Vuosiluokat 7-9

Tehtävä 6: Kartat

Tutustukaa kotiseutuanne kuvaaviin vanhoihin ja uusiin karttoihin. Verratkaa karttojen käyttötarkoitusta, karttamerkistöjä ja karttojen kotiseudustanne esittämiä kuvia. Miten uudempien karttojen välittämä kuva kotiseudusta eroaa vanhempien karttojen kuvasta? Miten luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö ovat muuttuneet? Yrittäkää tunnistaa vanhaan karttaan merkittyjä paikkoja nykymaastosta. Miten alue on muuttunut ajan kuluessa? Pohtikaa, mitä maanmittaus kertoo kulttuurista, arvoista ja ihmisten tavoitteista. Laatikaa karttoja näytteille kouluun, lehtiin tai muuhun julkiseen paikkaan. Opettakaa myös muita, esimerkiksi jotain toista luokkaa, tulkitsemaan vanhoja karttoja ja vertaamaan niitä nykyisiin.

Tehtävä 7: Paikallisuus, alueellisuus ja maailma

Tehtävän tavoitteena on ohjata oppilaita ymmärtämään kotipaikkansa osana suurempaa aluetta ja Suomi osana pohjoista Eurooppaa ja maailmaa.

A: Paikallisuus
Laatikaa tutkielma tai esitelmä jostain merkittävästä luonnonympäristöstä ja/tai kulttuurimaisemasta kotiseudulla. Kerätkää tietoa monin tavoin: kenttähavainnoin, kyselyn tai haastattelun avulla sekä kartastoja, karttoja, tilastoja ja tietoverkkoja tutkimalla. Laatikaa kotiseudustanne kartta ja merkitkää siihen koulu, keskusta, oppilaiden kodit, keskeiset rakennukset ja maisemat. Liittäkää karttaan kuvia ja piirroksia maisemista ja luonnonympäristöistä.

Tutkikaa postikortteja, esitteitä, julisteita ja lehtijuttuja, joissa kerrotaan kotiseudustanne. Mitä niillä halutaan viestittää kotiseudustanne? Verratkaa niitä ja omia kuvia ja tuntemuksia kotiseudun maisemista: vastaavatko ne toisiaan? Jos eivät, pohtikaa syitä siihen. Laatikaa omien valokuvien ja kokemusten pohjalta mahdollisimman monipuolinen esite kotiseudustanne. 

B: Alue
Laajentakaa näkökulmaa paikallisuudesta alueellisuuteen ja siitä eteenpäin koko Suomeen. Ottakaa selvää Suomen kansallismaisemista, perinnemaisemista ja maailmanperintökohteista.

Pyrkikää hahmottamaan Suomen jakautumista eri alueisiin: millä eri perusteilla Suomi voidaan jakaa alueisiin? Missä kulkevat alueiden rajat? Asettakaa valokuvia, lehtikuvia ja kirjallisia kuvauksia kulttuurimaisemista ja rakennetun ympäristön kohteista – mukaan lukien maailmanperintökohteet – mahdollisimman isolle Suomen kartalle. Minkä vuoksi maisemat poikkeavat toisistaan? Mikä tekee maisemasta kansallismaiseman? Mitä tarkoitetaan perinnemaisemalla? Eritelkää sekä luonnonolosuhteista että ihmisen toiminnasta aiheutuneita syitä muutoksille maisemissa.

Esimerkiksi:

  • Jääkauden muokkaamat kansallismaisemat
  • Miten Suomen ilmasto-olosuhteet vaikuttavat perinnön säilymiseen? (kylmyys, kosteus ja ilmansaasteet)
  • Teollistuminen: padot ja tehdasalueet

C: Maailma
Laajentakaa näkökulmaa edelleen Eurooppaan ja muihin maanosiin. Laatikaa iso maailman kartta, johon sijoitatte mantereet ja meret. Etsikää lehdistä ja Internetistä kuvia ihmisistä, luonnosta, rakennuksista, teollisuudesta, elinkeinoista ympäri maailmaa. Laatikaa kuvauksia ja liittäkää ne ja kuvat oikeaan kohtaan maapallolla. Laatikaa näyttely, jossa havainnollistatte, kuinka kotiseutunne on osa laajempaa aluetta ja Suomea sekä Pohjois-Eurooppaa ja maailmaa. Tutkikaa myös millä eri tavoin maailman kartan voi esittää (projektio). Onko jokin toinen tapa esittää maailmankartta ollut esimerkiksi Suomessa aikaisemmin yleisempi kuin nykyään? Huomioikaa myös jollakin tavalla mittakaava. Siirtäkää kartta myös tietoverkkoon, jossa voitte myös täydentää sitä vähitellen uusilla paikoilla ja kuvauksilla.

Tehtävä 8: Jokaisen vastuulla

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.
(Suomen perustuslaki 1999/731)

Edeltävä ote Suomen perustuslaista sälyttää velvollisuuksia sekä julkiselle vallalle että kaikille yksilöille. Miten jokainen ihminen voi omassa elämässään kantaa perustuslaissa tarkoitetun vastuunsa luonnosta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä? Mitä konkreettisia keinoja jokaisella on vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja kulttuuriperinnön säilyttämiseen? Millä tavoin julkinen valta Suomessa turvaa jokaiselle mahdollisuuksia vaikuttaa elinympäristöänsä koskevaan päätöksentekoon? Pohtikaa, onko näissä mahdollisuuksissa parantamisen varaa.

Hanna Lämsä