Lukion opetussuunnitelma 2016

Lukion opetussuunnitelman perusteet 2015 on edellisen opetussuunnitelman päivitys. Elämänkatsomustiedon kohdalla tapahtui kuitenkin isompi muutos, kun kurssimäärä muuttui siten, että pakollisia kursseja on vain kaksi ja syventäviä neljä. Lisäksi filosofiaan tuli uusi pakollinen kurssi etiikka. Elämänkatsomustiedon kursseja on uudistettu tämän mukaisesti. Kurssien järjestys muuttui siten, että entistä kurssia 2 vastaava kurssi on nyt ET1 ja entistä kurssia 1 vastaava, muokattu kurssi on nyt ET2. Kokonaan uutta on syventävä kurssi ET6.

Pakolliset kurssit

Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu (ET1)
Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä (ET2)

Syventävät kurssit

Yksilö ja yhteisö (ET3)
Kulttuurit katsomuksen muovaajina (ET4)
Katsomusten maailma (ET5)
Teknologia, maailmankatsomukset ja ihmiskunnan tulevaisuus (ET6)

Paikallinen opetussuunnitelma sisältää lukion opetussuunnitelman perusteitten mukaisesti kohdat

  • oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi
  • tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain

Opetussuunnitelman perusteitten mukaiset tavoitteet ja sisällöt tulee sisällyttää paikalliseen opetussuunnitelmaan, mutta niiden lisäksi voi olla paikallista ainesta sekä koulukohtaisia kursseja.

Opetussuunnitelman perusteissa on pyritty välttämään päällekkäisyyttä elämänkatsomustiedon ja filosofian välillä. Filosofia on kuitenkin yksi elämänkatsomustiedon taustatieteistä, joten kaikilta osin tämä ei ole mahdollista. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ja opetuksessa tulee huolehtia, että oppiaineet tukevat toisiaan, mutta käsiteltävät asiasisällöt ja näkökulmat eivät ole samoja. Elämänkatsomustiedon ydintehtävänä on ”tukea opiskelijoiden elämänkatsomuksen ja identiteetin muotoutumista sekä heidän yhteisöllisten hyvän elämän ihanteidensa ja käytäntöjensä rakentumista”. Filosofia puolestaan ”tukee opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi ja vastuullisiksi sekä toisia ja yhdenvertaisuutta kunnioittaviksi kansalaisiksi”. Filosofiassa arviointi kohdistuu ”ajattelun taitojen ja keskeisten käsitteiden hallintaan sekä kykyyn ilmaista filosofista ajattelua”. Elämänkatsomustiedossa arvioidaan opiskelijan ”kykyä tarkastella ja ilmaista katsomuksellisia aiheita monipuolisesti ja taitavasti sekä hänen laaja-alaista katsomuksellista ymmärrystään”.

Toimintakulttuuri ja aihekokonaisuudet

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määritellään toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavat teemat: Oppiva yhteisö, Osallistuminen ja yhteisöllisyys, Hyvinvointi ja kestävä tulevaisuus sekä Kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus. Elämänkatsomustiedon opetuksessa nämä teemat on helppo pitää esillä. Kaikkien oppiaineiden opetuksessa tulee myös toteuttaa aihekokonaisuuksia: Aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä, Hyvinvointi ja turvallisuus, Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu, Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys, Monilukutaito ja mediat sekä Teknologia ja yhteiskunta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa täydennetään ja konkretisoidaan aihekokonaisuudet. Elämänkatsomustiedon kurssit sisältävät näihin liittyvää ainesta runsaasti.

Teemaopinnot

Opetussuunnitelman perusteitten mukaan opetusta eheytetään eri tiedonaloja yhdistävillä teemaopinnoilla. Teemaopinnot tarkennetaan ja konkretisoidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa. Teemaopintojen valtakunnalliset syventävät kurssit ovat Monitieteinen ajattelu, Tutkiva työskentely ja teknologia sekä Osaaminen arjessa. Elämänkatsomustieto oppiaineena yhdistää eri tiedonaloja, ja sillä voi olla annettavaa myös teemaopintoihin.

Pedagoginen kehittäminen

Opetushallituksen lukion kehittämishankkeessa on kolme osa-aluetta, pedagogiikka, opiskeluympäristöt ja toimintakulttuuri.
Pedagogiikkaa kehitetään osallisuutta, vuorovaikutuksellisuutta, laaja-alaista osaamista sekä oppiainerajat ylittävää oppimista tukevaksi. Tieto- ja viestintätekniikan pedagogisesti tarkoituksenmukaista opetuskäyttöä kehitetään ja lisätään. Opiskelijan arviointia kehitetään.
Opiskeluympäristöjä laajennetaan sekä digitaalisesti että muun yhteiskunnan suuntaan.

Toimintakulttuuria kehitetään edistämään oppimista, osallisuutta, kestävää hyvinvointia sekä monimuotoista vuorovaikutusta.
Valtakunnallisen kehittämishankkeen suuntaviivat kertovat mihin suuntaan myös elämänkatsomustiedon opetusta toivotaan kehitettävän. Tukea oman opetuksen kehittämiseen saa esimerkiksi Facebook-ryhmästä Tvt filosofian ja et:n opetuksessa.