Kestävä kehitys ja globalisaatio

Globalisaatioon opetussuunnitelman yksi käsite. Se on esiintynyt päivittäisessä uutisoinnissa 1990-luvun lopusta lähtien ja on sanana tuttu. Sen sijaan globalisaation käsitteen merkitys saattaa olla epäselvä. Joissakin yhteyksissä globalisaatio on suomennettu ”maapalloistumiseksi”, mutta näyttäisi siltä, että käsitettä käytetään yhä enemmän sen alkuperäisellä, kansainvälisellä nimellä (engl. globalization, ruots. globalisation). Varsinkin aiemmin globalisaatio-käsite esiintyi pääsääntöisesti negatiivisessa merkityksessä, esimerkiksi globalisaatiota vastustavien mielenosoitusuutisten yhteydessä. Maantieteessä globalisaatiolla on kuitenkin monitahoisia merkityksiä, jotka ilmenevät maailmanlaajuisina alueiden vuorovaikutuksina.

Globalisaation määrittelyä maantieteessä

  • Globalisaatio on vahvasti maantieteellinen käsite: globalisaatio on alueiden välistä vuorovaikutusta globaalissa tarkastelussa.
  • Globalisaatio ilmenee alueiden välisissä suhteissa riippuvuutena, hyötynä, hyväksikäyttönä, tasavertaisuutena, oikeudenmukaisuutena ja auttamisena.
  • Globalisaatiolla on sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia eri alueisiin ja alueiden ihmisten toimintaan.
  • Esimerkkejä toiminnoista, joihin ja joissa globalisaatio vaikuttaa ovat talous, liikenne ja matkailu.
  • Globalisaatiolla on sosiaalisia ja kulttuurisia vaikutuksia, jotka ilmenevät kulttuurien, toimintatapojen ja sosiaalisten verkostojen muuttumisena.
  • Ideat, ajatukset, innovaatiot leviävät globalisaation myötä.

Ihmistoiminnan alueellinen rakenne, kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys

Tämä sisältökokonaisuus liittyy väestön ja asutuksen käsittelyyn sekä myös muun ihmistoiminnan ilmenemiseen maisemassa. Kaupunkimaantieteellisiä aiheita voi luontevasti käsitellä jo väestö- ja asutuskysymysten käsittelyn yhteydessä. Kaupunkien ja maaseudun erot ja niiden toimintaan liittyvät ydin-periferia-kysymykset ovat tärkeä perusta aluesuunnittelulle ja alueiden kehittämiselle. Aiheet liittyvät myös laajemmin globalisaatioon. Se mitä tapahtuu Suomen maaseudulla, on riippuvaista maailmanlaajuisista talousasioista, politiikasta ja yhteiskunnallisista muutoksista.

Samoin kuin luonnonmaantieteen GE1-kurssilla, myös kulttuurimaantieteessä on tärkeää tutkia maisemia kuvien ja karttojen avulla. Maisema-analyysin keskeisenä tavoitteena on pohtia maiseman piirteitä, muutosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä.

Aluesuunnittelu antaa erinomaisen keinon ja integroivan työtavan maantieteen opetukseen. Aluesuunnittelua voi toteuttaa todellisilla ja mielikuvitusalueilla. Suunnittelutehtävissä voi myös ottaa erilaisten asukkaiden ja alueen käyttäjien näkökulman: millaisia palveluita erilaiset väestöryhmät tarvitsevat, mitä viihtyisyys merkitsee eri-ikäisille ihmisille, miten liikenne tulisi suunnitella eri käyttäjäryhmiä ajatellen, mihin asuntoja kannattaisi rakentaa jne.

Kehitysyhteistyö, kansainväliset sopimukset ja poliittiset päätökset sekä globaalit kehityskysymykset ovat globaalia aluesuunnittelua. Suomen aluesuunnittelussa esitetään samat peruskysymykset kuin kansainvälisessä kehityskeskustelussakin, kun pohditaan, miten vähemmän kehittyneiden alueiden tilannetta voitaisiin parantaa, miten niiden taloutta saataisiin kohennettua ja miten ihmisten elämänlaatu parantuisi.

Otakantaa.fi on vuonna 2000 avattu valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia jne.

Suomi.fi on julkishallinnon verkkopalveluiden yhteinen osoite. Kansalaisten arkielämää helpottavaa tietoa on koottu eri aihealueisiin.

Valtikka.fi on sivusto nuorelle, joka haluaa olla mukana maailmanmenossa ja vaikuttaa siihen. Sivuilta löytyy tietoa ja toimintaa, vinkkejä ja mielipiteitä.

Euroopan komission vuorovaikutteinen nuorisoportaali – Nuoret mukaan vaikuttamaan
”Mistä löydän tietoa oikeuksistani, joita minulla on nuorena Euroopan unionin kansalaisena? Mitä on vapaaehtoispalvelu ja miten siihen voi osallistua? Missä voin osallistua aktiivisesti verkkokeskusteluihin aiheista, jotka koskettavat minua nuorena eurooppalaisena?” Portaalin kautta on mahdollista tutkia yli 10 000 verkkosivun sisältöä kaikilla Euroopan unionin 20 virallisella kielellä. Nuorisoportaalin ovat kehittäneet nuoret eurooppalaiset toisille nuorille eurooppalaisille. Se sisältää kiinnostavaa ja tarpeellista tietoa Euroopassa matkustamisesta opiskeluun ja työskentelyyn toisessa EU-jäsenmaassa.

Hannele Cantell