Keskustelu 1: Nuoria kiinnostavat kirjat

Tehtävä:

Saatte mahdollisuuden tilata kustantajalta nuoria kiinnostavia kirjoja. Miettikää, minkälaiset aiheet, kerronta, tyyli, kuvitus jne. houkuttelisivat nuoria lukemaan.
Laatikaa kustantajalle lyhyt kuvaus kahdesta nuorten toivekirjasta. Voitte esittää myös toiveenne teosten kirjoittajiksi.

JuusoOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: HH - auttaa aiheen määrittelyssä
- valitsee tehtävänannon kannalta keskeisiä sisältöjä (poikien lukeminen)
- esittää tehtävänantoa eteenpäin vieviä kysymyksiä
- tukee yhteistyöhalukkuutta katsekontaktillaan yms. nonverbaalilla osallistumisellaan.
Puheenvuorojen sisältö: HH - tuo uutta näkökulmaa (luettavaa niille, jotka eivät yleensä lue, tarinan ja juonen merkitys)
- perustelee hyvin näkemyksiään osoittaessaan erimielisyyttään
- argumentoi tilanteeseen sopivasti, tiivistää
- keventää ilmapiiriä, tuo huumoria.
Kuunteleminen: HH - kykenee myös jatkamaan muiden puheenvuoroja
- esittää tilanteeseen ja asian eteenpäin viemiseen osuvia kysymyksiä.
Kokonaisarvosana: HH
ElinaOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: K - ohjaa tehokkaasti aiheen avausta, osallistuu sen määrittelyyn
- osoittaa nonverbaalilla viestinnällään yhteistyöhalukkuutta ja huolehtii ilmapiiristä (nauretaan)
- kannustaa, antaa positiivista palautetta.
- vie keskustelua eteenpäin ja ohjaa tarvittaessa sitä raiteilleen
- kokoaa ja tiivistää tarkoituksenmukaisesti.
Puheenvuorojen sisältö: K - tuo keskeisiä näkökulmia (myös ongelmakohtia) keskusteluun
- lisää keskusteluun sopivaa tietoainesta (esim. poikien lukeminen)
- perustelee näkemyksiään.
Kuunteleminen: HH - jatkaa muiden puheenvuorojen ajatusta ja hyödyntää yhteisiä aineksia
- esittää hyviä, tavoitteen suuntaisia kysymyksiä
- tekee synteesiä, arvioi ja erittelee näkemyksiä
- tiivistää
- voisi antaa hiukan enemmän tilaa toisille
arvosana K
HenriOpiskelija
Osallistumisen tavoitteellisuus: HH - auttaa aiheen määrittelyssä
- ilmaisee katsekontaktilla, yms. nonverbaalilla osallistumisellaan yhteistyöhalukkuutta
- liittää puheenvuorot tiiviisti aiheeseen
- tekee tehtävänannon kannalta kiinnostavia ehdotuksia (esim. erilaisten lukijakuntien huomioonotto).
Puheenvuorojen sisältö: HH - tuo uusia aineksia (esim. fantasiagenre, kulttuurin aikuistuminen, kirjojen maailma)
- perustelee tarkoituksenmukaisen tiiviisti näkemyksiään
- pohtii analyyttisesti: kykenee jatkamaan ajatusta.
Kuunteleminen: HH - vie ajatusta eteenpäin, tekee erinomaisia päätelmiä
- osoittaa vahvasti nonverbaalisesti kuuntelemista
- tiivistää edellä puhuttua (interaktiivisuus).
arvosana HH
KasperOpiskelija
Tavoitteellisuus: H - osallistuu aiheen määrittelyyn
- vie osallistumistavoillaan keskustelua eteenpäin (kysymykset, koonnit, arviointi)
- osallistuu hieman koontiin
- käyttää puheenvuoroja melko vähän.
Puheenvuorojen sisältö: HH - tuo keskeistä sisältöä (esim. hahmojen samastuttavuus, erilaiset lukijakunnat, kuvitus)
- avaa uuden kiinnostavan näkemyksen (esim. fiktiomaailman luomisen merkitys)
- kehittelee edelleen kuvituksen merkitystä.
Kuunteleminen: HH - kuuntelee tarkkaavaisesti: ajoittaa puheenvuoronsa hyvin ja liittää ne edellisiin
- esittää muutaman, tavoitetta kohti vievän kysymyksen
- vie ajatusta analyyttisesti eteenpäin
- kokoaa ja tiivistää edellisiä puheenvuoroja.
Arvosana: HH