Kurssin tavoitteista

Opiskelija tuntee visuaalisen kulttuurin sisältöjä ja perusteita.
Opetuksen tulisi tarjota yleissivistävää tietoa visuaalisesta kulttuurista: taiteen tekemisestä ja tuottamisesta, taiteen ja kulttuurin muodoista, historiasta ja nykyisyydestä. Tavoite muotoilee kurssille laajan kehyksen. Esimerkiksi taiteen määrittelyn kysymykset sekä taiteen merkitys ja asema yhteiskunnassa kuuluvat tavoitteen piiriin.

Opiskelija oppii ilmaisemaan itseään kuvataiteen keinoin ja tekemään omakohtaisia ratkaisuja.
Tavoite ankkuroituu oppijan identiteettiin. Tavoitteeseen voidaan päästä, jos opiskelijan omaa kuvailmaisua ja kuvallista ajattelua tuetaan ja rohkaistaan. Tavoite korostaa myös taiteellisen oppimisen prosessiluonnetta.

Opiskelija oppii käyttämään taiteen käsitteistöä tarkastellessaan ja arvioidessaan omia, muiden opiskelijoiden, taiteen ja median kuvia.
Taiteen käsitteistöön tutustuminen ja sen käytön opiskelu on osa oppiaineen luonnetta ja myös tämän kurssin arkea. Tavoitteella pyritään syventämään opiskelijan persoonallista kuvasuhdetta. Taiteelle ominaisen kielen käyttöä voidaan harjoitella erikseen ja muun työskentelyn yhteydessä. Kuvan tarkastelu, analysointi ja tulkinta tarjoaa tähän esimerkiksi erinomaisen mahdollisuuden.

Opiskelija oppii tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ilmiöitä kriittisesti ja tulkitsemaan niiden sisältöjä, muotoja ja merkityksiä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä soveltamaan oppimaansa omassa työskentelyssään.
Opetuksen pitäisi myös luonnollisesti kiinnittyä nyky-yhteiskuntaan ja -kulttuuriin. Kannattaa pohtia oppijan näkökulmaa, kun on tarkoitus tarkastella vallitsevaa visuaalista kulttuuria kriittisesti. Miten kuvan valta näkyy ja miten kuva vaikuttaa? Mitä erilaiset kuvat kertovat yhteiskunnasta? Esimerkiksi millaisia naisena olemisen kuvia, rooleja ja kertomuksia tarjoavat MTV:n musiikkivideot?

Opiskelija ymmärtää kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.
Kuvataideopetus on mitä suurimmassa määrin kulttuurikasvatusta. Niinpä yhtenä keskeisenä päämääränä on taiteen, visuaalisen kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkityksen tiedostaminen. Mutta millä keinoin merkityksellinen suhde taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin saadaan syntymään? Taiteella ja taideteoksella on merkitystä vastaanottajalle vasta kun se liittyy tämän elämään.

Teksti ja kuva: Mikko Hartikainen