Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)

Kurssin nimi viittaa oppijaan ja hänen identiteettiinsä sekä yksilön, erilaisten kuvien ja kulttuurien vuorovaikutussuhteeseen. Opiskelijan kannalta on olennaista, että kuvataiteen pakollinen kurssi tarjoaa innostavia mahdollisuuksia itseilmaisuun. Kuvataiteen opiskelun luonteeseen kuuluu ilmaisun vapaus ja oman persoonallisuuden mukaisen taiteellisen toimimisen tukeminen.

Kurssi ankkuroituu kuvataiteen kulttuuriseen ja yhteisölliseen olemukseen. Opiskelijan oma kulttuuri-identiteetti ja ympäristö, taiteen ja taidekäsitysten historia ja nykyisyys muodostavat laajemman yhteyden taiteelliselle työskentelylle. Opiskelija tutustuu monipuolisesti visuaaliseen kulttuuriin tekemällä itse kuvia. Kurssin aikana tehdään, tarkastellaan, analysoidaan ja tulkitaan erilaisia kuvia.

Oppiaineelle ominaisella tavalla kuvataiteen näkökulma nykyhetkeen ja historiaan on yksilön ilmaisun tarkastelussa ja tulkinnassa. Kuvataiteen opiskelussa haetaan vastauksia miksi-, mutta eritoten miten-kysymyksiin: Miksi taidetta tehdään? Miten kuvat ovat syntyneet ja syntyvät tänä päivänä? Miten taiteen käsitteitä, materiaaleja ja välineitä käytetään? Miten tarkastelen taidetta? Mitä ja miten taide kertoo eri aikojen elämästä?

Kuvataiteen sisällöistä kurssilla korostuu kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen sekä median visuaaliset tekstit. Kurssilla käsitellään valtakunnallisia ja mahdollisia lukiokohtaisia aihekokonaisuuksia kuvataiteelle luontuvalla tavalla. Esimerkiksi paikkakunnalla toimivaan museoon tai taiteilijaan tutustuminen tukee aihekokonaisuuksien Kulttuuri-identiteetti jakulttuurien tuntemus sekä Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys painotuksia.

Teksti ja kuva: Mikko Hartikainen