Verkkomateriaaleja biologian opetukseen

Perusopetuksen ja lukion biologian verkkomateriaalit on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin

Yleistä
Eliömaailma ja luonnon monimuotoisuus
Ympäristöekologia
Ihmisen biologia
Solu ja perinnöllisyys

Yleistä

Yleisradion Oppiminen-sivusto
Sivuille on koottu kaikki YLEn tuottamat oppimateriaalit. Sivut korvaavat aiemman Opettaja.tv-sivuston. Sivuilta löydät aineistoja niin biologian kuin maantieteenkin opetukseen. Sivuille on myös koottu opettajille suunnattu paketti, josta löytyy mm. opettajien täydennyskoulutuksiin tuotettuja sarjoja.

BioPop
BioPop, eli Biologian opetuksen resurssikeskus, tukee peruskoulun ja lukion biologian opetusta ja pyrkii vahvistamaan yhteistyötä koulujen, yliopiston sekä muiden tahojen välillä. Sivuilta löytyy ideoita opetukseen. Sivustoa ylläpitää Helsingin Yliopiston biologian opetuksen resurssikeskus.

Etälukion sivut
Opetushallituksen Etälukion biologian-sivuilta löydät kurssikohtaisia tehtäviä. Sivuilla on myös animaatioita ja teoriaa opetuksen tueksi. Sivustojen kokonaisuudet soveltuvat opiskelijoiden itseopiskeluun, esimerkiksi itsenäisesti suoritettavan kurssin tueksi.

Luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen koulussa
Opas on tarkoitettu opettajien ja opiskelijoiden avuksi ja tueksi suunniteltaessa tavallista oppitunnin koejärjestelyä suurempaa ja itsenäisempää luonnontieteellistä tutkimusta. Tavoitteena on ollut pyrkiä madaltamaan kynnystä koulun piirissä tehtävälle tutkimukselle.Oppaan ovat kirjoittaneet Elina Näsäkkälä, Maija Flinkman & Maija Aksela.
Tuotanto: Opetushallitus

LUMA-keskus
Valtakunnallinen LUMA-keskus tukee ja edistää luonnontieteiden, matematiikan ja teknologian opetusta ja oppimista kaikilla asteilla varhaiskasvatuksesta yliopistoon sekä lasten ja nuorten luonnontieteellistä, matemaattista ja teknologista harrastuneisuutta. Sivuille on listattu esimerkiksi vierailu- ja tutustumiskohteita, lehtiä sekä verkkomateriaaleja oppiaineittain. Helsingin Yliopisto

Jippo - Lasten luonnontiedeverkkolehti
Jippo on osa valtakunnallisen LUMA-keskuksen toimintaa. Työt ja materiaalit on suunnnattu perusopetuksen alaluokkalaisille, mutta soveltamalla niistä voi saada materiaalia myös yläluokkalaisten luonnontieteiden ja matematiikan opetuksen tueksi. Jippo on vuorovaikutteinen verkkolehti: lapset voivat osallistua lehden tekoon raportoimalla tutkimuksiaan, lähettämällä kirjoituksiaan julkaistavaksi sekä kysymällä Jipolta mieltä askarruttavia kysymyksiä.

Maailman taustat opettajille
Taustapaketit mm. tietoyhteiskunnasta, aidsista ja geenimuuntelusta. Jokaisessa taustapaketissa on kolme teemaa eri näkökulmista valottavaa tekstiä, faktalaatikko, ideoita opetustilanteeseen ja lähdeluettelo. Maailman taustat tehdään Maailma haasteena -hankkeen, ulkoministeriön global.finland.fi-verkkopalvelun ja maailma.net-portaalin yhteistyönä.

Itämeren oppimispolku
Verkkoportaali, joka kokoaa Itämeri-aiheista materiaalia kasvattajien käyttöön

Fotokela
Fotokela on verkko-opetusmateriaali, joka on suunnattu 7-9 -luokkalaisille ja heidän opettajilleen. Fotokela sisältää 128 valokuvaa 76 kuvaajalta, pohdinta- ja toiminnallisia tehtäviä oppiaineittain sekä valokuvauksen teknisen sanaston. Tuotanto: Suomen valokuvataiteen museo ja Taiteen keskustoiminnan lastenkulttuurijaosto

Tilastot oppiaineittain
Opiksi -sivustolla on ehdotuksia eri oppiaineiden opetukseen ja opiskeluun sopivista tilastoista. Julkaisija: Tilastokeskus

Scientix - tiedeaineiden opetuksen verkkoyhteisö
Euroopan kouluverkoston ylläpitämä portaali, josta löytyy muun muassa Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa kehitettyjä opimateriaaleja ja tutkimusraportteja sekä monia verkkoyhteisöllisyyteen kannustavia palveluita

Tuottava tuohi
Lapin ja Pohjois-Karjalan 4H-piirien tuottama metsänkasvatukseen ja metsien monikäytön hyödyntämiseen liittyvä pc-strategiapeli

Eliömaailma ja luonnon monimuotoisuus

Virtulaalisuo-oppimisympäristö
Virtuaalisuo-oppimisympäristössä tutustutaan suoekosysteemiin, suoluonnon erityispiirteisiin sekä soiden käyttötapoihin. Virtuaalisuolta löydät myös videoita, karttoja, lehtileikkeitä ja useita pelejä. Sivustolla opiskelijat voivat tutustua itsenäisesti suoluontoon tai materiaaleja voi hyödyntää opetuksessa.

Kasvit - elävää kulttuuriamme
Kasvit ovat merkittävä osa jokapäiväistä elämäämme ja kulttuuriamme, vaikka emme niitä usein kulttuuriksi mielläkään. Tämän kasvien kulttuurillisen ulottuvuuden esille tuominen on sivuston keskeinen teema. Sivusto esittelee kasvien ja ihmisen välistä vuorovaikutusta.
Näkökulma lähtee inhimillisestä kulttuurista ja sivujen tarkoitus on esitellä kasveja sen osana. Tämän kulttuuriperintömme osa-alueen tunteminen edistää kestävän kehityksen periaatteen toteutumista. Tuotanto: Suomen Tammi -kulttuuriperintöopetuksen verkosto ja Opetushallitus

Lupakokata.fi
Käytännönläheinen peruskoulun ja lukion opetukseen suunniteltu valinnaisainekokonaisuus, joka sisältää perustiedot elintarvikkeiden hygienian merkityksestä eri vaiheissa pellolta pöytään sekä syventää oppilaiden näkemystä koko elintarvikeketjun toiminnasta. Aineiston pohjalta oppilaan on mahdollista suorittaa Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran virallinen hygieniaosaamistodistus eli 'hygieniapassi'. Koordinoija: Sitra

Valokki-nettikasvio
Valokki-nettikasviossa on esitelty runsaat 330 suomalaista kasvilajia. Kasvion 1900 kuvaa voi tarkastella kolmessa eri koossa käyttötarpeen mukaan.Yksittäisen kasvilajin tietoihin pääsee kätevästi kasvion hakutoimintojen kautta. Tuotanto: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto

Pinkka – Eliöiden ja elinympäristöjen tunnistusta tukeva verkko-oppimisympäristö
Pinkka perustuu laajaan kuvista ja tekstistä koottuun tietokantaan. Tietokannasta voidaan koostaa eri käyttäjäryhmien tarpeisiin muokattuja tietopaketteja eli opintokokonaisuuksia eli virtuaalisia näytepinkkoja. Sisällön ja ensisijaisen kohderyhmän perusteella pinkat voi jakaa kolmeen pääryhmään: ensi sijassa Helsingin yliopiston opiskelijoille ja tutkijoille tarkoitetut pinkat, koululaisille ja muille luonnosta kiinnostuneille suunnatut pinkat ja tieteelliset pinkat. Tuotanto: Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos

Ympäristö.fi
Valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta löytyy paljon erilaista tietoa luontoon liittyvistä asioista.

Luonnonsuojelu
Jätteet
Jokamiehenoikeudet
Vesistöjen happamoituminen
Ilma
Ilmansuojelu
Perinnemaisemien hoito

LuontoPortti
Nyt voit muutamalla tietokoneen hiiren klikkauksella tutkia, mikä löytämäsi kasvi on nimeltään. Palvelussa on kasvien lisäksi tietoja myös linnuista ja perhosista. Palvelu kehittyy koko ajan. Palvelu on suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Julkaisija: Luontoportti Oy

Birdlife Suomi ry:n sivuilla on lintutilanne eri puolilla Suomea sekä erilaista lintuihin liittyvää tietoa. Sivuilta löytyy mm. Suomessa tavatut lintulajit, perustietoja Suomen linnustosta, maailman lintulajien suomenkieliset nimet, linnunpönttöjen teko-ohje sekä tietoja lintujen suojelusta. Tuotanto: Birdlife Suomi ry

Metsähallituksen verkkosivut
Sivuilta löytyy tietoja esimerkiksi uhanalaisita lajeista ja luonnonsuojelualuiesta. Luonnonsuojelualueita ovat mm. kansallispuistot, luonnonpuistot, vanhojen metsien suojelualueet ja hylkeidensuojelualueet. Sivustolta löytyy paljon tietoja esimerkiksi yksittäisistä kansallispuistoista.

Uhanalaiset kasvilajit
Uhanalaiset eläinlajit
Luonnonsuojelualueet

Luontoon.fi-sivusto
Sivustolla kerrotaan, mitä luontokeskukset, kansallispuistot ja retkeilyalueet voivat tarjota kouluopetuksen tueksi ja niin opettajien kuin oppilaidenkin virkistykseksi. Lisäksi sivuilla on tietoa ajankohtaisista tapahtumista luontokeskuksissa sekä aiheeseen liittyviä materiaaleja. Tuotanto: Metsähallitus

Metsäpolku on virtuaaliretki suomalaisiin metsiin. Se on tarkoitettu kaikille metsästä kiinnostuneille, niin kotona kuin koulussakin. Vuodenajat- ja karhuosio kertovat vuoden kierrosta metsässä ja lisäksi tutustutaan mm. suomalaiseen metsään liittyvään kansanperinteeseen. Tuotanto: Suomen Metsäyhdistys

Luonnonsuojeluliiton metsäopas
Julkaisu on tarkoitettu opettajille, kasvattajille ja kuntien viranomaisille. Koulumetsä on koulua tai päiväkotia lähellä oleva pysyvä metsäluontokohde, joka sopii lasten ja nuorten opetukseen, kasvatukseen ja virkistykseen. Koulumetsäopas antaa neuvoja yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn. Koulumetsäopas antaa neuvoja myös yhteistyöhön maanomistajan kanssa sekä ulkona opettamiseen. Opas perehdyttää helppotajuisesti kaavoitukseen, metsäluonnon monimuotoisuuteen ja turvalliseen metsäretkeilyyn.

Merinisäkäsakatemia
Sivut sisältävät tietoa monista merinisäkkäistä aina hylkeistä valaisiin. Tuotanto: Tampereen Särkänniemi Oy

Biologian oppiminen 2000-luvulla – Eliöiden määritys
Tämä opas on tarkoitettu luonnon- ja ympäristötiedon sekä biologian opettajaksi opiskeleville ja muille luonto-oppaille. Monen heistä on – urbaaneissa viidakoissa vartuttuaan – aloitettava omakin luontoon kotiutumisensa alusta. Määritysopas on julkaistu imuroitavien PDF-dokumenttien ja web-sivuston yhdistelmänä. Materiaali on vapaasti käytettävissä ja kopioitavissa opetuskäyttöä varten, valokuvien käyttö sallittua vain valokuvaajan luvalla. Opas koostuu osiosta: myrkkykasvit ja -sienet, sienet ja jäkälät, levät, kasvit sekä eläimet. Tuotanto: Helsingin yliopisto, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Puistot ja puutarhat - Suomalaisen rakennusperinnön elävä ydinosa
Euroopan rakennusperintöpäivien vuoden 2005 teemana oli puistot ja puutarhat. Suomen Kotiseutuliitto on laatinut julkaisun 'Puistot ja puutarhat - Suomalainen puutarhaperinne', josta on iloa sekä biologian että maantiedon kouluopetuksen kehittämiselle. Julkaisu käsittelee asiantuntija-artikkelein Euroopan rakennusperintöpäivien 2005 teemaa monista eri näkökulmista. Puistot ja puutarhat ovat yhtä aikaa sekä osa rakennusperintöä että luontoa. (Huom. Selaa sivua alaspäin vuoden 2005 aineistoihin asti.)

Loisto
Loisto-verrkosivut tarjoavat tietoa saariston luonnosta, historiasta, perinteestä ja nykypäivästä. Pääpaino on Askaisten. Kustavin, Merimaskun, Rymättylän, Taivassalon ja Velkuan kunnissa. Seikkailu saaristossa -osio johdattaa kävijän neljälle interaktiiviselle koululaispolulle, jotka on suunniteltu ja toteutettu ensisijaisesti koululaisten ja opettajien apuvälineeksi. Tietopankki -osio sisältää artikkeleita ja linkkejä isompien koululaisten ja aikuisten käyttöön. Tuotanto: Saaristokulttuuriprojekti

Kevättuuli
Kevättuuli on lasten oma kevätseuranta. Kevään tuloa tarkkaillaan seuraamalla 12 helpon ja tutun lajin saapumista eri puolille Suomea. Ensimmäiset havainnot kirjataan kevätkortille, jonka voi palauttaa kesäkuun aikana täytettynä Luonto-Liittoon. Tuotanto: Luonto-Liitto

Oppimispolku.fi
Oppimispolku.fi on verkkopalvelu, jonka tavoitteena on antaa käytännön tukea metsä- ja puuopetuksen tavoitteiden saavuttamiseksi päiväkodeissa ja kouluissa. Sivusto esittelee eri toimijoiden tuottamaa materiaalia ja verkkosivuja, tarjoaa tiedonlähteitä ja ohjaa käyttämään niitä metsä- ja puuopetuksessa sekä esittelee mielenkiintoisia retkikohteita, tehtäviä, leikkejä ja harjoituksia. Uusi oppimateriaali perusopetusta varten on Talousmetsän kierto. Siinä kerrotaan, miten ja miksi talousmetsiä hoidetaan ja mitä tuotteita puusta tehdään. Se soveltuu luokka-asteille 5 tai 6, mutta myös yläkoulussa kertaukseen tai laajemman esityksen tueksi. Tuotanto: Suomen Metsäyhdistys

Virtuaalisuo
Virtuaalisuo-oppimisympäristössä pääset tutustumaan suoekosysteemiin, suoluonnon erityispiirteisiin sekä soiden käyttötapoihin. Virtuaalisuolta löydät myös videoita, karttoja, lehtileikkeitä ja useita pelejä (Suoseikkailu, Suolautapeli ja Lasten suon tehtäviä). Tuotanto: Agora Game Lab, Agora Center, Jyväskylän yliopisto

Webkasvio
Webkasviossa on 74 tavallista Suomessa esiintyvää kasvia. Kasvio ei sisällä saniaisia, sammalia tai jäkäliä. Kasvion kuvia täydentävät tekstit kasvien ominaisuuksista, levinneisyyskartat kasvien esiintymisalueista Suomessa sekä kaaviot, joista ilmenee kasvin kukinta-aika ja kasvin korkeus. Kasvin nimi on kerrottu kolmella eri kielellä, siinä kerrotaan lyhyesti helpoin tapa tunnistaa kasvi, kasvin käyttötavat sekä tieto siitä, onko kasvi rauhoitettu tai myrkyllinen. Suunnittelu ja toteutus: Dosentti Irmeli Palmgren, FM Sara Kåll, KM Staffan Weckman ja toimittaja Gerd Mattsson-Turku. Ylläpitäjä: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio.

Soidensuojelu
Suomen luonnontilaiset suot muodostavat huomattavan osan Euroopan säilyneestä biologisesti arvokkaasta ja monimuotoisesta alkuperäisluonnosta. Suomen luonnonsuojeluliiton aineisto sisältää monipuolisen kuvauksen soista ja soiden tilasta.

Virtuaaliretket
Virtuaaliretket sopivat hyvin opetusmateriaaliksi peruskoulun ja lukion biologian ja maantieteen opetukseen.

Ympäristöekologia

Operaatio Tuvalu
Kuunnelma Operaatio Tuvalu on erityisesti alakoulujen käyttöön suunniteltu lyhyt sankaritarina lapsista ja ilmastonmuutoksesta. Soveltuu käytettäväksi aamunavauksiin tai lisämateriaaliksi oppitunneille. Sivuilla on kuunnelma (kesto 10 minuuttia), oppilaan tehtävämoniste sekä vinkkejä opettajalle teeman käsittelyyn luokassa. Operaatio Tuvalu -kuunnelma on osa ympäristöjärjestöjen Ilmari-hanketta.

Ympäristökasvatuksen projektisivusto
Sivusto keskittyy ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tutkimukseen, mutta sieltä löytyy lisäksi mm. osio Arjen valinnat ja vaikuttaminen, josta löytyy vinkkejä, miten voi toimia ympäristövastuullisesti arjessa. Tuotanto: Helsingin yliopiston ympäristökasvatuksen aineopintojen projektikurssin opiskelijat.

Hiilen kierto -sivuston avulla oppilaat tutustuvat hiilen luontaiseen kiertoon, kasvihuoneilmiöön sekä sen voimistumiseen vaikuttaviin tekijöihin. Sivuston avulla voi tutkia uusiutumattomien ja uusiutuvien raaka-aineiden käytön vaikutusta hiilen kiertoon sekä metsän hoidon ja puupohjaisten tuotteiden vaikutusta maapallon hiilitaseeseen. Hiilen kierto -sivusto on suunnattu 14-16 vuotiaille oppilaille. Tuotanto: Suomen Metsäyhdistys ry

Luovasti luonnonvaroista
Sivusto on suunniteltu opettajan tausta-aineistoksi tukemaan luonnonvara-asioiden käsittelyä. Tarkoitus on innostaa opettajia tarttumaan ajankohtaiseen aiheeseen ja antaa opetukseen esimerkkejä myönteisestä kehityksestä sekä innovaatioiden tärkeydestä. Opetusmateriaali osoittaa, ettei luonnonvarojen käyttö ole uhka, vaan mahdollisuus ja ratkaisu, kun se tehdään älykkäästi ja vastuullisesti.

Note
Note tarjoaa opettajille sekä muille kouluissa ja oppilaitoksissa työskenteleville kouluvierailuja, taloudellista tukea, materiaaleja, kilpailuja ja koulutusta eri aihekokonaisuuksien ja oppiaineiden käsittelyyn. Note on osa Nuorten Akatemian toimintaa. Tavoitteena on

  • lisätä nuorten omaa toimintaa kouluissa ja oppilaitoksissa
  • tukea yhteisöllisyyden kehittämistä
  • kannustaa kouluja ja oppilaitoksia tekemään yhteistyötä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
  • lisätä harrastustoiminnassa opitun tunnistamista ja tunnustamista

Tutustu Noten materiaaleihin kestävästä kehityksestä!

Ympäristöministeriön verkkosivut
Sivuston Ympäristö- ja Luonto-osioista löytyy runsaasti tietoa aiheeseen liittyen.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen
Ympäristöpolitiikkaan johdattava Ympäristöministeriön ylläpitämä sivusto. Sivustolta löytyy tietoja ilmaston muutoksen hillinnästä niin kansallisella kuin maailmanlaajuisellakin tasolla. Sivustolla avataan myös ilmastopolitiikan ja päätöksenteon lähtökohtia, sekä niitä sääteleviä sopimuksia ja säädöksiä.

Ilmaston suojelu
Ilmastonsuojelu sivustolla kerrotaan, miten otsonikerrosta ja ilmanlaatua suojellaan poliittisen päätöksenteon kautta. Sivustoa ylläpitää Ympäristöministeriö.

Luontotyyppien suojelu
Luontotyyppien suojelu on oleellista luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Ympäristöministeriön sivustolla on lista Suomen suojeltavista luontotyypeistä sekä suojeluun liittyviä direktiivejä.

Metsähallituksen ympäristöpolitiikka
Metsähallituksen verkkosivujen ympäristöpolitiikasta kertovassa osiossa tuodaan esiin näkökulma luonnon taloudellisesta hyödystä sekä kestävän kehityksen velvoitteista ja luonnon hyödyntämisen mahdollisuuksista. Sivuilta löytyy myös tietoa Suomen luonnonsuojelualueista ja niihin liittyvistä säännöistä.

Ihmisen biologia

MC Urho
MC Urho on oppimateriaali biologian ja terveystiedon opetukseen. Se on suunnattu lähinnä yläkoulu- ja lukioikäisille. Siinä käsitellään mm. tupakan, korkean verenpaineen ja kolesterolin haittoja sekä terveelliseten elämäntapojen merkitystä. Oppilaat opiskelevat itsenäisesti tämän verkkomateriaalin avulla, jonka lisäksi aiheita voidaan käsitellä tunneilla sivustolla olevien tehtävämonisteiden kanssa. Tuotanto: Suomen sydänliitto ry, Diabetesliitto, Syöpäjärjestöt ja Heli.

Human Body Maps
Englanninkielinen 3D-malli, jonka avulla voi tutustua ihmiskehon eri osiin

Solu ja perinnöllisyys

Solujen salat -sivusto
Sivustoa voidaan käyttää biotekniikan opetuksen tukena yläasteella ja lukiossa. Sen tavoitteena on laajentaa oppilaiden ymmärrystä biotekniikasta sekä lisätä opettajien mahdollisuuksia soveltaa uusia opetustapoja kouluopetuksessa. Sivuston toteutus tuo lisäarvoa itseohjautuvan oppimisen kannalta, animaatiot ja opiskelua ohjaavat harjoitustehtävät opastavat käyttäjää biotekniikan kokonaiskuvan luomisessa. Tuotanto: Taloudellinen tiedotustoimisto