Lukio

Tehtävä 9: Maantiede ja maailmanperintö

Jaotelkaa maailmanperintöluettelon kohteita eri tavoin, esimerkiksi

a) kohteittain (rakennus-, luonto- ja maisemakohteet)
b) maittain
c) vyöhykkeittäin
d) maailmanperinnön laadun mukaan (aineeton, aineellinen perintö).

A: Tutkikaa maailmanperintökohteiden avulla eri alueiden ilmasto-olosuhteita, maisemaa, ihmisen toimintaa ennen ja nyt sekä kulttuurin piirteitä ja virtauksia. Huomioikaa myös aineeton kulttuuriperintö: musiikki, tanssi ja kertomukset. Aineettomasta perinnöstä on syytä etsiä tietoa myös muualta kuin maailmanperintöluettelosta, vaikka lista siltä osin laajeneekin koko ajan.

B: Pyrkikää muodostamaan kokonaiskuva jostakin alueesta. Ottakaa tavoitteeksi laajentaa käsitystänne alueista ja kulttuureista valtion rajojen ulkopuolelle: maapallo voidaan jakaa esimerkiksi ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeisiin. Kokeilkaa, miten maailma voidaan jaotella kulttuurivyöhykkeisiin, uskontovyöhykkeisiin, perinnevyöhykkeisiin ja talousvyöhykkeisiin. Miten vyöhykkeet asettuvat suhteessa toisiinsa?

C: Mitä lisäarvoa maantieteen näkökulma tuo kulttuuriperinnön ymmärtämiseen? Millä tavalla maantieteellinen näkökulma on huomioitu maailmanperintölistaa laadittaessa? Onko maailmanperintökohteiden lista vääristynyt – ovatko eri alueet edustettuina tasapuolisesti vai suosiiko lista joitakin alueita toisten kustannuksella? Mistä mahdolliset vääristymät voisivat johtua? Miten esimerkiksi eri alueiden maisemien arvoa ja ainutlaatuisuutta on mahdollista vertailla ja arvottaa? Onko listalla vähemmistökulttuureille arvokkaita kohteita?

Tehtävä 10: Maailmanperintökohteita uhkaavat asiat

Tutustukaa vaarassa olevien maailmanperintökohteiden listaan ja pohtikaa, mitkä asiat voivat mahdollisesti uhata maailmanperintökohteita. Tutustukaa pohdinnan jälkeen myös Unescon esittämään listaan maailmanperintökohteita uhkaavista asioista:

  • ryöstäminen
  • sota
  • tahallinen tuhoaminen
  • turismin hallitsematon lisääntyminen
  • saastuminen
  • hallitsematon kaupungistuminen
  • luonnonkatastrofit
  • kaivostoiminta.

Tarkastelkaa, mitkä uhista ovat ihmisen ja mitkä luonnon aiheuttamia ja mitä näiden uhkien torjumiseksi voitaisiin tehdä? Mitä keinoja ja mahdollisuuksia yksityisellä ihmisellä, valtioilla ja kansainvälisellä yhteisöllä on suojella maailman kulttuuriperintöä?

Jatkotehtävä

Kirjoittakaa essee otsikolla ”Turismin edut ja haitat maailmanperinnön säilymiselle”.

Tehtävä 11: Kestävä kehitys

Vuonna 2004 Komin tasavalta Venäjän federaation alueella päätti lohkaista kultakaivosta varten 30 000 hehtaarin alueen Yugud Va -kansallispuiston alueelta, joka sisällytettiin Unescon maailmanperintölistalle vuonna 1998. Kansallispuisto on kulttuurisesti erityisen tärkeä alueen lähellä asuville komeille, hanteille ja manseille. Kansalaisjärjestöjen mukaan hanke on laiton ja vastoin Venäjän solmimia kansainvälisiä sopimuksia. Lisäksi arvioitiin, että hanke vauhdittaisi eroosiota, hävittäisi vanhoja metsiä, saastuttaisi vesistöjä ja uhkaisi alueen kalakantoja. Toisaalta kaivos voisi tarjota työpaikkoja ja lisätä taloudellista hyvinvointia alueella.

Pohtikaa, mitä muita vaikutuksia tällaisella kaivoshankkeella voi mahdollisesti olla, ja tarkastelkaa sen jälkeen Komin tasavallan päätöstä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Suomen kestävän kehityksen toimikunta määritteli 1995 kestävän kehityksen maailmanlaajuisesti, kansallisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi jatkuvaksi ja ohjatuksi yhteiskunnalliseksi muutokseksi, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävällä kehityksellä ajatellaan usein olevan neljä ulottuvuutta – ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus. Sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä on sellainen muutos, joka takaa hyvinvoinnin sosiaalisten ja kulttuuristen edellytysten siirtymisen sukupolvelta toiselle. Tulevien ja nyt elävien sukupolvien hyvinvointia uhkaavia sosiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi alati kiihtyvä väestönkasvu, köyhyys sekä puutteet ruoka- ja terveydenhuollossa, sukupuolten välisessä tasa-arvossa sekä koulutuksessa. Hyvinvointia saattaa uhata myös erilaisten kulttuurien ja kulttuurimuotojen uhanalaisuus. 

Miten päätös kultakaivoksesta sopii yhteen erityisesti kestävän kehityksen kulttuurisen ulottuvuuden kanssa? Mitä ovat sellaiset kulttuuriset edellytykset, jotka voisivat turvata hyvinvoinnin myös tuleville sukupolville? Laatikaa Komin kansallispuiston tilanteesta manifesti, jossa selvitätte, mitä vaikutuksia kultakaivoksen rakentamisella olisi kulttuuriperinnön näkökulmasta. Tehkää esityksestä mahdollisimman kantaaottava.

Hanna Lämsä