Kurssin tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Mitä opiskelijan tulisi osata maantieteen aluetutkimuskurssin käytyään?

Opetussuunnitelmassa on asetettu tavoitteiksi kartografian perusteiden osaaminen ja paikkatietojärjestelmien periaatteiden ja sovellusmahdollisuuksien tunteminen. Tämän lisäksi opiskelijan tulee osata kerätä alueeseen liittyvää tietoa eri tavoin. Tiedonkeruumenetelmistä tulee tuntea kenttähavainnointi, kysely ja haastattelu sekä toisten tuottamiin lähteisiin, kuten kartastoihin, tilastoihin, kirjallisuuteen ja tietoverkoissa oleviin digitaalisiin aineistoihin perustuva aineiston keruu.

Opiskelijan tulee osata hyödyntää tietoverkkoja laajemminkin. Aineistojen hankinnan lisäksi tietoverkkoja tulee osata hyödyntää aineistojen vuorovaikutteisessa työstämisessä ja tulosten julkaisemisessa. Opiskelijan on osattava analysoida ja tulkita eri tavoin hankkimaansa aineistoa ja laatia niiden avulla aluekuvaus valitsemastaan alueesta. Aluekuvauksessa hänen tulee osata visualisoida alueellista tietoa karttoina, diagrammeina ja valokuvina. Kuvituksen tuottamisen lisäksi opiskelijan on osattava tieteellisen kirjoittamisen perusteet, joihin kuuluvat lähdekritiikki, viittaustekniikka ja tekijänoikeuksien tunteminen.

Miten opettajat voivat opettaa paikkatietojärjestelmien periaatteita ja sovellusmahdollisuuksia, jos oppilaitoksessa ei ole paikkatieto-ohjelmistoja?

Aluetutkimuskurssin toteuttaminen on täysin mahdollista ilman työasemiin asennettuja paikkatieto-ohjelmistojakin. Tietoverkoissa olevien paikkatietosovellusten ja -aineistojen avulla voidaan opettaa paikkatieto-ohjelmistojen toimintaperiaatteita ja havainnollistaa eri aihealueiden sovellusmahdollisuuksia opiskelijoille.

Lisää aiheesta

Suomen kartasto (Suomen Maantieteellinen Seura)
Tilastot (Tilastokeskus)
Lähdekritiikki (Kirjastot.fi)
Tekijänoikeuden perusteita (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tino Johansson