Keskeisistä sisällöistä

Kysymysten tarkoituksena on ohjata oman opettajuutesi tarkasteluun ja olla siten opetussuunnitelmatyön lähtökohtana. Kysymykset on tarkoitettu ajattelun työkaluiksi. Ne ehkä kokoavat ajatuksiasi siitä, kuinka opetat kuvataidetta ja mitä pidät opetuksessasi tärkeänä ja olennaisena. Tarkoitus ei sen sijaan ole antaa käsitystä, että kaikki se, mitä kysymykset nostavat pintaan, pitäisi jotenkin sisällyttää kirjoitettuun opetussuunnitelmaan. Oman opetuksen tarkastelu kurssin sisältöjen kautta jäsentää ehkä käsitystä omasta opettajuudestasi. Tällainen tarkastelu tekee mahdollisesti helpommaksi mielekkään ja toimivan kurssikokonaisuuden suunnittelun omista lähtökohdistasi.

Mitä taide on: taide yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja erilaiset taidekäsitykset
Miten olen opetuksessani käsitellyt käsitettä taide?
Miten opetuksessani käsite taide liittyy sosiaaliseen, yhteiskunnalliseen ja historialliseen kontekstiinsa ja opiskelijan elämään?
Miten erilaiset perinteiset taidekäsitykset, esimerkiksi formalismi, imitaatio, ekspressiivinen, ovat tulleet esille opetuksessani?

Kuvan valta ja vallan kuva kulttuurissa
Kuva vaikuttamisen välineenä – Miten kuva vaikuttaa?
Miten olen opetuksessani käsitellyt kuvan valtaa ja vaikuttamisen keinoja, esimerkiksi mainonnassa, laajemmin mediassa ja eri ympäristöissä?
Miten olen opetuksessani ohjannut kriittisyyteen ja arvottavaan kuvan tarkasteluun?

Taide kulttuurin tulkkina: suomalaisuus, pohjoismaisuus, eurooppalaisuus ja Euroopan ulkopuolisia kulttuureita
Miten olen opetuksessani havainnollistanut taiteen merkityksen, paikan ja roolin eri kulttuureiden yhteydessä?
Millaisia menetelmiä olen käyttänyt aiemmin? (erilaiset esitykset, ekskursiot, kirjalliset ja kuvalliset työt, kokeet jne.)
Taiteen ja kulttuurin tuntemusta moniarvoisesti – Miten huomioin opetuksessani monikulttuurisuuden, erilaiset alakulttuurit ja valtakulttuurin ulkopuolisen taiteen?

Oma kuvallinen ilmaisu: piirtäminen, maalaaminen, kolmiulotteinen työskentely, digitaalisen kuvan käyttö
Kuvan rakentamisen keinot: sommittelu, muoto, väri, liike, tila ja aika
Millä eri tavoilla tunneillani on tehty ja tuotettu kuvia?
Mitkä kuvallisen ilmaisun menetelmät ovat saaneet opetuksessani pääosan?
Miten käytössäni olleet määrärahat ovat vaikuttaneet opetukseni monipuolisuuteen?
Miten tietoisesti liitän ylipäätään kuvalliset tehtävät ja niiden tekniikat kurssin eri tavoitteisiin?

Kuvan tulkinta ja analysointi kuvallisin ja sanallisin keinoin, analysointitapoihin, kuten formalistiseen, semioottiseen, ikonografiseen ja reseptioanalyyttiseen tulkintaan tutustuminen
Miten opiskelijat ovat tarkastelleet opetuksessani erilaisia kuvia?
Millaisia lähestymistapoja (esim. teos-, tekijä-, vastaanottaja- vai kontekstikeskeisiä kuvan analyysi- ja tulkintamalleja) olen ohjannut opiskelijoita käyttämään?
Minkä tyyppisiä kuvia opiskelijat kursseillani yleensä tarkastelevat?

Teksti: Mikko Hartikainen