Sininen planeetta (GE1)

Kurssin opetuksen suunnittelussa kannattaa tarkastaa GE3-kurssin tavoitteet ja sisällöt, ettei kurssien opetus mene liikaa päällekkäin. GE3-kurssin maantieteellisiin riskeihin liittyvä opetus pohjautuu osittain GE1-kurssin sisältöihin ja syventää aiemmin opiskeltuja asioita, mutta turhaa päällekkäisyyttä kannattaa välttää. 

Maantieteellinen ajattelu

Kurssin yhtenä tärkeänä tehtävänä on antaa opiskelijoille käsitys maantieteestä tieteenalana ja painottaa erityisesti luonnonmaantieteen luonnetta. Kurssilla esitellään maantieteellisten tutkimusten tekemistä, tutkimusaiheita ja maantieteilijöiden ammattikuntaa ja sijoittumista työelämään.

Kurssilla jatketaan koko peruskoulun läpi kulkenutta karttaopetuksen teemaa ja syvennytään erityisesti maantieteellisen karttakuvan kehitykseen.

Maan planetaarinen luonne

Planetaarisuuden ja avaruuteen liittyvien asioiden opiskelussa maantieteessä keskitytään omaan aurinkokuntaamme, Aurinkoon ja oman planeettamme ilmiöihin. Maan planetaaristen liikkeiden opiskelussa olennaisia ovat seuraukset, kuten vuodenaikaisuus ja vuorokaudenaikaisuus. Avaruuden kaukaisemmat asiat opiskellaan perusteellisemmin fysiikassa, ja niiden selittäminen edellyttää geofysiikan ymmärtämistä. Siksi yhteistyö fysiikan opettajien kanssa on mielekästä tämän kurssin aiheisiin liittyvässä työnjaossa. 

Avaruustutkimusta, satelliittikuvia Maasta (Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallitus NASA)

Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä sää ja ilmasto

Ilmakehän ja vesikehän toiminta nivoutuu Maan vyöhykkeisyyteen. Ilmakehän ja vesikehän asiat liittyvät toisiinsa ja konkretisoituvat ihmisen kannalta sää- ja ilmastoasioissa. On mahdollista käsitellä näitä ilmiöitä rinnakkain tai yhtenäisenä teemana. Vyöhykkeisyyden opiskelussa kannattaa hyödyntää monenlaisia maapallon vyöhykkeisyyttä kuvaavia karttoja. Säähän liittyvissä asioissa on tarjolla erittäin paljon ajankohtaista tietoa Suomesta ja kaikkialta muualtakin maailmasta television säätiedotuksissa, sanomalehdissä ja Internetissä.

Ilmastonmuutos on teema, jota on käsitelty paljon tieteessä, politiikassa, julkisessa keskustelussa ja myös populaarimmin esimerkiksi elokuvissa. Koska kyseessä on ilmiö, jonka toteutumisesta ei ole selvää tietoa ja varmuutta, siihen liittyy paljon uskomuksia ja monenlaisia ennustuksia. Ilmastonmuutoksen käsittelyssä on hyvä tuoda esiin erilaiset vaihtoehtoiset näkemykset ja ennustukset ja korostaa kansainvälisten sopimusten merkitystä ja jokaisen ihmisen vastuuta ilmakehän saastuttamisessa.

Tietoa säästä ja meteorologiasta (Ilmatieteen laitos)

Maapallon muuttuvat pinnanmuodot ja luonnonmaisemien tulkinta karttojen ja kuvien avulla

Tässä sisältökokonaisuudessa kannattaa erityisesti huomioida GE3-kurssin sisällöt ja päällekkäisyyden välttäminen varsinkin seismisyyden ja vulkanismin käsittelyssä. Maapallon pinnanmuotojen opiskelussa on hyvä analysoida erilaisia luonnonmaantieteellisiä maisemia kuvien ja karttojen avulla.

Maapallon kasvillisuusvyöhykkeet

Kasvillisuuden käsittely toimii eräänlaisena linkkinä GE2-kurssiin, sillä tässä yhteydessä on mielekästä pohtia myös ihmisen toimintaa eri kasvillisuusvyöhykkeillä ja ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeiden merkitystä ihmisen toiminnan, erityisesti maanviljelyn, kannalta.  Kasvillisuusvyöhykkeiden opiskeluun liittyvät kiinteästi myös maannokset.

Hannele Cantell