Fysiikka ja kemia

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, vierailujen, videoiden tai vain kerronnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tietojensa ja käsitystensä valossa. Hän oppii tiedostamaan ja kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään ja tarkentamaan maailmankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perustella. Opiskelija oppii suunnittelemaan kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti hankitusta tiedosta tai aineistosta, sen käsittelystä ja mallintamisesta sekä sen luotettavuuden arvioimisesta. 

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita. Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely. 

Ajankohtaista

StarT

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

LUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnisti Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.

Stuk-logo

Säteilylähteiden käyttö kouluissa ja oppilaitoksissa

Säteilyturvakeskus STUK on julkaissut oppaan, jossa esitetään, milloin säteilylähteitä voidaan käyttää kouluopetuksessa ilman säteilylaissa tarkoitettua turvallisuuslupaa. Lisäksi esitetään säteilylähteiden käsittelyssä huomioitavat turvallisuusnäkökohdat.

Scientix - tiedeaineiden opetuksen verkkoyhteisö

Scientix on Euroopan kouluverkoston ylläpitämä portaali, jonka tarkoituksena on auttaa opettajia ja muita aiheen parissa työskenteleviä jakamaan tiedeaineiden opetuksen hyviä käytänteitä ja osaamista. Sivuilta löytyy muun muassa Euroopan Unionin rahoittamissa hankkeissa kehitettyjä opimateriaaleja ja tutkimusraportteja sekä monia verkkoyhteisöllisyyteen kannustavia palveluita.

Lisää aiheesta OPH.fissä

Lukion opetussuunnitelman perusteet

Opetushallituksen julkaisuja

Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin
Artikkelit antavat hyviä esimerkkejä käytännön opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet   
Opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi opas sisältää määräykset ja ohjeet työturvallisuudesta.

Verkko-oppimateriaaleja


Muualla verkossa

Kemian vuosi 2011 
Tietoa ja tapahtumia

LUMA-keskus 
Maol ry