Media ja kuvien viestit (KU3)

 

Kolmannen kurssin sisältöalueena ovat median ja ympäristön kuvaviestit. Mediaa on perinteisesti tarkasteltu paljolti tiedonvälityksen näkökulmasta, mutta yhä keskeisemmäksi on noussut sen merkitys identiteetin muokkaajana ja jopa sen jatkeena. Kuinka paljon median kuvamaailma muokkaa todellisuuttani?  Määritteleekö media minuuttani?

Medialla tarkoitetaan viestintää eri muodoissaan. Mediaan kuuluvat kaikki viestinnän toiminnot satelliittikanavista monistettuun luokkalehteen. Ympäristössämme on myös muita harkitusti rakennettuja visuaalisia viestejä, kuten arkkitehtuuri ja esineiden muotokieli, joita tarkastellaan KU2-kurssilla.

KU3-kurssilla opiskelija syventyy kuvaviesteihin kolmen pääroolin kautta:

  • kuvaviestien tutkijana ja erittelijänä
  • kuvaviestien tekijänä: tiedon, tunteiden ja kokemusten välittäjänä
  • kuvaviestinnän teknologian osaajana.

Eri roolit voivat toteutua yhdessä tai useammassa harjoitustehtävässä  rinnakkain ja samanaikaisina. Tavoitteena on syventää kuvaviestinnän olemuksen ymmärtämistä. Tämä edellyttää sekä eläytymistä että analyyttistä suhtautumista muiden tekemiin kuvaviesteihin ja oman ilmaisun harjaannuttamista kuvaviestinnän keinoin.

Teksti: Minna Eskola ja Seppo Töyssy I Kuva: Minna Eskola