Oma aluetutkimus

Aluetutkimuskurssilla tuotetaan aluetutkimuksia joko yksin tai työryhmässä. Alueen ja aiheen valinta määrittää usein sen toimitaanko ryhmässä vai tekeekö kukin oppilas oman tutkimuksensa. Ryhmätyössä voidaan käsitellä laajempia aluetasoja jakamalla kullekin ryhmän jäsenelle tutkittavaksi yksi pienempi osa-alue. Työryhmä voi tutkia esimerkiksi Itämeren aluetta, jolloin kukin työryhmän jäsen saa yhden Itämeren alueen valtion tutkittavakseen. Lopuksi osa-alueista tuotetut tutkimukset kootaan yhteen ja tarkastellaan eri osa-alueiden välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.

Aluetason valinta vaikuttaa kerättävän aineiston yleistysasteeseen. Kuntakohtaisissa tutkimuksissa käsitellään ja tutkitaan tarkempia yksityiskohtia kuin valtiotason tarkastelussa. Yksityiskohtaisten, kyliä ja kaupunginosia käsittelevien aineistojen saatavuus on yleensä heikompaa kuin kuntia, läänejä ja valtioita käsittelevien aineistojen. Aineistojen saatavuus vaihtelee myös valtioittain. Suomesta ja muista Pohjoismaista löytyy melko helposti kylä- ja kuntatason aineistoa, kun taas Afrikasta ja Aasiasta näin yksityiskohtaista tietoa on vaikeampi löytää. Ennen tutkittavan alueen ja aiheen valintaa kannattaa tehdä esiselvitys siitä, miten yksityiskohtaista aineistoa kohteesta on saatavilla. Tämän lisäksi kannattaa varmistaa, että aineistot (myös tietoverkoissa) ovat riittävän uusia, ellei sitten tavoitteena ole laatia aikasarjaa tai katsausta menneeseen. Kartta-aineistoissa hallinnollisten alueiden rajat ovat saattaneet muuttua ja osa alueiden rajoista on voinut hävitä kokonaan, kuten esimerkiksi Suomen kuntaliitoksissa on käynyt.

Aluetutkimuksen tavoitteena on tutkia tiettyä kohdealuetta eri aihepiirien perusteella. Tutkimuksessa pyritään kuvaamaan alueen ympäristöä ja yhteiskunnan eri elementtejä siten, että niiden avulla voidaan tulkita ja selvittää erilaisia syy-seuraussuhteita.

Lisää aiheesta

Kaupunkien ja kuntien lukumäärä (Kunnat.net)

Tino Johansson