perhemalleja monenlaisine uusperheineen. Miten perhetyypit ovat muuttuneet? Mikä oli suvun ja perheen merkitys ennen ja nyt? Jos luokassa on eri kulttuurien edustajia, he voivat kertoa omaan perheeseensä ja sukuunsa liittyvistä asioista.

Kotitehtävänä on pienen haastattelun tekeminen. Oppilaat haastattelevat aikuista henkilöä, joka voi olla oma vanhempi, sukulainen tai tuttava. Laatikaa yhdessä haastattelurungoksi moniste, joka täytetään haastattelutilanteessa. Kysymykset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin. Muotoilkaa kysymykset itse tarkemmin ja keksikää lisää!

  • Nimi, syntymäaika ja -paikka
  • Sisarukset, vanhemmat, isovanhemmat
  • Lapsuus
  • Koulunkäynti
  • Työpaikat
  • Mahdollinen avioliitto, lapset ja lapsenlapset
  • Harrastuksia
  • Luonteenpiirteitä
  • Muistoja: muutama erityisesti mieleen jäänyt tapahtuma

Kukin oppilas laatii haastattelemastaan henkilöstä suppean sukupuun (vanhemmat, isovanhemmat, omat lapset). Keskustelkaa sukulaisuussuhteista ja selvittäkää sukulaistermistö: mikä on eno, lanko, nato? Vertailkaa haastateltujen henkilöhistorioita ja selvittäkää, löytyykö samanikäisten elämäntarinoista ja esimerkiksi mielipiteistä yhtäläisyyksiä. Onko haastateltujen elämänkaarissa samankaltaisuutta? Miten oma, tuleva elämänkulku tulee todennäköisesti eroamaan esimerkiksi iäkkäimpien haastateltujen elämästä?

Tarkastelkaa aiheita, joita haastateltavat ottivat esille puhuttaessa mieleen jääneistä muistoista. Miksi he ovat muistaneet juuri nämä asiat? Ovatko ne miellyttäviä vai ikäviä muistoja? Kummat jäävät paremmin mieleen? Keskustelkaa elämän yllättävistä ja traagisista käänteistä, esimerkiksi sodat, kriisiajat, henkilökohtaiset menetykset. Miten yksittäisen henkilöiden muistot liittyvät laajemmin Suomen historiaan tai maailmanhistoriaan?
Millaisia dramaattisia tai erikoisia elämäntarinoita olette kuulleet? Ottakaa esimerkiksi jonkin julkisuuden henkilön elämä.

Tehtävä 6: ”Perustuu tositapahtumiin” – historiallinen roolipeli tai näytelmä

Suunnitelkaa ja toteuttakaa roolipeli, joka pohjautuu johonkin todelliseen tapahtumaan Suomen historiassa. Aiheena voivat olla esimerkiksi Nuijasodan talonpoikaiskapina tai Porvoon tanssivat valtiopäivät. Kutsukaa roolipelien harrastaja kertomaan aiheesta, jotta voitte toteuttaa pelin kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Ehdottakaa yhteistyötä myös pelin suunnittelu- ja toteutusvaiheissa.

Valitkaa mielenkiintoinen historiallinen aika ja tapahtuma roolipelin pohjaksi ja etsikää sopiva paikka pelin toteuttamiselle. Hyviä ympäristöjä esimerkiksi keskiaikaiselle tapahtumalle ovat linna, linnoitus, vallitus tai rauniot, kun taas 1800-luvun draama luontuu parhaiten kartanomiljöössä. Lähelle nykyaikaa sijoitetun roolipelin toteutuspaikka on vapaampi. Varmistakaa, että valitsemanne paikka on käytettävissä tähän tarkoitukseen.

Tutustukaa draaman ajankohdan elämäntapaan ja roolihenkilöihin perusteellisesti. Keskittykää luomaan roolihenkilöt todellisten historiallisten henkilöiden pohjalta. Voitte laatia työryhmissä aihealueittaisia esitelmiä (esimerkiksi valtiollisista oloista, tapakulttuurista, ravintotottumuksista, vaatetuksesta) ja esittää ne luokalle. Valmistakaa tarvittavat puvut ja tarvikkeet käsityötunneilla. Kolutkaa myös kirpputorit ja omat ullakot. Roolien jakamisen lisäksi muistakaa jakaa myös käytännön järjestelyihin liittyvät huoltotehtävät etukäteen.

Hanna Lämsä