Opetuksen tavoitteet

Maantieteen opetuksen keskeisenä piirteenä on alueellinen lähestymistapa asioihin. Alueellisuutta ilmenee eri tasoilla, ja opetuksen tavoitteena onkin konkretisoida maantieteellisiä ilmiöitä monilla eri aluetasoilla, joita ovat paikallinen, alueellinen, seudullinen, suomalainen, eurooppalainen ja globaali taso. Maantieteen tavoitteet voidaan jaotella seuraavasti:

1) Maantieteellisiin taitoihin liittyvät tavoitteet

Opiskelija

  • osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä osaa hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä.

2) Spatiaaliseen ajatteluun eli alueellisuuteen liittyvät tavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteellisessä ajattelussa.

3) Erilaisten ympäristöjen ja alueiden ilmiöihin liittyvät tavoitteet

Opiskelija

  • osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia
  • osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti.

4) Moniarvoisuuteen ja alueellisen eriarvoisuuteen liittyvät tavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee ja osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia
  • tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta.

5) Osallisuuteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvät tavoitteet

Opiskelija

  • tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen
  • osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena.

Etälukion maantieteen verkkomateriaaleja

Hannele Cantell