Fysiikka ja kemia

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja -ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, vierailujen, videoiden tai vain kerronnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tietojensa ja käsitystensä valossa. Hän oppii tiedostamaan ja kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään ja tarkentamaan maailmankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perustella. Opiskelija oppii suunnittelemaan kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti hankitusta tiedosta tai aineistosta, sen käsittelystä ja mallintamisesta sekä sen luotettavuuden arvioimisesta. 

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita. Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely. 

StarT tukee ilmiöpohjaista projektioppimista – Lähde mukaan oppimaan!

StarTStarT kutsuu mukaan yhteiseen oppimisen iloon kaikki maailman koulut, päiväkodit, harrastusryhmät ja perheet sekä muut kiinnostuneet tahot, myös median. Hankkeen omistaja ja päätoteuttaja on LUMA-keskus Suomi. StarT toteutetaan yhteistyössä verkostoon kuuluvien LUMA-keskusten, mukaan lähtevien yhteistyökumppanien ja rahoittajien kesken.

Yhtenä StarTin kummina toimii Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen:

Suomi100-juhlavuoden teema on ”yhdessä”! StarT antaa toimintamallin, materiaaleja ja työkalut projektimaiselle oppimiselle – yhdessä. Tiimit tähtäävät yhteiseen tavoitteeseen, ja oppimisen ilo ja motivaatio on nostettu keskiöön. Näin tehdään tulevaisuutta!

Lasten ja nuorten luovuus näkyviin

StarTin ensisijaisena päämääränä on vahvistaa monitieteistä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria. StarT tukee uusien kansallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaisia tavoitteita mm. projektioppimisesta, oppivasta yhteisöstä, tutkimuksellisesta opiskelusta, eheytyvästä opetuksesta, ilmiöpohjaisesta opiskelusta, maasto-opetuksesta sekä modernin teknologian ja koulun ulkopuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä. Lisäksi StarT tukee LUMA-aineiden harrastuneisuutta erilaisissa harrastusryhmissä, kuten kerhoissa ja perheissä.

StarT kouluttaa StarT-lähettiläitä toimintamuotojen tueksi. Lähettiläinä voivat toimia kaikki kiinnostuneet StarT-ajokortin suorittaneet henkilöt (esim. opiskelijat, tulevat opettajat, eläkeläiset, työttömät jne.). Ajokortti suoritetaan pääsääntöisesti verkkokoulutuksena. Oppilaitoksissa ajokortti voi kuitenkin olla myös osa koulutusta (esim. opintopisteitä tai osana jotain kurssia tai harjoittelua).

LUMA-keskus Suomen eri yliopistoilla toimivia tiede- ja teknologialuokkia hyödynnetään materiaalien tuottamisessa ja koulutusten järjestämisessä mahdollisuuksien mukaan. Ajokortin suorittaneet esitellään StarT-verkkoalustalla alueittain. Näin oppimisyhteisöt voivat löytää oman alueensa lähettiläät.

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Outi Haatainen, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358504489508
Johtaja, prof. Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi, HY, puh. +358505141450

StarTLUMA-keskus Suomi yhteistyötahoineen käynnisti Suomen juhlavuoden 2017 kunniaksi uuden StarT-toimintamallin, joka tukee ilmiöpohjaista projektioppimista uusien opetussuunnitelmien perusteiden suuntaisesti.

Lisää aiheesta OPH.fissä

Lukion opetussuunnitelman perusteet

Opetushallituksen julkaisuja

Uusia lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta korkeakouluihin
Artikkelit antavat hyviä esimerkkejä käytännön opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen

Luonnontieteiden opetustilat, työturvallisuus ja välineet   
Opas antaa suosituksia luonnontieteiden opetuksen opetustiloista, kalusteista ja välineistä sekä vinkkejä uuden teknologian hyödyntämisestä opetuksessa. Lisäksi opas sisältää määräykset ja ohjeet työturvallisuudesta.

Verkko-oppimateriaaleja


Muualla verkossa

Kemian vuosi 2011 
Tietoa ja tapahtumia

LUMA-keskus 
Maol ry