Artikkeleita opetuksen tueksi

Elämänkatsomustiedon opetuksen tueksi koottuja artikkeleita.

Elämänkatsomustieto oppiaineena

Elämänkatsomustieto oppiaineena on perustaltaan monitieteinen kokonaisuus, jonka lähtökohtiin kuuluu filosofiaa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritieteitä. Opetuksen tehtävänä on antaa oppilaalle aineksia kasvaa itsenäiseksi, suvaitsevaiseksi, vastuulliseksi ja arvostelukykyiseksi yhteisönsä jäseneksi. Katsomusopetus on taitolaji, jossa yhdistyvät oman identiteetin rakentaminen, suvaitsevuus ja kulttuurinen lukutaito. Pekka Elo, Satu Elo

YK:n suositus katsomussyrjinnän poistamisesta kouluista

Yhdistyneet Kansakunnat haluaa voimistaa syrjinnän torjumista myös katsomuksellisista syistä ja tällä kertaa opetuksen osalta. Kansainvälinen konferenssi antoi asiaa koskevan suosituksen Madridissa 23.–25.11.2001. Sen perustana on YK:n yleiskokouksen tasan 20 vuotta aiemmin antama julistus. Tiivistelmä Pekka Elo

Keskustelupuheenvuoro: Katsomusaloite 2015

Kansalaisaloite 13.8.2015 Kaikille yhteinen katsomusaine peruskouluihin ei mennyt jatkoon.

"Suomessa on aika uudistaa katsomusopetus ja sallia kaikille oppilaille yhteinen katsomusoppiaine. Oppilaita erottelevasta ja erilaisuutta korostavasta järjestelmästä tulee siirtyä yhteisölliseen opetustapaan. Etiikkaa ja uskontoja tulee voida opettaa niin, että kaikki luokan oppilaat osallistuvat yhdessä pohdiskeluun", aloitteessa korostetaan. Vireillepanijat Ritva Hujanen, Eeva Suhonen, Teemu Salo, Anu Aarnio ja Kaisa Robbins

Keskustelupuheenvuoro: Elämänkatsomustietoa ja uskontoa ei pidä yhdistää

Artikkelissa pohditaan sitä, kuinka koulukeskustelussa keskustellaan siitä, että uskontojen opetus ja uskonnottomille tarkoitettu elämänkatsomustieto pitäisi sulauttaa yhdeksi, kaikille yhteiseksi oppiaineeksi. Arno Kotro

Keskustelupuheenvuoro: Koulu ei kasvata huuhaa-kriittisyyteen

Artikkelissa pohditaan, opetetaanko kouluissa tarpeeksi kriittisyyttä tai annetaanko välineitä sen tunnistamiseksi. Arno Kotro

Etiikkaa

"Länsimaisen etiikan historia on teoreettisen tiedon etsimisen historiaa, jossa järkiperäinen argumentaatio ja pyrkimys täsmälliseen käsitteenmuodostukseen palvelevat objektiivisuutta. Samalla se on pyrkinyt käytäntöön: määrittämään meille kaikille yhteisiä eettisiä normeja." Pekka Elo

Miksi holokaustia pitää opettaa

Artikkelissa perustellaan, miksi holokaustia on tärkeä opettaa ja mitä sen opetuksessa pitäisi ottaa huomioon. Satu Elo

Kasvatuksen ja kasvamisen itseisarvo

"Tekojen seurauksilla tai tahdonsuunnilla voidaan sanoa olevan itseisarvoa siinä määrin, kuin ne eivät ole keinoja minkään muun arvon tavoittelussa. Välinearvoa on sen sijaan on kaikella, mitä ei tavoitella pelkästään sen itsensä vuoksi, vaan keinona saavuttaa jotakin muuta kuin se itse. Aristoteleen hyve-etiikassa, jonka mukaan hyveet ovat toimintavalmiuksia ja tuntemistaipumuksia, erottelu toiminnan ja tekemisen välillä sisältää itseisarvon ja välinearvon erottelun." Pekka Elo

Hyvät tavat ja hyveet

"Kuka tahansa osaa suuttua. Se on helppoa. Mutta osata olla oikealla tavalla sopivasti vihainen oikeasta asiasta oikealle henkilölle, siinä on taito." Pekka Elo

Todellisuus tapahtumankaltaisena

"Yhdysvaltalainen filosofi, sosiologi ja psykologi John Dewey (1859-1952) mainitaan usein 1900-luvun yhtenä merkittävimpänä kasvatusfilosofina. Deweylle filosofia tai tiede ovat kumpikin menetelmään sidottuja. Esimerkiksi tieteen tuloksia ei voida pitää tieteellisinä, ellei ole tehty selkoa siitä, kuinka ja millä menetelmin on päästy noihin tuloksiin. Todetkaan väittämät eivät ole osa tieteellistä tietämystämme, ennen kuin on tehty selkoa siitä, kuinka ne on saatu tietää." Pekka Elo

Uskonnottomuus Suomessa

Kirjoittaja Esa Ylikoski teoksessa Monien uskontojen ja katsomusten Suomi, Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja.