Vuosiluokat 1-4

Tehtävä 2: Luontosuhde taideteoksessa

Tehtävässä oppilaat koettavat eläytyä kivikauden ihmisen ajatusmaailmaan ja tavoittaa häivähdyksen muinaisten esi-isien luontosuhteesta. Kokemus pyritään ilmaisemaan kuvallisesti.

Tehkää retki kalliomaalauksille tai paikalle, jolla tiedetään olleen asutusta esihistoriallisella ajalla. Myös erikoinen luonnonmuodostelma sopii retkipaikaksi. Hiljentykää tarkkailemaan paikkoja, muotoja, pimeyttä, valoa, ääniä, tuoksuja. Luonnostelkaa välittömästi mielikuvien pohjalta piirroskuva.

Pohtikaa kalliomaalauksia ja niiden tekijöiden suhdetta luontoon. Luonnosta riippuvaisen muinaisuuden ihmisen side ympäristöönsä oli luja, kunnioittava ja uskonnon sävyttämä. Milloin luontosuhde on muuttunut? Mistä syistä? Keskustelkaa nykyihmisen luontosuhteesta. Millaisia merkityksiä liitätte luontoon? Mikä itsellenne edustaa luontoa?

Tutkikaa, miten luontoa on kuvattu taiteessa meillä ja muualla, ennen ja nyt. Jos mahdollista, käykää taidemuseossa etsimässä sekä uusia että vanhoja luontokuvauksia. Pohtikaa, miten eri aikakaudet eroavat toisistaan ja mistä se johtuu. Miten eroavat esimerkiksi kansallisromanttisen taiteen ja nykytaiteen tavat käsitellä luontoa? Mitä luontoaiheeseen liittyviä trendejä löydätte eri ajoilta?

Tehkää luontokuva perinteisellä tekniikalla piirtäen tai maalaten, esittävää ilmaisutapaa käyttäen. Luokaa sitten toinen kuva nykytaiteen keinoin vapaavalintaisella tekniikalla ja abstraktilla ilmaisutavalla. Vertailkaa töitänne.

Tehtävä 3: Muinaistaide ympäristötaiteena

Tehtävässä oppilaat ilmentävät omaa, nykyihmisen luontosuhdettaan ympäristötaiteessa. Työn pohjana käytetään elementtejä muinaishistoriasta ja työ rakennetaan luonnonmateriaaleista.

Työskennelkää ryhmissä, pareittain tai koko luokan voimin. Hakekaa erilaisia hahmoja ja ideoita kivikauden elämästä ja taiteesta, esimerkiksi kalliomaalauksista, ja suunnitelkaa kookas ympäristötaideteos. Etsikää materiaalit luonnosta, mutta tutustukaa ensin jokamiehenoikeuksiin! Rakentakaa esimerkiksi oma muunnelmanne jatulintarhasta.

Jatulintarha on kivistä rakennettu labyrinttimainen kokonaisuus. Suomesta on löydetty yli 140 jatulintarhaa. Labyrinttirakennelmat ovat tunnettuja ympäri maailman. Aiempien tulkintojen mukaan ne ovat toimineet leikki- ja kohtaamispaikkana, mutta myöhemmin niille on annettu magiaan ja mytologiaan liittyviä merkityksiä. Niiden on sanottu symboloivan elämän matkaa ja universaalista yhteyttä. Tarha on ollut apuna šamaanin riiteissä. Hän on saattanut kiertää jatulintarhaa etsiessään vastauksia tuonpuoleisesta maailmasta. Labyrinttejä on käytetty oletettavasti myös kalenteritarkoituksessa, auringon ja kuun kierron mittaamisessa.

Rakentakaa teokset esimerkiksi oman koulun pihalle ulkoilmanäyttelyksi. Valokuvatkaa työt ennen purkua. Jos materiaalit ovat kestäviä, teokset voidaan myös säilyttää paikoillaan. Ellei kaikille töille ole tilaa, järjestäkää koulun oppilaiden keskuudessa äänestys parhaasta työstä. Työt voivat olla pelkästään koristeita, mutta niillä voi olla myös käytännöllinen tarkoitus. Koulun pihalle sopii hyvin taideteos, jonka päällä voi istua tai jossa voi kiipeillä tai leikkiä. Kysykää lupaa myös teosten kokoamiseen muihin paikkoihin, esimerkiksi kunnan hallussa oleville alueille. 

Lisätehtävä: Kivikauden kylä

Miettikää ensin aikaisempien tietojenne perusteella, millaisessa ympäristössä kivikaudella elettiin. Miten ihmiset asuivat, miten he pukeutuivat, mitä he söivät, miten viettivät aikaansa? Piirtäkää tai maalatkaa kuva kivikautisesta kylästä. Tämän jälkeen perehtykää kivikauden elämästä tarjolla olevaan tietoon museokäynnin, videomateriaalin, Internetin tai kirjallisuuden avulla. Tehkää uudet kuvat tai täydentäkää vanhoja. Keskustelkaa asioista, jotka kuvissa muuttuivat. Millaisia harhakäsityksiä teillä oli ja mihin ne perustuivat? 

Tehkää oma kivikautinen kylä. Ottakaa selvää kivikauden asumuksista ja rakentakaa pienoismalli itse keräämistänne luonnonmateriaaleista. Esimerkiksi kotaan tarvitaan pajurunko, seinät tehdään nahasta ja sammaleesta. Savimajaan voi käyttää savea, heinää ja sammalta. Pihaan voi vuolla pienoiskokoisen ruuhen ja tehdä eri materiaaleista tarvikkeita, kuten metsästysvälineitä, keramiikka-astioita ja ruokaa. Tehkää kylään myös asukkaat esimerkiksi savesta tai puusta.

Laittakaa kylä näytteille koulun tiloihin. Liittäkää näyttelyyn myös maalaamanne kuvat. Kerätkää tietoa kivikauden elämästä ja sijoittakaa pienoismallin yhteyteen ytimekkäitä tietopaketteja. Äidinkielen tunnilla voitte kirjoittaa tarinoita kylänne asukkaista ja lisätä nekin näyttelyyn.

Hanna Lämsä