Lukio

Tehtävä 7: Muinaistaiteen viestit 

Tehtävässä tulkitaan kalliomaalausten symboliikkaa ja pohditaan maalausten merkitystä.

Jo tuhansia vuosia ihminen on tehnyt taidetta ympäristöönsä. Nykyään ymmärrämme nämä teokset taiteeksi, vaikka aikanaan niillä on ollut ensi sijassa muita kuin esteettisiä funktioita. Ihminen, luonto, uskonto ja taide olivat vanhoissa kulttuureissa kaikki kiinteästi sidoksissa arkipäivään. Kalliomaalaukset kuvittivat ja värittivät ihmisten asuinympäristöä. Niiden tärkeimpänä funktiona lienee ollut tuoda metsästysonnea. Pyramidit olivat hautarakennelmia tai astronomisia rakennelmia; Stonehengellä oli ajanlaskuun liittyvä merkitys; labyrinteillä taas oli mytologinen funktio. Viitteitä muinaistaiteen käyttötarkoituksista voi etsiä myyteistä, kansanrunoista, uskomuksista ja esinelöydöistä.

Laatikaa oma tulkinta seuraavien kuvasymboleiden merkityksistä. Pohtikaa, miksi kuvat on tehty ja mikä merkitys kuvilla on voinut olla tekijöilleen. Mitä ne kertovat ajan uskonnosta, elinkeinoista, yhteisöllisestä elämästä, sukupuolirooleista? Etsikää kirjoista tai Internetistä myös valokuvia samoista kohteista. Mitä ajatuksia kuvat herättävät nykykatsojassa elämyksellisellä tasolla? Millaista tunnelmaa ne mielestänne viestivät? Tutustukaa tämän jälkeen tulkintoihin, joita tutkijat ovat esittäneet kuvista. Millä perusteilla tiedemiehet ovat tulkintansa tehneet? Pohtikaa, miten luotettavina tulkintoja voidaan pitää.

(Hahmot ovat peräisin Astuvansalmen (Suomi), Nämforsenin (Ruotsi) ja Äänisen (Venäjä) kalliomaalauksista. Hahmot eivät ole keskenään oikeassa koko-suhteessa.) 

Tehtävä 8: Kalliomaalauksen digitaalinen käsittely

Luonnossa ei aina ole helppo erottaa selviä hahmoja tarkasteltavasta kalliomaalauksesta. Hahmojen erottuvuutta voidaan kuitenkin parantaa prosessoimalla kalliomaalauksesta otettua kuvaa digitaalisesti tai erottamalla niistä yllä olevan kaltaisia hahmokuvia.

Tutustukaa kalliotaiteeseen sekä kalliotaiteen teoksissa esiintyvien hahmojen tulkintoihin. Etsikää Internetistä kiinnostavia, mutta heikkolaatuisia kuvia kalliomaalauksista. Koettakaa parantaa hahmojen erottuvuutta käyttämällä kuvankäsittelyohjelman ominaisuuksia.

Tietokoneella värit tuotetaan yleensä punaisen, vihreän ja sinisen eri sävyjen yhdistelmänä (RGB), jolloin kukin edellä mainituista väreistä saa arvon nollasta 255:een. Kuvankäsittelyohjelmissa kuvan värejä voidaan yleensä säätää muuttamalla näitä arvoja, ja näin voidaan korostaa jotain tiettyä väriä kuvassa. Tällä menetelmällä voidaan parantaa esimerkiksi punaisen kalliomaalauksen ääriviivojen ja hahmojen erottuvuutta suurentamalla punaiselle värille annettua arvoa. Hyviä tuloksia voidaan saada myös säätelemällä kontrastia (contrast), värikylläisyyttä (saturation) tai värisävyä (hue).

Jatkotehtävä

Tutustukaa nykytaiteeseen, jossa työmenetelmänä on käytetty digitaalista kuvankäsittelyä.

Skannatkaa aiemmin parantelemanne grafiikan kuvat ja jatkakaa niiden käsittelyä digitaalisesti kuvankäsittelyohjelman avulla. Tuloksena syntyy digitaalisesti tuotettu nykytaiteen teos.

Tehtävä 9: Kalliomaalaus sarjakuvana

Ääniseltä on löydetty kalliopiirros, jossa ihmishahmo siirtyy läpi joutsenten sarjan päätyen lopulta veneeseen. Piirroksen on tulkittu kuvaavan kuolleen ihmissielun vaellusta kohti kuoleman venettä. Tulkintaan liittyvä ajallinen jatkumo muistuttaa nykysarjakuvan tapaa ilmaista muutoksia kuvasarjojen avulla.

Tutustukaa kivikauden uskomuksiin tietokirjallisuuden pohjalta ja suhteuttakaa ne kalliomaalaukseen, jossa voisi olla ajallinen jatkumo. Tutustukaa myös nykysarjakuvaan ja sen ilmaisutapoihin. Selvittäkää, kuinka sarjakuva tehdään. Luokaa itse sarjakuvia, joissa käytätte kalliotaiteen kuvastoa, ja kootkaa niistä lehti tai nettijulkaisu.

Suunnitelkaa aiheen pohjalta käsikirjoitus lyhytelokuvaan ja toteuttakaa se videokameran avulla. Jos käytössänne on tarvittava tekninen välineistö, voitte tehdä elokuvan myös piirrosanimaation muodossa. 

Tehtävä 10: Muinaistaide muotoilussa ja vaatesuunnittelussa

Tehtävässä pohditaan, miten muinaistaide näkyy nykytaiteessa ja kaupallisessa muotoilussa. Oma teos tehdään modernein keinoin muinaistaiteen kuvailmaisua mukaillen.

Arvioikaa muinaistaidetta – kalliomaalauksia, muinaiskoruja ja esineitä – taiteellisuuden, käyttöarvon ja symbolisen merkityksen näkökulmista. Millaisia ovat niissä esiintyvät kuvalliset ilmaisu- ja sommittelutavat? Miten ne tai niiden perintö on näkynyt teollisen vaatesuunnittelun tuotteissa? Onko niillä haluttu korostaa joitakin arvoja, kuten alkuperäisyyttä, suomalaisuutta?  Tutustukaa myös muoti- ja vaatesuunnittelualan historiaan ja tyylisuuntiin kirjallisuuden ja vanhojen muotilehtien avulla. Tarkkailkaa tämän päivän ihmisten pukeutumista kadun vilinässä ja koulussa. Millaisia tyylejä, tehokeinoja ja symboleita havaitsette? Pohtikaa, mitä ihmiset ovat halunneet pukeutumisellaan viestittää ennen ja nyt.

A: Laatikaa kalliomaalausten pohjalta design- tai muotituotteeseen sopiva kuviointi, joka painetaan omaan t-paitaan, tyyny- tai pöytäliinaan. Luonnostelkaa kuva tai kuvio ensin paperille. Yksinkertaistakaa ja muunnelkaa kalliokuvien hahmoja, jotta ne saisivat abstraktimman asun. Mitkä piirteet ovat jossakin kalliotaiteen hahmossa olennaisimpia? Pohdi, havaitseeko katsoja vielä laatimasi kuvion ja kuvallisen lähteen (kalliotaide) välisen yhteyden?

B: Tutustukaa suomalaisen muotoilun historiaan ja muinaistaiteen hyödyntämiseen tällä alalla. Valmistakaa design-astia kivikautisen keramiikan kuviointiaiheiden pohjalta. Myös rautalangasta voi muotoilla koriste- tai käyttöesineitä kalliomaalausten hahmoja mukaillen.

 Hanna Lämsä