Tutkittavan alueen rajaus


Maapallon pinta voidaan jakaa erikokoisiin ja eritasoisiin alueisiin monella tapaa lähestymistavasta riippuen. Luonnonmaantieteellisessä tarkastelussa maapallon eri osat voidaan jakaa muun muassa ilmastoalueisiin esimerkiksi Köppenin luokittelun mukaisesti. Kasvillisuuden jakautumista voidaan kuvata jakamalla maapallo kasvillisuusalueisiin. Tällöin alueen rajaus perustuu homogeenisiin alueisiin, joilla tietty ominaisuus esiintyy samankaltaisena ja erottaa ne ympäröivistä alueista. Aluejako voidaan tehdä myös maisemallisten suuralueiden mukaan. Kulttuurimaantieteessä alueiden rajaus voi perustua muun muassa kulttuurialueisiin tai uskontojen levinneisyyteen. Näissä rajauksissa on tyypillistä se, etteivät ne perustu hallinnollisiin aluerajoihin.

Aluetutkimuksen laadinnassa on tärkeää, että valituista kohdealueista löytyy riittävästi tietoa syy-seuraussuhteiden selvittämiseksi. Tämän vuoksi tutkittavan alueen rajaus kannattaa tehdä hallinnollisten aluejakojen pohjalta. Hallinnollisista alueista löytyy runsaasti karttoja, tilastoja ja muita lähdemateriaaleja. Hallinnollinen alue voi olla kylä, kaupunginosa, kunta, maakunta, lääni, valtio tai valtioryhmittymä, kuten Euroopan unioni tai SADC.

Toiminnallinen aluerajaus perustuu keskuksiin ja niiden vaikutusalueisiin. Aluetutkimuksen kohdealueen rajauksessa tulee huomioida, että tutkittavaa aluetta käsitellään osana alueellista monitasojärjestelmää eli osana laajempaa aluehierarkiaa. Tällöin tutkittavaa kuntaa käsitellään myös osana lääniä ja valtiota. Tutkittavaa valtiota tulee käsitellä osana valtioryhmittymää tai maanosaa, kenties myös osana koko maailmaa.

Selkein ja yksinkertaisin tapa rajata tutkittava alue on valita kohteeksi vain yksi hallinnollinen alue. Jos opiskelija valitsee tutkimuksensa kohteeksi esimerkiksi tietyn alkuperäiskansan asuttaman alueen, joka voi sijaita monen eri valtion alueella, voi tutkimusalueen rajaaminen olla huomattavasti vaikeampaa. Esimerkiksi saamelaisalueet sijaitsevat sekä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Venäjän alueilla. Tällöin on suositeltavaa rajata tutkimuksen alue Suomen saamelaisalueisiin, joista löytyy tietoa kohtalaisen helposti. Tätä aluetta voidaan tutkimuksessa tarkastella osana laajempaa saamelaisaluetta ja Barentsia sekä Arktista.

Lisää aiheesta

Köppenin luokittelu (Blueplanetbiomes.org)
Suomen kartasto 1999 (Suomen maantieteellinen seura)
Euroopan unioni (Euroopan unioni)
SADC:n verkkosivut

Tino Johansson