Kurssin lähtökohtia

Nyky-yhteiskunnan monimutkaiset ilmiöt edellyttävät meiltä kokonaisuuksien hahmottamista ja kykyä toimia niiden mukaisesti. Myös kuvataiteen opetuksen suunnittelun lähtökohtana tulisi olla se todellisuus, jossa elämme. Olennaista on, että opetus kiinnittyisi opiskelijan yhteiskunnallis-kulttuuriseen identiteettiin.

Miten tarjoan kurssin sisällöt opiskelijalle niin, että yhteys siihen maailmaan, jossa hän elää, säilyy? Miten opettajana oma taidekäsitykseni vaikuttaa ja näkyy opetuksessa? Miten käsittelen opetuksessa arjen visuaalista kulttuuria, mediatodellisuutta ja nykytaidetta? Entä miten käsittelen menneisyyden taiteen suhdetta aikansa yhteiskuntaan, maailmaan ja nykyisyyteen? Korostuuko opetuksessani ehkä taiteilijaneron myyttinen tarina?

Kurssin päämäärät ovat luonnollisesti sisällöllisiä, laajoja kokonaisuuksia hahmottavia tavoitteita. Kurssin tavoitteet kuvaavat niitä periaatteita ja rakenteita, joille oppimistulokset rakentuvat. Oppiminen nähdään yksilöllisenä tapahtumana. Esimerkiksi tavoite ”Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja” kuvaa osaltaan niitä periaatteita, jotka toimivat kurssin suunnittelun pohjana. Opetuksen muotojen tulisi tukea sitä, että opiskelija voi vapaasti kokeilla ja etsiä omaa ilmaisumuotoaan. Tehdessään kuvia hän käyttää lähtökohtana omia kokemuksiaan, mikä motivoi ja tuo oppimiseen mielekkyyttä.

Kaikkien kurssin tavoitteiden ydintä ovat oppimistaidot ja tiedonhankintavalmiudet. Miten hankin tietoa? Miten valikoin ja tulkitsen tietotulvasta itselle merkityksellisen? Kärjistetysti voidaan sanoa, että tärkeintä kuvataiteen opiskelussa on se, miten opitaan. Näin opettajalle jää myös riittävästi haasteellista väljyyttä suunnitella opetus oman näkemyksensä ja oppimisympäristön ehdoilla.

Teksti ja kuva: Mikko Hartikainen